javni pozivi

Javni konkurs za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća

datum objave: 03.02.2020

Na osnovu člana 42., a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona“ broj: 14/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17) Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje

 

J A V N I  KONKURS
za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme na period od godinu dana
u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

Viši referent za administrativno-tehničke poslove-zapisničar

Broj izvršilaca.......................................................................................1(jedan)

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od dana objave javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ (03.02.2020. godine).

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa