javni pozivi

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

datum objave: 06.06.2019

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene  novine F BiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 36. i člana 60. Pravila JU „Stanouprava“ Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 14/17) i Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor  kandidata na pozicije  predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Stanouprava“ Bihać, („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 8/13), Gradonačelnik Bihaća,   r a s p i s u j e:

 

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE „STANOUPRAVA“ BIHAĆ

 

I UPRAVNI ODBOR 

  1. član iz reda stručnih radnika JU „Stanouprava“Bihać................1

II NADZORNI ODBOR

  1. predsjednik ...........................................................................1
  2. član iz reda predstavnika Osnivača..........................................1
  3. član iz reda stručnih radnik JU „Stanouprava“ Bihać................1

III OPIS POZICIJE

A) Upravni odbor  Javne ustanove: donosi Pravila Javne ustanove uz suglasnost Osnivača, donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, donosi akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka uz suglasnost osnivača, dosnosi druga opća akta, donosi programe i planove rada, donosi financijski plan, usvaja godišnji obračun, utvrđuje, odnosno učestvuje u utvrđivanju visine određenih naknada, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,  rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem, podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje Izvještaj o poslovanju Javne ustanove, odlučuje o načinu korištenja sredstava preko iznosa od 3.000 KM, odgovara Osnivaču za rezultate rada Javne ustanove,  odlučuje o izgradnji i investicionim ulaganjima u objekte i opremu u skladu sa Financijskim planom i Programom rada Javne ustanove,  odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je Javna ustanova osnovana, odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke i rješenja direktora kojima je odlučeno o pravu, obvezi odgovornosti radnika na odluke i rješenja direktora kojima je odlučeno o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,  imenuje i razrješava direktora i v.d. direktora uz saglasnost Gradonačelnika, odlučuje o rasporedu viška prihoda nad rashodima uz suglasnost Osnivača, odlučuje o promjeni naziva i sjedišta, uz saglasnost Osnivača, vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove.

B) Nadzorni odbor Javne ustanove: analizira izvještaje o poslovanju Javne ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

IV OPĆI USLOVI

Opći uslovi koje moraju ispunjavati kandidati za poziciju člana Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora:  

         a) da su državljani BiH,
         b) da su stariji od 18 godina,
         c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u  periodu od 3 godine prije dana objave oglasa,
         d) da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
         e) da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup,
         f) da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
         g) da nemaju privatni financijski interes u  regulirarnom organu za koji se kandiduju,
         h) da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona  o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

V POSEBNI USLOVI

A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRUČNA SPREMA

B) OSTALI POSEBNI USLOVI

         a) najmanje 1 godina radnog staža u struci, ili iskustva na poslovima iz djelatnosti  ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
         b) prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
         c) sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
         d) sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje,
         e) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca,
         f) da nije direktor, predsjednik ili član Upravnog  ili Nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predsjednik osnivača sa ovlaštenjima Skupštine, ili predsjednik odnosno član Nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

VI MANDAT

Mandat člana Upravnog odbora traje do isteka mandata predsjednika i člana Upravnog odbora, imenovanih rješenjem Gradonačelnika broj 01-05-3075/17 od 18.04.2017. godine.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javne ustanove imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

VII POTREBNI DOKUMENTI

Prijava na javni oglas treba da sadrži  oznaku pozicije za koju kandidat aplicira, kratku biografiju, adresu i kontakt – telefon.
Uz prijavu se prilažu orginali ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

  1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  2. izvod iz matične knjige rođenih  
  3. dokaz o školskoj spremi,
  4. dokaz o radnom iskustvu  u  struci,
  5. preporuka poslodavca

Dokaz o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje e) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podatakka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11). 

VIII  OSTALE NAPOMENE

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“  i  WEB  stranici Grada Bihaća.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: GRAD BIHAĆ, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihaću, 77000 Bihać,  ul. Bosanska br. 4, s naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Stanouprava“ Bihać– „NE OTVARATI“
Komisija će uz  poštivanje principa utvrđenih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata,  sastaviti listu sa užim izborom kandidata.
Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, za slučaj da dođe do  njegovog imenovanja.
Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.
Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđenim zakonom.
Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

 

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić