javni pozivi

Javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu

datum objave: 17.05.2019

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz  tekući grant za projekt kulture, Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje:

Javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu  

I

Raspisuje se  javni poziv za predlaganje projekata kulture za su/finansiranje sredstvima Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu 

II

Pravo predlaganja projekata po  javnom pozivu imaju udruženja iz oblasti kulture i kulturno-umjetnička društva sa sjedištem na području grada Bihaća.

III

U Budžetu Grada Bihaća za 2019. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima za za kulturu u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM.

Grad Bihać zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim budžetskim sredstvima Grada Bihaća zainteresovani aplikanti mogu su/finansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih donatora.

Po odobrenom projektu  može se dodijeliti maksimalno 4.000.00 KM.

Rok implementacije odobrenih projekata je 6 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

IV

Prijava na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu.

Obrasac za prijavu projekata objavljuju se na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org).

Dokumenti za podnošenje prijedloga projekta su:

popunjen prijavni obrazac;

rješenje o registraciji;

uvjerenje o poreskoj registraciji;

transakcijski račun (kopija  ugovora sa bankom ili potvrda banke);

 kratak opis projekta kojim udruženje/društvo aplicira za dodjelu sredstava, s jasnom definicijom ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će aplikant informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta); za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva.

Aplikant dostavlja fotokopije tražene dokumentacije, u slučaju da projekat bude odobren, originalni dokumenti bit će zatraženi na uvid.

V

Kriteriji za ocjenu podnesenih prijava su navedeni u Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za projekt kulture, u Gradu Bihaću (''Službeni glasnik Grada Bihaća'', broj 2/18)

VI

Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, ulica Bosanska 4, s naznakom: Komisija za odabir projekata i dodjelu sredstava „Prijava projekta“, a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grad Bihać.

O primljenoj pošiljci u Gradu Bihaću će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.

VII

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana na web stranici Grada Bihaća (www.bihac.org). Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuje se sistemom bodovanja po utvrđenim kriterijima. Utvrđena rang lista za su/finansiranje projekata u budžetskoj godini na koju se javni poziv odnosi, objavljuje se na web stranici i oglasnoj tabli Grada Bihaća.

Nepotpuni i neblagovremeni projekti se ne uzimaju u razmatranje.

Predlagačima neblagovremenih, nepotpunih, diskvalificiranih projekata, te projekata koji su uvršteni na rang listu, ali za njihovo su/finansiranje nedostaju raspoloživa sredstva, dostavlja se pismena obavijest s obrazloženjem. Međusobna prava i obaveze između Grada Bihać i  onih kojima budu dodijeljena sredstva za su/finansiranje projekata uredit će se  ugovorom.

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić