Aktualni razvojni projekti Grada Bihaća

Ekonomski sektor
 
Projekat : - Izrada i realizacija projekta "Stimulativne mjere za privredne djelatnosti"- Povećani turistički kapaciteti i turistička ponuda kod 15 seoskih domaćinstava - 80.000,00 KM
 
Projekat 1.2.6  -"Promocija grada Bihaća" - Izrađeno i odštampano 300 komada promo materijala; učešće na 4 privredne manifestacije - 10.000,00 KM
 
Projekat 1.3.1. -  a) Razvoj poslovnih zona - Izgradnja interne saobraćajnice dužine 360 m', rekonstrukcija raskrsnica, te izgradnja oborinske kanalizacije u dužini od 470m'; edukacije firmi i upravljačkih kapaciteta; promotivne aktivnosti - 450.000,00 KM                               
 b) Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije u saobraćajnici C-1 (PZ Kamenica) - 160.000,00 KM
 
Projekat 1.3.3. - Modernizacija aerodroma Golubić" - nastavak infrastrukturnog uređenja Aerodroma Golubić; troškovi eksproprijacije zemljišta; izgradnja test piste - 2.000.000,00 KM
 
Projekat 1.3.4. - Geološka istraživanja na području grada Bihaća - Izrađen projekat geološko - istraživačkih radova na području Gate - 100.000,00 KM
 
Projekat 1.4.1. - Poticajna sredstva namijenjena razvoju poljoprivrede na području grada Bihaća" - Ishodovane građevinske dozvole za 8 stajskih i ostalih pomoćnih objekata na poljoprivrednim gazdinstvima - 50.000,00 KM
 
Projekat 1.4.2. - Program zbrinjavanja pasa lutalica na području grada Bihaća - Smanjena populacija napuštenih pasa i pasa lutalica na području grada Bihaća za 20% - 70.000,00 KM  
                       
Projekat 1.4.5. - Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno marginalizovanih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima i stočarstvu" - Povećanje proizvodnje povrća na poljoprivrednim gazdinstvima i plastenicima za 20%; Povećanje proizvodnje mlijeka na poljoprivrednim gazdinstvima za 1% - 35.000,00 KM
 
Projekat 1.5.1. - Infrastrukturno uređenje turističkih lokaliteta /putne komunikacije, komunalna infrastruktura - Izgrađen vodovod Orašac - Ćelije - Štrbački buk - 360.000,00 KM
 
Projekat 1.5.2. - Izrada i implementacija projekata uz podršku domaćih i međunarodnih fondova - Izrada i implementacija projekata u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama USAID, UNDP i ostalo. Postignuta BFC recertifikacija do 2020. godine - 400.000,00 KM
 
Projekat 1.5.6. - Izrada Idejnog i Glavnog projekta putne komunikacije za Industrijsku zonu Grada Bihaća -  Izrađen Idejni i Glavni projekt - 10.000,00 KM
 
Projekat 1.5.7. - Sufinansiranje projekta u okviru MEG programa u saradnji sa UNDP "Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži" - Implementirane aktivnosti projekta 155.215,00 KM
 
Projekat 1.5.8. - Poticajna sredstva za tradicionalne obrte (obućari, krojači, urari, kovači i dimnjačari) - uručena poticajna sredstva tradicionalnim obrtima 5.000,00 KM
 
Društveni sektor
 
Projekat 2.1.1. - Projekti iz oblasti kulture"- Javni poziv za organizacije u oblasti kulture (podrška cca.10 udruženja i organizacija u oblasti kulture) - 15.000,00 KM
 
Projekat 2.2.1. - Razvoj civilnog sektora" - Sufinansiranje rada udruženja civilnog društva (javni poziv- podrška cca. 10 udruženja) - 30.000,00 KM
 
Projekat 2.2.3. - Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa - učešće grada "Sufinansiranje marginaliziranih grupa žena u razvoju biznisa" - 20.000,00 KM
 
Projekat 2.2.4. - Učešće grada sa Fondacijom Mozaik u finansiranju fonda Omladinske banke - Finansiranje fonda Omladinske banke - 9.500,00 KM
 
Projekat 2.2.5. - Adaptacija doma MZ Vrsta za potrebe ambulantne porodične medicine - Opremanje prostorija za rad u MZ - 42.316,00 KM
 
Projekat 2.2.6. - a)Završetak Spomen obilježja u MZ Srbljani, Jezero-Srbljani, Prekounje" - Završena spomen obilježja u tri MZ - 16.009,00 KM
                          b)Izgradnja Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća - Postupak izgradnje obilježja za sve branioce grada - 93.675,00 KM
 
Projekat 2.2.7. - Sufinansiranje projekata za mlade"- Sufinansiranje omladinskih projekata, vijeće učenika srednjih škola po potpisanom memorandumu o suradnji za 8 srednjih škola i javni poziv cca. 15 korisnika; za 2019. godinu na području grada Bihaća - 15.000,00 KM
 
Projekat 2.2.8. - Organizacija manifestacija značajnih za grad Bihać do kraja 2019. godine  - Sufinansiranje organizacije manifestacija značajnih za grad Bihać do kraja 2019. godine - program cca. 10 manifestacija; sufinanciranje boračkim organizacijama - 62.200,00 KM
 
Projekat 2.3.2. - Sufinansiranje projekta Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u gradu Bihaću - Stambeno zbrinjavanje 24 romske porodice na području grada Bihaća - 89.028,00 KM
 
Projekat 2.3.4- Sufinansiranje rada javnih kuhinja -  "Pomoć ugroženim kategorijama stanovnika kroz sufinansiranje rada javnih kuhinja (preko 400 korisnika) do kraja 2019. godine - 24.000,00 KM
 
Projekat 2.3.5. - Sufinansiranje projekta ""Ekonomska podrška žrtvama mina - "Obezbijediti ekonomsku i socijalnu podršku za 5 žrtava mina na području grada Bihać - projekt ASB - 31.700,00 KM
 
Projekat 2.3.6 - Sufinansiranje rada Crvenog križa  - Pomoć Crvenom križu - 45.000,00 KM
 
Projekat 2.4.3. - Dogradnja i sanacija sportske dvorane ""Luke"" - sredstva od dugoročnih obveznica Grada Bihaća i sredstva Federalnog ministarstva kulture i sporta" - dograđena i sanirana sportska dvorana "Luke" - 2.030.000,00 KM
 
Projekat 2.4.7.- Uređenje parkovske površine ""Midžića mahala"" - I Faza- Uređena parkovska površina - 111.400,00 KM
 
Projekat 2.4.8. - Financijska podrška sportskom sektoru - sportske manifestacije "- Sufinansiranje sportskih manifestacija - Javni poziv cca. do 10 manifestacija - 32.210,00 KM
 
Projekat 2.4.9. - Izgradnja sportske dvorane OŠ Kulen Vakuf-Orašac (sredstva Federalnog ministarstva finansija)"- izgradnja sportske dvorane - 150.000,00 KM 
 
Projekat 2.5.1. - Opremanje službi, jedinica civilne zaštite- Poboljšanje uvjeta rada zaposlenika, pripadnika jedinica, povjerenika i operativnog centra Službe civilne zaštite - 150.000,00 KM
 
Projekat 2.5.4. - Rekonstrukcija i osposobljavanje objekta Civilne zaštite Grada Bihaća- Izgrađena zgrada Civilne zaštite Grada Bihaća do kraja 2019.godine - 165.000,00 KM
 
Projekat 2.5.5. - Sanacija klizišta i odrona"- sanirana klizišta - Izrađena projektna dokumentacija,ishodovane saglasnosti odobrenja - 275.000,00 KM
 
Projekat 2.5.6. - Sanacija odbrambenih nasipa i kanala za zaštitu od poplava"- Smanjen rizik od elementarnih nepogoda- Izrađen Idejni i Glavni projekt odvodnje oborinskih voda naselja Luke; ishodovane saglasnosti, odobrenja; izgrađena oborinska kanalizaciona mreža - 400.000,00 KM      
 
Projekat 2.5.7. -Opremanje Vatrogasne jedinice potrebnim materijalno tehničkim sredstvima sa čime će se povećati brzina reakcije i efikasnost u otklanjanju posljedica prirodne i druge nesreće - 175.000,00 KM
Projekat 2.6.1. - Finansiranje prevoza učenika - Grad Bihać sufinansira prevoz preko 500 učenika slabijeg imovinskog stanja godišnje;prevoz učenika srednje škole iz MZ Golubić - 307.000,00 KM
 
Projekat 2.6.2. - Stipendiranje studenata- obezbijediti isplatu stipendija za studente - 40.000,00 KM
 
Projekat 2.6.3. - Sufinansiranje dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja socijalno ugroženih građana - 20.000,00 KM
 
Projekat 2.6.4. - Učešće grada u rekonstrukciji saobraćajnice Donji Srbljani - Srbljani - Jezero rekonstruirana saobraćajnica - 50.000,00 KM
 
Ekološki sektor
 
Projekat 3.1.1. - a)Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - 55% ukupnih otpadnih voda prečišćeno do 2019.godine - 860.767,00 KM
                          b)  Izgradnja kanalizacione mreže s pratećom komunalnom infrastrukturom za Centar grada i dio Trga maršala Tita - 480.000,00 KM
 
Projekat 3.1.2. - Izgradnja biljnih prečišćivača otpadnih voda u ruralnim područjima- DECENT- Izgrađeno minimalno 1 biljni pročišćivač u ruralnim sredinama do 2019. godine - 400.297,00 KM
 
Projekat 3.1.4. - Redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u javnom i lokalnom vodovodnom sistemu  - 30.000,00 KM
 
Projekat 3.1.5. - Izrada interne laboratorije za analizu i praćenje kvalitete vode- Provjera mikrobiološke ispravnosti vode, preventivno praćenje kvalitete vode - 10.000,00 KM
 
Projekat 3.1.6. - Usklađivanje elaborata zaštite izvorišta vode za piće Klokot i Privilica"- Usklađen elaborat - 50.000,00 KM 
 
Projekat 3.1.7. - Učešće grada u projektima u partnerstvu sa domaćim financijskim institucijama -  Učešće grada u projektima - 50.000,00 KM
 
Projekat 3.1.8. -  Zaštita od poplava - uređenje vodotoka i odvodnih kanala - Velika Jaruga (Sredstva Ministartsva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a)" Realizran projekat - 80.000,00 KM
 
Projekat 3.2.2. - Nabavka opreme za prikupljanje otpada- nabavka opreme za selektivno prikupljanje otpada  autočistilica  sa priključcima; dva unimog vozila; komunalni traktor - 101.000,00 KM
 
Projekat 3.2.3. - Izgradnja reciklažnih dvorišta - Opremanje reciklažnog dvorišta - 276.000,00 KM
 
Projekat 3.2.4. - Edukacija stanovništva- Održano minimalno 2 edukativna događaja za ciljane skupine godišnje - 1.000,00 KM
 
Projekat 3.2.5. - Sanacija deponijeKruškovača" Izvršena sanacija deponije Kruskovača do kraja 2023. godine - 57.791,00 KM
 
Projekat 3.2.6. - Informacioni sistem o količinama i tokovima otpadom - Urađen Informacioni sistem o količinama i tokovima otpadom - 1.000,00 KM
 
Projekat 3.3.1. - Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži - Izvršena rekonstrukcija mreže i smanjen fizički gubitak u mreži za 10% do kraja 2019. godine - 20.000,00 KM
 
Projekat 3.3.2. - Zamjena pumpi na izvorištu Klokot- Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju i automatizaciju pumpi na izvorištu Klokot - 20.000,00 KM
 
Projekat 3.3.3. - Ugradnja vodomjera u objekte kolektivnog stanovanja - Smanjenje prividnih gubitaka vode, preciznije mjerenje potrošnje, zadovoljniji potrošači - 10.000,00 KM
 
Projekat 3.3.5. - Uspostava daljinskog upravljanja sistemom vodosnabdijevanja(telemetrija) - Smanjenje fizičkih gubitaka vode u vodovodnoj mreži, te energetska učinkovitost - 10.000,00 KM
 
Projekat 3.3.6. - Rekonstrukcija i automatizacija pumpne stanice Kostela - Smanjenje troškova električne energije, smanjenje broja i troškova zaposlenih - 400.000,00 KM
 
Projekat 3.3.7. - Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode  - 50.000,00 KM
 
Projekat 3.4.3. - Edukacija ciljnih skupina o načinima i značaju uštede energije - Izvršena edukacija ciljnih skupina o načinima i značaju uštede energije - 1.000,00 KM
 
Projekat 3.4.4. - Unapređenje energetske efikasnosti postojećih zgrada - Projekat "Wood Key" (grijanje u dvorani Luke)  - 3.540,00 KM
 
Projekat 3.4.5. - Rekonstrukcija javne rasvjete - Smanjena potrošnja  za 5% do kraja 2020. godine; sufinansiranje projekta rekonstrukcije dijela rasvjete na području grada - 300.000,00 KM
 
Projekat 3.5.2. - Deminiranje - Smanjeni rizik od ljudskih žrtava i materijalne štete, te povećanje korisnog prostora - 515.000,00 KM 
 
Projekat 3.6.1. - Izrada prostornog plana grada Bihać- Izrađen prijedlog Prostornog plana (aktivnosti prema dinamici koja je utvrđena ugovorom) - 27.846,00 KM
 
Projekat 3.6.2. - Izrada urbanističkog plana grada Bihać - Izrađen prijedlog Urbanističkog plana (aktivnosti prema dinamici koja je utvrđena ugovorom) - 8.565,00 KM
 
Projekat 3.6.3. - Izrada detaljne planske dokumentacije(regulacioni planovi,urbanistički projekti dr.)" Završene aktivnosti prema dinamici koja je utvrđena ugovorima o izradi - 89.947,00 KM
 
Projekat 3.6.8. - Čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda- Uređenje vodotoka i odvodnih kanala  3 km/godišnje - 80.000,00 KM
 
Projekat 3.6.9. - Uspostava i izrada katastra komunalnih uređaja- Uspostavljena evidencija svih komunalnih uređaja - 20.000,00 KM
 
Projekat 3.6.10.- Izrada strategije upravljanja imovinom Grada - Uspostavljen Registar neketretnina imovine grada sa procijenjenom vrijednošću iste  - 20.000,00 KM
 
Projekat 3.6.11.- Izrada baze podataka premjera i katastarskog klasiranja (BPIKK) za 28 k.o.- Uspostavljene Baze podataka katastra nekretnina i uspostavljene zemljišne knjige  - 100.000,00 KM
 
U K U P N O: 12.398.006,00 KM
   

Lista razvojnih projekata - Plan implementacije za 2019. godinu