javni pozivi

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća

datum objave: 01.07.2019

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko sanskog kantona br. 14/17 i 16/17),  člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata  za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17) Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje,

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

I NAZIV RADNOG MJESTA

 

  1. Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za imovinsko - pravne, geodetske i katastarske poslove,

Broj izvršioca.......................................................................................2(dva)

 

  1. Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje, građenje i urbanističko - građevinsku inspekciju,

Broj izvršioca.......................................................................................2(dva)

 

II OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

 

Pozicija 1.

Opis poslova: Vodi prvostepeni upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, katastarskih poslova, stambene oblasti, oblasti upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Grada, izrađuje nacrte i prijedloge akata u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu, odgovara za zakonitost akata koje izrađuje iz opisa poslova radnog mjesta, u slučaju spriječenosti šefa Odsjeka, izvještava i prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela kada se razmatraju materijali iz djelokruga Odsjeka, priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Odsjeka, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika gradonačelnika, vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola), za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika.

Pozicija 2.

Opis poslova: Vodi najsloženije prvostepene upravne postupke po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevine, tehničkih pregleda, odobrenja za upotrebu i u vezi s tim izrađuje rješenja i druge akte, izrađuje rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente i rješenja o obavezi uplate naknade za troškove izgradnje javnih skloništa, priprema pisane obavijesti za fizička ili pravna lica i državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojim raspolaže Odsjek, izrađuje analize, izvještaje, informacije i obavijesti o činjenicama i podacima koji se odnose na poslove iz djelokruga radnog mjesta, izrađuje nacrte i prijedloge gradskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti svog radnog mjesta, izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu, vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta, odgovara za zakonitost akata koje izrađuje iz opisa poslova radnog mjesta, vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca pomoćnika gradonačelnika, vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola), za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika.

 

III UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA NAVEDENIH RADNIH MJESTA

Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br: 14/17 i 16/17) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br. 6/18, 12/18, 3/19 i 6/19) .

 OPĆI UVJETI:

 a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 b) da je stariji od 18 godina,

 c) da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno - tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu,

d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

      g) da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica.

Shodno odredbama člana 35. stav (2) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK.a br, 14/17 i 16/17) lica rođena poslije  1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju  općih uvjeta iz tačke  f).

POSEBNI UVJETI:

Za poziciju 1

Za poziciju 2

IV PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem :

Dokazi koji se podnose uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Izabrani kandidati koji u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave validne dokaze (originale ili ovjerene kopije traženih dokumenata) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa navedenih u tački III, biće brisani sa liste uspješnih kandidata.

V OSTALE NAPOMENE

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na WEB stranici Grada Bihaća (www.bihac.org).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od dana objave javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično, ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Bihać,

Komisija za provođenje javnog konkursa u Gradu Bihaću

77000 Bihać

Ul. Bosanska br. 4

sa naznakom «Prijava na javni konkurs na određeno vrijeme sa naznakom pozicije – NE OTVARATI»

 

Gradonačelnik

 Šuhret Fazlić