javni pozivi

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA PAŠNJAKA

datum objave: 05.04.2019
Na osnovu člana 54., 72. i 93. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) i člana 17., 20. i 22. Pravilnika  o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09)  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e
  
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA  PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA PAŠNJAKA
 
I  PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je korištenje namjenskih sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.
 
Namjenska sredstva iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:
izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja;
uspostavu informacijskog sistema za zemljište;
zemljišni monitoring;
izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta;
izradu Projekta višenamjenskog vrjednovanja;
realizaciju poslova utvrđenih Programom gospodarenja;
dekontaminacija zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.
Visina sredstava za tekuću godinu  utvrđena je  u Budžetu USK-a za 2019. godinu. 
Korisnik može ostvariti sredstva u maksimalnom iznosu do 50 % od procjenjene vrijednosti investicije, a ne više od desetogodišnjeg katastarskog prihoda po hektaru oranice-njive I klase na području općine/grada na kojem se zemljište nalazi (osnov za obračun su tabele iz Odluke o obračunu katastarskog prihoda zemljišta, Službeni list RBiH, broj:37/94). 
Maksimalan iznos odobrenih sredstava po projektu za pravna lica 50.000,00 KM, a za fizičku osobu 10.000,00 KM.
Iz navedenih limita izuzeti su projekti dostavljeni od strane općina/gradova Unsko-sanskog kantona.
 
II PRAVO UČEŠĆA 
  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna i fizička lica, i to: 
fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Unsko - sanskog kantona;
fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata;
fizička i pravna lica koja imaju prebivalište na području Unsko - sanskog kantona i čije se  predmetno zemljište za uređenje nalazi na području  Unsko-sanskog kantona;
Korisnici koji uredno izmiruju obaveze po zaključenim ugovorima o robnom, robno-novčanom kreditu, zakupu i koncesijama prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Poljoprivrednom zavodu.
 
III UVJETI ZA UČESTVOVANJE
 
Za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanja prava korištenja sredstava pravna i fizička lica  su dužna podnijeti uz Zahtjev slijedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju slijedećih uvjeta:
valjan dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu (orginal ili ovjerena kopija ZK izvadak, ovjerena kopija ugovora o kupoprodaji, ovjerena kopija ugovora o darovanju, ovjerena kopija Rješenja o nasljeđivanju ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje pravo vlasništva na predmetnom poljoprivrednom zemljištu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima)- za sve svrhe navedene u JP u tačkama 1-8;
valjan dokaz o posjedu na poljoprivrednom zemljištu (orginal ili ovjerena kopija posjedovnog lista, ovjerena kopija ugovora o koncesiji ili zakupu ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje pravo korištenja na predmetnoj parceli u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima)- za sve svrhe navedene u JP u tačkama 1-8 ;
valjan dokaz o prebivalištu na području Unsko - sanskog kantona, za fizička lica, ovjeren izvod iz CIPS-a, a za pravna lica, ovjerenu kopiju aktuelnog Rješenja o sudskoj registraciji;
kopiju katastarskog plana sa označenom parcelom koja će se uređivati, a koja ne može biti manja od 0,5 ha. Za parcele za koje ne postoji kopija katastarskog plana korisnici su dužni priložiti akt da se može izvršiti identifikacija predmetne parcele na terenu, izdanu od strane nadležne općinske/gradske službe - nije potrebno za tačkue 3 i 6 JP ;  
dokaz o izvršenoj pedološkoj analizi poljoprivrednog zemljišta prije uređenja parcele ( poslije uređenja se dostavlja druga analiza) i to pred prvu sjetvu ili sadnju, izdanu od strane ovlaštene institucije (za svaku parcelu uraditi analizu zemljišta)- nije potrebno za tačke 3 i 6 JP;
projekat predloženih mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta sa cijenom troškova izvođenja radova, urađen i ovjeren ili samo projekat ako nije upitanju klasično uređenje zemljišta, urađen od strane ovlaštene institucije; 
izvod iz prostornog plana općinskog/gradskog organa za prostorno uređenje da kandidirano poljoprivredno zemljište nije prostornim planom općine/grada određeno za građenje;
garancija općine/grada – da se u narednih deset (10) godina predmetne parcele neće koristiti za građenje, ukoliko su kandidirane parcele ili dijelovi parcela prostornim planom općine/grada predviđene za građenje;
uvjerenje od nadležne Porezne uprave Federacije BiH da nema dospjelih a neizmirenih obaveza  (odnosi se na: pravna lica, obrte i fizička lica) ne starije od 30 dana;
dokaz od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih a neizmirenih obaveza (odnosi se na pravna lica, obrte i fizička lica koja su u sistemu PDV-a), odnosno dokaz da nisu u sistemu PDV-a (pravna lica i obrt) ne starije od 30 dana ;
potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata;
 investicijski program (za ulaganja čija je predračunska vrijednost veća od 25.000 KM)  ili projekat s predmetom ulaganja i predračunskom vrijednošću;
detaljne podatke o investitoru;
korisnik sredstava mora dostaviti dokaze o obezbijeđenju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti investicije tj. obezbijediti vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva – izvod o stanju na računu, ovjeren od strane banke), ugovor o kreditu ili drugi odgovarajući dokument);
Pravna lica dodatno prilažu i :
bilans stanja i uspjeha za 2018. godinu;
izvod iz sudskog registra ovjeren od strane nadležnog suda;
 
Zahtjevi za izradu  osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta pored dokumentacije iz tačke 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14, Akta FMPVŠ-a mora sadržavati i predračun od ovlaštene institucije o visini naknade za izradu osnova, programa i projekata, te sažetak planiranog. 
NAPOMENA:Korisnici koji nemaju pravo vlasništva na predmetnom poljoprivrednom zemljištu, a koji imaju pravo korištenja istog, dužni su dostaviti valjan dokaz o vlasništvu prednika sa kojim su zaključili odgovarajući ugovorni odnos na osnovu kojeg su stekli pravo korištenja na predmetnom poljoprivrednom zemljištu.
 
Iz investicijskog programa ili projekta mora biti vidljivo za koju kulturu se zemljište priprema, te katastarska čestica zemljišta na kojima se predviđa uređenje i razrađen troškovnik ulaganja.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Projekat uređenja zemljišta mora biti protokolisan i urađen od strane ovlaštene institucije, te shodno članu 84. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne  i Hercegovine“, br. 52/09) korisnici sredstava uz zahtjev moraju priložiti akt o stavu Federalnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta predloženog projekta. 
Za korisnike čiji se zahtjev ocjeni kao neopravdan donosi se rješenje o odbacivanju zahtjeva.
Odobrena financijska sredstva za ralizaciju projekata koristit će se sukladno Zakonu o javnim nabavkama, a dokaz o provedenom postupku korisnik (pravna lica, obrti i fizička lica) sredstava je dužan dokumentovati vjerodostojnom dokumentacijom kao što je:
a) izvod iz banke o uplati vlastitih sredstava izvođaču radova  i/ili dobavljaču,
b) dokaz o nabavci repromaterijala od dobavljača, koji će se koristiti prilikom uređenja 
    zemljišta (fiskalni  račun ili  izvod o plaćenoj fakturi).
 
Za pravna lica i obrte, koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (izvode sami agrotehničke radove)  obavezno vođenje radne knjige za aktivnosti predviđene u Projektu, a koje se odnose na operacije uređenja poljoprivrednog zemljišta.
 
ZAHTJEV potpisan od podnosioca zahtjeva (kod pravnih lica potpisan od odgovorne osobe u pravnom licu i ovjeren pečetom podnosioca zahtjeva) sa kompletnom dokumentacijom (dokazi o ispunjavanju uvjeta) korisnik dostavlja  općinskoj/gradskoj poljoprivrednoj službi zaključno sa 10.05. 2019. godine. 
Obrazac Zahtjeva korisnici mogu preuzeti kod općinskih/gradskih službi za poljoprivredu.
Općinske/gradske službe Zahtjeve sa dokumentacijom dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a najkasnije do 17.05.2019. godine, sa naznakom Prijava na Javni poziv- korištenje namjenskih sredstava za uređenje zemljišta. 
Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
Sve informacije mogu se dobiti u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.
 
ZAHTJEV PASNJACI
 
M I N I S T A R              
Sulejman Kulenović, dr.vet.med.