javni pozivi

JAVNI KONKURS za prijem volontera u Gradu Bihać

datum objave: 27.02.2020

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Bihać, o b j a v lj u j e 
 
JAVNI KONKURS za prijem volontera u Gradu Bihać 
 
01. Volonter, diplomirani pravnik - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke – 5 (pet) izvršilaca

02. Volonter, diplomirani ekonomista - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke – 2 (dva) izvršioca

03. Volonter, diplomirani inženjer arhitekture - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – arhitektonske struke – 2 (dva) izvršioca

04. Volonter, diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer informatika ili diplomirani informatičar - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – 2 (dva) izvršioca

05. Volonter, diplomirani inženjer geodezije - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – geodetske struke – 1 (jedan) izvršilac

06. Volonter, diplomirani inženjer građevine - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – građevinske struke – 1 (jedan) izvršilac

07. Volonter, diplomirani inženjer saobraćaja - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – saobraćajne struke – 1 (jedan) izvršilac

08. Volonter, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke prehrambene tehnologije – 1 (jedan) izvršilac

09. Volonter, diplomirani likovni umjetnik, smjer grafika - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke likovna umjetnost, smjer grafika – 1 (jedan) izvršilac

10. Volonter, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke socijalna pedagogija i duhovna skrb – 1 (jedan) izvršilac

11. Volonter, diplomirani ekonomista, smjer međunarodni odnosi - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke, smjer međunarodni odnosi – 1 (jedan) izvršilac

12. Volonter, diplomirani inženjer poljoprivrede, opći smjer - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – poljoprivredne struke, opći smjer – 1 (jedan) izvršilac 
 
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu: 

 
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;   

2. da je stariji od 18 godina;   

3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;   

4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;   

5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;   

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.    
 
 
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 
 
Za poziciju 01: - diplomirani pravnik – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke  
 
Za poziciju 02: - diplomirani ekonomista – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke  
 
Za poziciju 03: - diplomirani inženjer arhitekture – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – arhitektonske struke  
 
Za poziciju 04: - VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer informatika ili diplomirani informatičar  
 
Za poziciju 05: - diplomirani inženjer geodezije – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – geodetske struke  
 
Za poziciju 06: - diplomirani inženjer građevine – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – građevinske struke 
 
Za poziciju 07: - diplomirani inženjer saobraćaja – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – saobraćajne struke  
 
Za poziciju 08: - diplomirani inženjer prehrambene tehnologije – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke prehrambene tehnologije 
 
Za poziciju 09: 
- diplomirani likovni umjetnik, smjer grafika – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke likovna umjetnost, smjer grafika 
 
Za poziciju 10: - VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – struke socijalna pedagogija i duhovna skrb  
 
Za poziciju 11: - diplomirani ekonomista, smjer međunarodni odnosi – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke, smjer međunarodni odnosi 
 
Za poziciju 12: - diplomirani inženjer poljoprivrede, opći smjer – VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – poljoprivredne struke, opći smjer    Izbor i prijem volontera će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17). 
 
Napomena: Stručno osposobljavanje volontera trajat 1 (jednu) godinu dana. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.  
 
Prijavljivanje - potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),

4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 
Dokumente kojima dokazuju ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će dostaviti Gradu Bihać, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. 
 
Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu: 
 
Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton Odsjek za postavljenja u Bihaću 
Ul. Alije Đerzeleza br.2 77000 Bihać sa naznakom: 
 
“Javni konkurs za prijem volontera u Gradu Bihać: 06-30-8-20-1/20“ 
   
 
 DIREKTOR         

Refik Begić, magistar uprave