javni pozivi

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

datum objave: 31.01.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj  34/03 i 65/13) i člana 14. i 39. Pravila JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 5/12 i 15/12 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 9/15, 8/19), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 8/13), Gradonačelnik Bihaća,  raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

I   UPRAVNI ODBOR

            - predsjednik iz reda predstavnika  Osnivača.....................................................1 (jedan)

            - članovi iz reda predstavnika Osnivača................................................................2 (dva)

            - članovi iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać........2 (dva)

II NADZORNI ODBOR

  - predsjednik iz reda predstavnika Osnivača……..............................................1 (jedan)

  - član iz reda predstavnika Osnivača..................................................................1 (jedan)

  - član iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać..........1 (jedan)


Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenja prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog oglasa