javni pozivi

Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije članova Nadzornog odbora u Turističkoj zajednici Grada Bihaća

datum objave: 31.01.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 13. Statuta Turističke zajednice Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 12/18), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na pozicije članova Nadzornog odbora u
Turističkoj zajednici Grada Bihaća

I NADZORNI ODBOR

- članova …………………………....................................3 (tri)

Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana), a računa se od datuma zadnje objave javnog konkursa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa