javni pozivi

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto - Referent za vatrogastvo – vatrogasac u Službi civilne zaštite

datum objave: 26.03.2019

 Na osnovu člana 74.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 16/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto

 

Referent za vatrogastvo – vatrogasac u Službi civilne zaštite

      - broj izvršilaca ............................…………………... 3 (tri)

 

 I OPIS POSLOVA

 1. gasi požar te štiti ljude i materijalna sredstva od nastanka štetnih posljedica od požara
 2. odgovara za upotrebu lične zaštitne opreme tokom gašenja požara
 3. učestvuje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
 4. snabdijeva vozila medijima za gašenje nakon intervencije
 5. odgovara za kvalitetno i blagovremeno obavljanje povjerenih poslova
 6. izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu
 7. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika gradonačelnika
 8. vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola)
 9. za svoj rad neposredno odgovara starješini Vatrogasne jedinice i pomoćniku gradonačelnika

 II USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

 1. KV ili SSS – III ili IV stepen vatrogasnog, građevinskog, saobraćajnog, elektrotehničkog, metalskog, mašinskog, hemijsko-tehničkog, poljoprivrednog, veterinarskog, šumarskog smjera, KV prelac, vozač motornih vozila, elektroinstalater, električar, mehaničar mašina i postrojenja, automehaničar, bravar, metalostrugar ili vodoinstalater
 2. položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca
 3. najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci
 4.  dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova vatrogasca 
 5. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i neosuđivanju za krivično djelo protiv života i imovine

Napomena: Kandidati koji nemaju položen  propisan ispit za profesionalnog vatrogasca,  ukoliko budu primljeni dužni  su  položiti  ispit  za  vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos.

III OPĆI UVJETI

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. Da je stariji od 18 godina
 3. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto
 4. Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
 5. Da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 6. Da se ne vodi krivični postupak

    IV KANDIDATI SE PRIJAVLJUJU NA JAVNI OGLAS DOSTAVLJANJEM :

 1. Prijave, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon,
 2. Diploma ili svedodžba o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme (nostrificirana diploma, ukoliko školu nije završio u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 3. Dokaz o traženom radnom iskustvu u struci nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 4.  Dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca ( ukoliko ima)
 5. Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova vatrogasca 

Dokazi koji se podnose uz prijavu na javni oglas mogu biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena:

 Sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve uvjete iz javnog oglasa, obavit će se intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Izabrani kandidati su dužni u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti  validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz tačke III( opći uvjeti) javnog oglasa. Gradski organ uprave Grada Bihaća će po službenoj dužnosti izvršiti provjere iz kaznene evidencije koja se tiče posebnog uvjeta iz tačke II alineja 5) o  neosuđivanju za krivično djelo protiv života i imovine, za kandidate koji ispunjavaju ostale uslove javnog oglasa.

Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

 V OSTALE NAPOMENE

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma objave javnog oglasa na WEB stranici Grada Bihaća.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Grad Bihać „ Komisija za provođenje javnog oglasa „77000 Bihać, ulica Bosanska broj 4, sa naznakom «Prijava na javni oglas – NE OTVARATI».

Neblagovremene, nepotpune i neuredne  prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić