Aktualni poticaji za privredu

GRAD BIHAĆ

Programom poticaja privredi za 2019. godinu Grad Bihać nastoji jačati sektor privrede kao generator napretka i održivog razvoja grada Bihaća sa naglaskom na preradu domaćih poljoprivrednih proizvoda kako bi se osigurao što veći plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda uzgojenih na teritoriji grada Bihaća, a čime bi se posredno poticalo doseljavanje i ostanak stanovništva, odnosno uticalo na ublažavanje stope emigracije sa područja grada Bihaća. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 8/11) i Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 19/11) kojima se uređuje planiranje, osiguranje sredstava i provedba mjera razvoja poljoprivrede i male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu, Budžetom Grada Bihaća za 2019.godinu planirano je 40.000,00 KM sredstava a 40.000,00 KM dodjeljuje UNDP iz sredstava MEG projekta za javnu grant šemu poticaja privredi.

Sredstva za poticaje privredi mogu ostvariti poslovni subjekti koji se bave proizvodnjom i preradom domaćih poljoprivrednih proizvoda na teritoriji grada Bihaća.

Maksimalan iznos sredstava za koja se može aplicirati iznosi 10.000,00 KM.

Program poticaja privredi  za 2019. godinu

Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za  poljoprivredu na području grada Bihaća u 2019. godini

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način utroška sredstava  namjenjenih za  poljoprivredu na području grada Bihaća u 2019.godini. Novčana sredstva za realizaciju  Odluke  u iznosu od 50.000,00 KM , planirana su u  Budžetu Grada Bihaća za 2019.godinu sa pozicije TG neprofitnim organizacijama, ekonomski kod 614300-tekući grantovi neprofitnim organizacijam – poticajna sredstva za razvoj poljoprivrede , Služba za lokalno ekonomski razvoj.

Cilj je da se realizacijom ove Odluke nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru kako bi se postiglo sljedeće:

 1. poveća obim poljoprivredne proizvodnje
 2. stabilizacija dohotka primarnih poljoprivrednih proizvođača
 3. legalizuju  postojeći ili izgrade novi  stajski i drugi  pomoćni objekat koji se koriste  na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima a koji su namjenjeni za razvoj ovčarstva i govedarstva

Poticaji Grada za poljoprivredu - Odluka o utrošku sredstava za poljoprivredu

 

 

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona 

Na osnovu člana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 4/19), Programa podrške razvoja subjekata male privrede i obrta za 2019. godinu broj: 03-017-761/2019 od 09.08.2019. godine, Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2019. godinu po Programu podrške razvoja subjektima male privrede i obrta za 2019. godinu broj: 03-017-763/2019 od 09.08.2019. godine i tačke VIII Odluke o kriterijima i postupku na osnovu koji se dodjeljuju sredstva iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu Ministarstva privrede broj: 03-017-359/2019 od 06.05.2019. godine, Ministarstvo privrede raspisuje:

Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške razvoja subjekata male privrede i obrta za 2019. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima registrirani u okviru proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti s ciljem očuvanja subjekta male privrede i obrta, prevazilaženja poteškoća u radu, zapošljavanja, održivosti, rasta i razvoja subjekata male privrede i obrta na području Unsko-sanskog kantona

II PRAVO UČEŠĆA
Korisnici nepovratnih sredstava po predmetnom Programu su subjekti male privrede  definisani članom 2. Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 19/11) i obrti (osim poljoprivredne djelatnosti) registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 42/11) i Uredbom o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09, 62/10 i 16/12), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09, 62/10 i 16/12),  pod uslovima:
 - da su registrovani i imaju sjedište na području Kantona;
- čija se djelatnost odnosi na proizvodnu ili proizvodnu-uslužnu djelatnost;
- da posluju najmanje godinu dana; 
- da upošljavaju minimalno 2 (dva) radnika (d.o.o.), odnosno 1 (jedan) radnik (obrt) na neodređeno vrijeme;
- da imaju pozitivno poslovanje u 2018. godini;
- da uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje;
- da uredno izmiruju indirektne poreze (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost).
Korisnici koji su ostvarili pravo na dodjelu poticajnih sredstava u 2017. i u 2018. godini iz Ministarstva nemaju pravo aplicirati na Javni poziv po predmetnom Programu. 

III NAMJENA SREDSTAVA
Ukupna visina sredstava utvrđena je u iznosu od 150.000,00 KM (slovima: stotinupedeset KM).
Nepovratna sredstva će se koristiti za subvencioniranje nabavke i kupovine opreme i mašina, te za rekonstrukciju (adaptaciju) proizvodnog prostora sa ciljem prevazilaženja problema za obavljanje djelatnosti.
Korisnici utvrđeni članom 3. Predmetnog Programa koji su od dana 01.01.2019. godine do dana objave Javnog poziva po ovom Programu kupili opremu i alat ili izvršili rekonstrukciju (adaptaciju) proizvodnog prostora, takođe mogu aplicirati na Javni poziv. 
Sredstva se ne mogu koristiti za kupovinu zgrada ili zemljišta, adaptaciju objekata za ličnu upotrebu, kupovinu, obnovu, rekonstrukciju ili modernizaciju objekta za najam ili prodaju.
Subjekti male privrede i obrti koji su dobili sredstva od Ministarstva po predmetnom Programu ne mogu prestati sa radom u periodu od minimalno dvije godine.

IV KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA
Broj zaposlenih
Vrsta djelatnosti
Broj zaposlenih iz ranjivih kategorija stanovnštva (invalidi, demobilisani borci, članovi šehidske porodice, porodice poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama)
Vlastito učešće u ukupnoj vrijednosti projekta
Poslovanje subjekta male privrede i obrta u jedinicama lokalne samouprave.

V PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU
Prijava na Javni poziv se vrši putem odgovarajućeg Prijavnog obrasca i Pisma namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja, koji čine sastavni dio ovog Programa, koji se može dobiti u prostorijama Ministarstva ili putem web stranice www.vladausk.ba.
Uz prijavu na Javni poziv za učešće u Programu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja;
Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za obrtnike). 
Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) za sve uposlene i uvjerenje o broju zaposlenih lica;
Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu, ukoliko nije PDV obveznik, dostaviti Izjavu da nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog organa);
Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu ovjereni od nadležnog organa;
Potvrdu izdanu od strane Suda da se ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak;
Za nabavku mašina, opreme i uređaja odgovarajuća ponuda ili predračun/račun od dobavljača sa uključenom tehničkom dokumentacijom;
U slučaju rekonstrukcije (adaptacije) proizvodnih prostorija: predmjer i predračun/račun radova;
Uvjerenje/potvrda nadležnog organa o uposlenima koji pripadaju ranjivoj kategoriji (invalidi, demobilisani borci, članovi šehidske porodice, porodice poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama);
Broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti;
Fotokopija lične karte odgovornog lica.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unešenih podataka.
Svi priloženi dokumenti ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Ukoliko se radi o kopijama priloženih dokumenata, iste moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

VI OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA
Komisija Ministarstva će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova i na osnovu propisanih kriterija sačiniti Listu korisnika sredstava i Listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane. Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Kantona.
Nakon isteka roka za prigovor i nakon rješavanja po uloženim prigovorima Ministar donosi  Konačnu rang listu korisnika sredstava na koju Vlada Kantona daje saglasnost i ista se objavljuje na web stranici Vlade Kantona. Po dobivanja saglasnosti od Vlade Kantona, Ministar sa odabranim korisnicima potpisuje Ugovore nakon čega Ministar donosi pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima.
Rok za implementaciju projekta po potpisanom Ugovoru je 6 (šest) mjeseci od dana doznačavanja sredstava korisnicima.


VII DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu:
Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona,
Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77 000 Bihać,
sa naznakom "NE OTVARATI" – prijava po Javnom pozivu "Program podrške razvoja subjekata male privrede i obrta za 2019. godinu".
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv-ime podnosioca prijave, adresu, kontakt telefon i ovjeriti pečatom.
Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave Javnog poziva u Unsko-sanskim novinama "Krajina" i na web stranici Vlade Kantona.

VIII OSTALO 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu privrede, tel: 037/316-038 ili na e-mail: privreda@vladausk.ba.
U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelomično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
Ministarstvo zadržava pravo poništenja Javnog poziva u skladu sa članom 8. Predmetnog Programa do izbora korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova apliciranja po ovom pozivu.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJA SUBJEKATA MALE PRIVREDE I OBRTA ZA 2019. GODINU

PISMO NAMJERE O MINIMALNOM IZNOSU SUFINANSIRANJA

PRIJAVNI OBRAZAC PO PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJA SUBJEKATA MALE PRIVREDE I OBRTA ZA 2019. GODINU

 

Na osnovu člana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 4/19), Programa podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019. godinu broj: 03-017-760/2019 od 09.08.2019. godine, Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2019. godinu po Programu podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019. godinu broj: 03-017-762/2019 od  09.08.2019. godine i tačke VIII Odluke o kriterijima i postupku na osnovu koji se dodjeljuju sredstva iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu Ministarstva privrede broj: 03-017-359/2019 od 06.05.2019. godine, Ministarstvo privrede raspisuje:

Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu podrške novosnovanim subjektima male privrede i obrtima registrirani u okviru proizvodne i proizvodno uslužne djelatnosti s ciljem zapošljavanja, održivosti, rasta i razvoja novoosnovanih subjekata male privrede i obrta na području Unsko-sanskog kantona.

II PRAVO UČEŠĆA
Korisnici nepovratnih sredstava po predmetnom Programu su subjekti male privrede definisani članom 2. Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 19/11) i obrtnici registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 42/11) i Uredbom o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09, 62/10 i 16/12), te obrtnici koji obavljaju obrtničku djelatnost u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09, 62/10 i 16/12),  pod uslovima: 
da su registrovani i imaju sjedište na području Kantona;
da su osnovani u periodu od 30.06.2018. – 30.06.2019. godine;
čija se djelatnost odnosi na proizvodnu ili proizvodnu-uslužnu djelatnost;
da upošljavaju minimalno 2 (dva) radnika (d.o.o.), odnosno 1 (jedan) radnik (obrt) na neodređeno vrijeme;
da uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje;
da uredno izmiruju indirektne poreze (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost).

III NAMJENA SREDSTAVA
Ukupna visina sredstava utvrđena je u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada KM).
Nepovratna sredstva mogu se koristiti za subvencioniranje troškova registracije, nabavka sredstava za rad i nabavka obrtnih sredstava novoosnovanih subjekata male privrede i obrta u okviru proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti.
Maksimalni iznos sredstava po novoosnovanom subjektu male privrede i obrtu iznosi 3.000,00 KM (slovima: trihiljade KM).
Subjekti male privrede i obrti koji su dobili sredstva od Ministarstva po predmetnom Programu ne mogu prestati sa radom u periodu od minimalno jedne godine.

IV KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA
Ravnopravno učešće svih novoosnovanih subjekata male privrede i obrta na području Kantona koji se prijave i koji ispunjavaju sve uslove navedene u Programu.

V PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU
Prijava na Javni poziv se vrši putem odgovarajućeg Prijavnog obrasca (popunjen) koji se može dobiti u prostorijama Ministarstva ili putem web stranice www.vladausk.ba.
Uz prijavu na Javni poziv za učešće u Programu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za obrtnike). 
Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) za sve uposlene i uvjerenje o broju zaposlenih lica;
Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu, ukoliko nije PDV obveznik, dostaviti Izjavu da nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog organa);
Broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti;
Fotokopija lične karte odgovornog lica.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unešenih podataka.
Svi priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog poziva. Ukoliko se radi o kopijama priloženih dokumenata, iste moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljnjeg razmatranja.
Prijave na Javni poziv će se razmatrati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu dokumentaciju.

VI OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA
Komisija Ministarstva će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova i na osnovu propisanih kriterija sačiniti Listu korisnika sredstava i Listu kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane. Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Kantona.
Nakon isteka roka za prigovor i nakon rješavanja po uloženim prigovorima Ministar donosi  Konačnu rang listu korisnika sredstava na koju Vlada Kantona daje saglasnost i ista se objavljuje na web stranici Vlade Kantona. Po dobivanja saglasnosti od Vlade Kantona, Ministar sa odabranim korisnicima potpisuje Ugovore nakon čega Ministar donosi pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima.
Rok za implementaciju projekta po potpisanom Ugovoru je 6 (šest) mjeseci od dana doznačavanja sredstava korisnicima.

VII DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu:
Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona,
Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77 000 Bihać,
sa naznakom "NE OTVARATI" – prijava po Javnom pozivu "Program podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019. godinu".
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv-ime podnosioca prijave, adresu, kontakt telefon i ovjeriti pečatom.
Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave Javnog poziva u Unsko-sanskim novinama "Krajina" i na web stranici Vlade Kantona.

VIII OSTALO 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu privrede, tel: 037/316-038 ili na e-mail: privreda@vladausk.ba.
U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelomično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
Ministarstvo zadržava pravo poništenja Javnog poziva u skladu sa članom 8. Predmetnog Programa do izbora korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova apliciranja po ovom pozivu.

PRIJAVNI OBRAZAC PO PROGRAMU PODRŠKE NOVOOSNOVANIM SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE I OBRTIMA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMU PODRŠKE NOVOOSNOVANIM SUBJEKTIMA MALE PRIVREDE I OBRTIMA ZA 2019. GODINU

 

Na osnovu člana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:4/19),  Programa o subvencioniranju dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, kojeg je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila dana 31.05.2019. godine broj: 03-017-492/2019 i Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2019.godinu, po Programu subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu broj: 03-017-493/2019 od 31.05.2019.godine, Ministarstvo privrede raspisuje:

Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona

Pozivate se da dostavite ponudu za pružanje slijedećih usluga: "Plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope subjektima male privrede sa područja Unsko-sanskog kantona iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona-Ministarstvo privrede za 2019. godinu. U cilju provođenja ove kreditne linije, za subvencioniranje dijela kamatne stope Ministarstvo privrede obezbjeđuje sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (slovima: dvjestohijada KM). Prilikom odabira banke posebno će se cijeniti:

 1. Visina finansijskih sredstava za kreditnu liniju
 2. Visina kamatne stope na:
 • kreditna sredstva za investicione programe u proizvodnji
 • kreditna sredstva za ostale djelatnosti
 1. Visina troškova obrade kredita
 2. Broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području Federacije BiH ili Unsko-sanskog kantona čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnosi na ovaj Javni poziv.

 

I - PREDMET POZIVA

 1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir banke – partnera za plasiranje

kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope subjektima male privrede sa područja Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo privrede je obezbijedilo sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope u Budžetu Unsko-sanskog kantona, a banka će obezbijediti kreditna sredstva subjektima male privrede. Ugovorom između Vlade Unsko-sanskog kantona-Ministarstvo privrede i odabrane Banke će se regulisati pravo podnošenje prijave za kreditna sredstva iz ove kreditne linije, visina kreditnih sredstava, visina i način realizacije dijela subvencionirane kamatne stope, te način monitoringa i izvještavanja Ministarstva privrede o korisnicima ove kreditne linije.

Krajnji rok za realizaciju Ugovora je 31.12.2019. godine.

 1. Pojam subjekti male privrede podrazumjeva fizička i pravna lica koja trajno obavljaju

zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj:19/11).

 1. Sredstva se neće odobravati za projekte iz slijedećih djelatnosti: proizvodnja oružja i

vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivredna proizvodnja, otvaranje kasina i organizacija drugih igara na sreću.

II - OBAVEZE BANKE

 1. Obaveza Banke je da nakon zaključivanja Ugovora objavi Javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava, s tim da se prijave sa potpunom i potrebnom dokumentacijom podnose Banci.
 2. Odobreni kredit po jednom korisniku ograničava se iznosom do 1.000.000,00 KM (slovima: jedanmilion KM) sa maksimalnim rokom otplate od 12 do 84 mjeseca uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci za dugoročna finansiranja.
 3. Banka po isteku Javnog poziva za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava, razmatra zaprimljene prijave aplikanata u skladu sa Ugovorom i Javnim pozivom, te provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima Banke.
 4. Banka zaključuje ugovore sa korisnicima kreditnih sredstava, a jedan primjerak tih ugovora dostavlja Ministarstvu privrede.
 5. Banci pripada kamata po odobrenim kreditima, troškovi obrade kredita, provizija za prijevremeni povrat kredita, kao i ostali troškovi koje snosi korisnik kredita. Banka u potpunosti snosi rizik naplate odobrenih poticajnih kreditnih sredstava-glavnice i pripadajuće kamate.
 6. Banka se obavezuje mjesečno izvještavati Ministarstvo privrede o namjenskom trošenju kreditnih sredstava u formi koju usaglase Ministarstvo privrede i Banka, te u skladu sa Ugovorom vršiti kontinuirani monitoring o namjenskom utrošku sredstava i ispunjenju ugovorenih obaveza. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju za sve korisnike po ovoj kreditnoj liniji.
 7. U skladu sa Ugovorom korisnici sredstava dužni su Banci u roku i na način propisan Ugovorom dostaviti dva primjerka Izvještaja sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava iz ove kreditne linije, nakon čega banka jedan primjerak Izvještaja sa dokazima dostavlja Ministarstvu privrede.

 

III - MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i podnosi je u zatvorenoj koverti. Ponude se

predaju na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu Ministarstvo privrede, u zatvorenoj koverti, na kojoj na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

Naziv: Vlada Unsko-sanskog kantona - Ministarstvo privrede

Adresa: Alije Đerzeleza br.6. 77 000 Bihać

Na koverti obavezno naglasiti: Ponuda za pružanje bankarskih usluga "NE OTVARAJ"

Na poleđini koverte obavezno se navodi: naziv podnosioca ponude, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom ponuđača.

Ponuda mora biti zaprimljena u Ministarstvu privrede do datuma, vremena i na adresi navedenoj u Javnom pozivu. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

IV - USLOVI ZA UČEŠĆE

 1. Rješenje o upisu u sudski registar.
 2. Dokaz o dozvoli za rad (licenca) od Agencije za bankarstvo Federacije BiH.
 3. Certifikat Agencije za osiguranje depozita.
 4. PDV i identifikacijski broj.
 5. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima kojima se potvrđuje da se uredno izmiruju direktni porezi, doprinosi za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave.
 6. Dokaz o Adekvatnosti kapitala na dan 31.12.2018. godine koji ne smije biti manji od 14%.
 7. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.
 8. Izjava da visina kapitala na dan 31.12.2018. godine nije manja od 100 miliona KM.
 9. Kompletan set finansijskih izvještaja u skladu sa Odlukom u formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo za 2018. godinu (pozitivno poslovanje banke u 2017. i 2018. godini).

Sve kopije dokumenata koje se prilažu moraju biti ovjerene od strane nadležnog tijela uprave ili notara, ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva.

Posebna dokumentacija:

Potvrda ili dokaz o uspješnom iskustvu u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na ovaj javni poziv, pružanje bankarskih usluga pravnim licima.

 

V - ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA NA JAVNI POZIV

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Javnog poziva u jednom dnevnom listu na području Federacije BiH i na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

 

VI - OCJENA I IZBOR

Odabir Banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona provodi Komisija koju u skladu sa zakonskim propisom i predmetnim Programom imenuje Ministar Ministarstva privrede. Kriteriji koje će  Komisija primjenjivati za ocjenu i izbor ponude su:

 1. visina sredstava za kreditnu liniju.........................učešće 30%.................... max. 30 bodova
 2. visina kamatne stope na:
 • kreditna sredstva za investicione programe u proizvodnji učešće ........40%   max. ..........40 bodova
 • kreditna sredstva za ostale djelatnosti ......učešće 15% ................... max. 15 bodova
 1. Visina troškova obrade kredita .............................učešće  5% ....................max.    5 bodova
 2. Broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području Federacije BiH ili Unsko-sanskog kantona čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnosi na ovaj javni poziv......................................................................učešće 10% ....................max 10 bodova.

Sve Banke, učesnice po Javnom pozivu, će biti obaviještene o odluci Ugovornog organa i o rezultatu postupka provedenog Javnog poziva, u roku od 7 (sedam) dana od donošenja odluke.

Ugovor se dodjeljuje Banci koja je u skladu sa navedenim kriterijima dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu.

VII - OSTALE ODREDBE

U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključivanja Ugovora. Ministarstvo privrede ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja. Podnosiocu ponude koja udovoljava formalno-pravnim uslovima iz Javnog poziva koji bude odbijen zbog manje ocjenjene ponude, na njegov pismeni zahtjev Ministarstvo privrede će dostaviti obrazloženje zbog kojih isti nije odabran. Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu ponude.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 037/316 033 ili na e-mail privreda@vladausk.ba.

 

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
U 2019. godini Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta poduzet će niz mjera i aktivnosti koje imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih poduzeća, poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih poduzeća, kao i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata male privrede. 
Pored toga, Ministarstvo će i u 2019. godini aktivno raditi na implementiranju Akta o malom biznisu („Small Business Act" for Europe – SBA) i definisanju okvira politika potpore MSP-a koje se trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.
 
Operativni cilj - Kontinuirano finansijski podržati mala i srednja poduzeća
 
Sredstva za realizaciju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 8.071.280,00 KM realizirat će se korisnicima sredstava kao nepovratna sredstva, kroz projekte koji za cilj imaju stvaranje povoljnijeg poduzetničkog ambijenta za rast i razvoj MSP-a i povećanje konkurentnosti subjekata male privrede. U 2019. godini, Programom poticaja, planiramo značajnije sufinansiranje za razvoj poduzetničkih zona u Federaciji BiH. Budžetom je planirano 4.500.000,00 KM. Razlozi za ovu mjeru su višestruki, a prvenstveno zbog dobrih efekata ostvarenih iz prethodnih godina sa aspekta ulaska MSP–a u zone, povećanog novozapošljavanja, kao i velikih zahtjeva JLS za stvaranjem što boljih uslova postojećim i novim investitorima u poslovnim zonama. Primjera radi, u posljedne 5 godine procenat odoberenih zahtjeva JLS u odnosu na ukupan broj aplikacija je oko 29,5%, dok je slična situacija i kada su u pitanju odobrena sredstva u odnosu na potraživana što iznosi oko 29,6%. Povećanim budžetskim izdvajanjem sredstava za ovaj projekat koristi imaju svi nivoi vlasti ali gradnjom infrastrukutre u zonama postojeći i budući investitori.
 
Osim ovog projekta u planu je i pomoć poduzetničkim potpornim institucijama u Federaciji BiH. Kroz ovu mjeru pruža se podrška razvoju poduzetničke infrastrukture u svrhu ekonomskog rasta i zapošljavanja na lokalnom nivou. Projekti razvoja poslovnih zona i podržavajućih poduzetničkih institucija, također doprinosi realizaciji ekonomskih prioriteta definiranih u strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave, te realizaciji prioriteta utvrđenih u strateškim dokumentima Federacije BiH. 
 
Kroz projekat „Poticaji novoosnovanim subjektima MSP“ planiramo pomoći subjektima male privrede koji su se tek registrovali. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 800.000,00 KM. Cilj projekta je održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se subvencionirati troškovi registracije i troškova doprinosa za trenutno zaposlene. Iznos bespovratne pomoći za period 2015.-2018. u okviru ovog projekta se kreće oko 3 miliona KM, dok broj novoregistrovanih poslovnih subjekata podržanih grant sredstvima ovog ministarstva u posmatranom periodu iznosi preko 620. Nedostajuća sredstva za uspješne prijave u okviru ovog projekta su u 2018. godini iznosila blizu 700.000 KM. 
Također kroz projekte planiramo poticati opstanak i razvoj obrta, kao i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, gdje također imamo ogroman broj prijava, a uz to riječ je o projektu čijom realizacijom ostvarujemo značajne efekte u smislu jačanja konkurentnosti i povećanja zapošljavanja. Tako je u 2018. godini za ovaj projekat nedostajalo oko 1,5 miliona KM samo za uspješne prijave, čime bi efekti ovoga projekta bili značajno veći.
 
Ministarstvo u cilju pružanja finansijske potpore subjektima male privrede realizira i Program „Kreditni poticaji razvoja, poduzetništva i obrta u suradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH u iznosu od 1.000.000,00 KM. Kreditna sredstva se plasiraju putem banke, s rokom povrata sredstava na račun banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenih u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1 %.
 
Operativni cilj -  Promocija poduzetništva
U sklopu ovog operativnog cilja planiramo organizovanje i sudjelovanje na konferencijama, skupovima, okruglim stolovima, prezentacijama i slično. U cilju razvoja poduzetništva i porasta zapošljavanja, a u saradnji sa ostalim vladinim i nevladinim institucijama, planiramo vršiti promociju svih vidova poduzetništva.
 
Program poticaja MSP-a I kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta - 40.000  KM  
 
Javni natječaj za odabir korisnika – grant sredstava II kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta  - 60.000 KM    
 
Javni natječaj za odabir korisnika – kreditnih sredstava II kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta -  16.000 KM 
 
Program: „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ IV kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta - 1.000.000 KM 
 
Projekt: Poticaji za unapređenje poduzetničke infrastrukture III kvartal Sektor razvoja i Sektor poduzetništva Ne Budžet 4.500.000    
 
Projekt: Poticaji inovatorima - pojedincima III kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta - 50.000 KM    
 
Projekt: Poticaji za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja IV kvartal Sektor za obrt - 100.000 KM    
 
Projekt: Poticaji udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH III kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta - 200.000 KM     
 
Projekt: Potpora opstanku i razvoju obrta III kvartal Sektor obrta - 800.000 KM 
 
Projekt: Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede III kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta -  971.280  KM  
 
Projekt: Jačanje konkurentnosti MSP-a III kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta - 1.400.000 KM    
 
Projekt: Uspostava i promocija mentoring usluga za MSP III kvartal Sektor razvoja, Sektor poduzetništva i Sektor obrta - 50.000 KM    
 
Napomena: Budžet Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2019. godinu iznosi 11.293.781,00 KM.
 
Link: https://www.fmrpo.gov.ba/