Javne nabavke - rezultati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba pića i napitaka, prehrambenih proizvoda i sredstava za održavanje čistoće
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projektnog zadatka za Plan zaštite od poplava i leda
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-UP II
Sazetak Odluke o ponistenju postupka nabavke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba namještaja za opremanje podrumskih prostorija Coworking prostora
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA - URBANISTIČKI TRG M.TITA
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-KANCELARIJSKI MATERIJAL
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - kredit II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - servisiranje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - cisterna
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - ronilacka oprema
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji lokalne ceste Gornji Srbljani – Donji Srbljani faza II/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji lokalne ceste Gornji Srbljani – Donji Srbljani faza II/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba-razvalnog alata za tehničke intervencije za potrebe Službe Civilne zaštite Grada Bihaća
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - uniforme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - pijesak
Odluka o dodjeli ugovora-tehnicka dokumentacija
Odluka o dodjeli ugovora-nadzor
Odluka - najpovoljniji ponudjac Kredit II
Odluka o izboru za razvalnog alata
Odluka o izboru za LC d.Srbljani-G.Srbljani
Odluka o ponistenju - kreditno zaduzenje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za poletno-sletnu stazu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za gorivu 2019. godina
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma - KANALIZACIJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Respirator
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-KANCELARIJSKI POTROŠNI MATERIJAL,TONERI I KETRIDŽI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova radova na završnoj fazi izgradnje sportske dvorane P.Š. Orašac O.Š. Kulen Vakuf
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga izrade Plana ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća
Odluku o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga pranja putničkih motornih vozila Gradskog organa uprave
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba siguronosnih vatrootpornih ormara za smještaj matičnih knjiga
Odluka o poništenju postupka javne nabavke vulkanizerskih usluga za putnička i vatrogasna motorna vozila Gradskog organa uprave Grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga periodičnih pregleda aparata i hidrantske mreže u zgradi Gradskog organa uprave Grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga izrade Glavnog projekta vodovoda „Orašac-Ćelije-Štrbački buk“ i Revizije Glavnog projekta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu priključnog vozila za potrebe Službe civilne zaštite – LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kombi motornog vozila za potrebe Službe civilne zaštite – LOT 1
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga ugovorenog prevoza učenika Srednjih škola iz MZ Golubić
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba lož ulja za potrebe Službe civilne zaštite-Vatrogasna jedinica
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda putničkih i teretnih vozila
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga održavanja hidrauličnog lifta u zgradi Gradske uprave
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga izrade srednjovjekovnog pečata, skulptura, grafike i povelje Grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga izrade Plaketa branilaca Grada Bihaća i Plaketa Grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba raznih suvenira i poklona od kamenja, keramike i dr. materijala
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga rukovanja postrojenjima, instalacijama centralnog grijanja, održavanja kotlovnice na lož ulje i instalacija centralnog grijanja
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga održavanja (popravke) printera, kopirnih i faks aparata
Odluku o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga formiranja ažurne geodetske podloge sa ucrtanim sadržajem izgrađenih objekata i infrastrukturnih objekata-vodova u Poslovnoj zoni „Kamenica“
Odluku o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba cvijeća i cvjetnih aranžmana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom konkursu za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“
Odluku o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni kotla na lož ulje sa kotlom na biomasu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga održavanja programa iz NOVA paketa za lokalnu upravu i sistemsko održavanje servera
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku zaštitnih odijela i naočala za gašenje požara otvorenog prostora
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba Spomen obilježja u MZ Izačić
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga godišnjeg pregleda, ispitivanja i izdavanja upotrebnih dozvola za uređaje, opremu i sredstva rada Službe civilne zaštite
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe službe za medicinsku pomoć
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za nabavku guma i potrošnog materijala za održavanje vatrogasnih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba sigurnosnih vatrootpornih ormara za smještaj matičnih knjiga u Matičnom i Mjesnim uredima Gradskog organa uprave grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku radova rekonstrukcije vodovodne mreže u MZ Ripač
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Bihaća