javni pozivi

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

datum objave: 03.02.2020

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

J A V N I  KONKURS
za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana,
u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

1. Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za imovinsko - pravne, geodetske i katastarske poslove,

    Broj izvršioca.......................................................................................2(dva)

 

2. Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje, građenje i urbanističko - građevinsku inspekciju,

    Broj izvršioca.......................................................................................1(jedan)

 

3. Stručni savjetnik za socijalnu politiku, boračko-invalidsku zaštitu i razvoj civilnog društva

    Broj izvršioca……………………………………………………… 1(jedan)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ (03.02.2020. godine).

Gradonačelnik 
Šuhret Fazlić

 

Integralni tekst javnog konkursa