javni pozivi

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

datum objave: 05.03.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj  34/03 i 65/13) i člana 14. i 39. Pravila JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 5/12 i 15/12 i „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 9/15, 8/19), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj 8/13), Gradonačelnik Bihaća,  raspisuje

 

Javni oglas  za izbor i imenovanje  člana  Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

 

I NADZORNI ODBOR

  - član iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać..........1 (jedan)

II OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać:

- analizira izvještaj o poslovanju Zavoda,

- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad,

- pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun,

- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,

- izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

III OPĆI USLOVI

Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objave oglasa;
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 5. da nije osuđivan za krivična djela ili privredni prestup;
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosioc izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 7. da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje;
 8. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH.

IV POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

a) VII/VI stepen složenosti zanimanja, VSS/VŠS;

b)  najmanje jedna godina radnog staža  u struci ili iskustva na poslovima iz djelatnosti  

      ustanove, odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje;

 1. prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje ;
 2. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
 3. sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove u kojoj se kandiduje;
 4. rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuke poslodavaca;
 5. da nije direktor, predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predstavnik osnivača sa ovlaštenjima skupštine ili predsjednik ili odnosno član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.

V MANDAT I NAKNADA ZA RAD

Član Nadzornog odbora imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Članu Nadzornog odbora pripada naknada za rad, čiju visinu utvrđuje Upravni odbor u skladu sa Odlukom Osnivača.

 

VI POTREBNI DOKUMENTI

Kandidat je dužan dostaviti:

a) prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži oznaku pozicije

 1. kraću biografiju,
 2. adresu i kontakt telefon,
 3. dokaz o školskoj spremi,
 4. dokaz o radnom iskustvu u struci,
 5. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 6. izvod iz matične knjige rođenih,
 7. preporuku poslodavca,
 8. druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog oglasa (ovjerene izjave o ispunjavanju Općih uvjeta iz alineje c), d), f), g),  i h) i Posebnog uslova iz alineje g) javnog oglasa)

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Dokaz o ispunjavanju Općih uslova iz alineje e) i f) bit će dužni dostaviti samo kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje.

Lični podaci o učesnicima u javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11).

 

VII OSTALE NAPOMENE

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ .

 Rok za podnošenja prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihać,

 Ul. Bosanska br.4, 77000 Bihać

sa naznakom: Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać – „NE OTVARATI“.

Komisija će uz poštovanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata, sastaviti listu sa užim izborom kandidata.

Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju i uz poziv će dobiti obrazac u kom će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Nakon obavljenog intervjua Komisija će predložiti rang listu najboljih kandidata i proslijediti je Gradonačelniku na konačno imenovanje.

Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom.

Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombdusmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

 Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

 

Gradonačelnik    

  Šuhret Fazlić