javni pozivi

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA BIHAĆA

datum objave: 18.05.2019

Na osnovu Člana 15. Statuta Turističke zajednice Grada Bihaća (Sl. glasnik Grada Bihaća br. 12/18), Člana 3. Pravilinka o radu Turističke zajednice Grada Bihaća, Člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Bihaća i Saglasnosti gradonačelnika broj 01-05-1911/19, direktor Turističke zajednica Grada Bihaća raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA BIHAĆA

 

I. Turistička zajednica Grada Bihaća, sa sjedištem na adresi Bosanska 1 77000 Bihać, vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

Pozicija

Opis radnog mjesta

 

II. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas, obavezni su ispunjavati opšte uslove i posebne uslove Oglasa i to:

Opšti uslovi

Posebni uslovi

III. Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata, ne starije od 6 (šest) mjeseci:

Potrebni dokumenti

Dodatna dokumentacija

IV. Podnošenje prijava

Prijava na Oglas sa svim traženim dokumentima podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti o ovom Oglasu u dnevnom listu Oslobođenje, odnosno od objavljivanja Oglasa na službenoj web stranici Grada Bihaća i službenoj stranici Službe za zapošljavanje USK-a.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. Kandidati čije prijave budu uredne i u skladu sa navedenim Oglasom bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da odustao od dalje procedure. Sa kandidatom koji bude izabran zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Prijava na Oglas se dostavlja u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Bihać “Komisija za provođenje javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Bihaća”, ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom «Prijava na javni oglas – NE OTVARATI».