javni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća

datum objave: 10.06.2019

Na osnovu člana 132. stav 11. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.12/13 i 3/16) i člana 3.Pravilnika o tehničkom pregledu građevina („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 11/17), Gradonačelnik putem Službe za urbanističkoplaniranje, građenje i urbanističko-građevinsku inspekciju, o b j av l j u j e:

 

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave  Grada Bihaća

I

Pozivaju se sva zainteresovana stručna lica, odnosno specijalisti za pojedine oblasti da podnesu prijave za učešće u radu komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća, i to slijedećih struka:

  1. Arhitektonske,
  2. građevinske,
  3. elektrotehničke,
  4. mašinske,
  5. saobraćajne,
  6. tehnološke,
  7. zaštite okoliša,
  8. zaštite na radu,
  9. zaštite od požara i eksplozija,
  10. zaštite kulturno-historijskog nasljeđa

II

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju završenu visoku stručnu spremu  sedmi stepen ili diploma visokog obrazovanja I stepena (240 ETCS) ,drugi i treći stepen ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja iz navedenih struka, najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

III

Prijava na Javni poziv treba da sadrži:

Uz prijavu je potrebno je priložiti slijedeće dokumente u orginalu ili ovjerenoj kopiji:

IV

Stučna lica koja su imala učešće u radu Komisije za tehnički prijem građevina po prethodnom javnom pozivu nisu dužna prilagati dokaze iz tačke III, već uz Prijavu prilažu izjavu kojom potvrđuju da ispunjavaju  uslove ovog Javnog poziva, obzirom da se dokumentacija nalazi u Arhivi Grada Bihaća.

V

Doktori i magistri  tehničkih nauka iz oblasti za koju se prijavljuju uz Prijavu prilažu rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

VI

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja, neposredno na protokol Grada Bihaća ili putem pošte na adresu:

GRAD BIHAĆ

Služba za urbanističko planiranje, građenje i

urbanističko-građevinsku inspekciju

Ulica Bosanska br. 4

Bihać

sa naznakom „Prijava na učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina

za koje odobrenje za upotrebu izdaje organ uprave  Grada Bihaća“

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati.

 

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić