SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Služba inspekcijskih poslova općine Bihać je Služba u okviru Jedinstvenog općinskog organa uprave čiji je djelokrug rada definisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji (Službeni glasnik općine Bihać br. 13/10).
Služba inspekcijskih poslova obuhvata dvije oblasti:

 1. oblast građenja i
 2. oblast komunalnih djelatnosti.

U oblasti građenja nadzor vrše urbanističko – građevinski inspektori, a u oblasti komunalnih djelatnosti nadzor vrše komunalni inspektori i komunalni redari.

Trenutno zaposleni u Službi inspekcijskih poslova:

 • pomoćnik općinskog načelnika ( broj izvršilaca 1)
 • komunalni inspektor ( broj izvršilaca 3)
 • urbanističko-građevinski inspektor ( broj izvršilaca 3)
 • komunalni redar ( broj izvršilaca 5)
 • viši referent za tehničke poslove pri ins. nadzoru ( broj izvršilaca 2)
 • viši referent za administrativno-tehničke poslove ( broj izvršilaca 1)

Poslovi i zadaci Službe:

U Službi inspekcijskih poslova obavljaju se upravno-nadzorni, studijsko-analitički, stručno- operativni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

 1. inspekcijski nadzor kojim se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina.
 2. nadzor kvaliteta građevinskih proizvoda koji se ugrađuju i normiranje.
 3. nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vijeće
 4. nadzor građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje općinski načelnik
 5. kontrolu pružanja komunalnih usluga
 6. kontrolu održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne saobraćajnice i zelene površine, objekti za snabdijevanje vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za odlaganje otpada, objekti za proizvodnju i distribuiranje toplote.
 7. kontrolu pogrebne i dimnjačarske djelatnosti.
 8. kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (željezničke i     autobusne stanice i stajališta, javna kupatila, česme, bunari, septičke jame, dječija igrališta, tržnice, stočne i druge pijace).
 9. poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalne i urbanističko-građevinske inspekcije.
 10. pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode i
 11. druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe.

Inspekcijski nadzor

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti.
Pravna i fizička lica mogu podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor i odredi upravne i druge mjere iz njene nadležnosti.

Zahtjevi stranke mogu biti:

 1. Zahtjev za inspekcijski nadzor - Građevinska inspekcija
 2. Zahtjev za inspekcijski nadzor - Komunalna inspekcija
 3. Zahtjev za prijavu otpočinjanja radova - Građevinska inspekcija

Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati administrativne takse.

Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti.
Pravna i fizička lica mogu podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor i odredi upravne i druge mjere iz njene nadležnosti.
Postupak inspekcijskog nadzora je hitan. Inspektor je dužan efikasno obavljati inspekcijske radnje i po službenoj dužnosti utvrditi sve što je bitno za inspekcijski nadzor.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašten da kontrolira da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen Zakonom, i propisima donešenim na osnovu Zakona, da vrši kontrolu stanja komunalnih objekata, da utvrdi da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslovima i da naredi da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone, kao i da zabrani poduzimanje radnji za koje smatra da su u suprotnosti sa Zakonom i drugim propisom nad čijim provođenjem vrši nadzor. Komunalni inspektor je ovlašten da  izda prekršajni nalog i izrekne kaznu, pokrene prekršajni postupak i poduzme druge upravne mjere i radnje za koje je ovlašten Zakonom i drugim propisima.

U vršenju inspekcijskog nadzora općinski urbanističko – građevinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad: izradom planskih dokumenata koje donosi općinsko vijeće; ostvarivanjem i provođenjem planskih dokumenata koje donosi općinsko vijeće; građenjem građevina za koje odobrenje za građenje izdaje općinski načelnik; usaglašenošću lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti sa planskim dokumentima i stručnom ocjenom za građevine za koje je nadležna općinska služba; kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadležnosti.
U okviru Službe kao urbanističko građevinski inspektori zaposlena su tri urbanističko građevinska inspektora: Ermina Topić dipl.građ.ing., Branka Salimović dipl.ing.arh., Alijagić Adijan dipl.ing.arh.

U Službi inspekcijskih poslova rade i komunalni redari koji vrše poslove komunalne kontrole nad provođenjem komunalnog reda propisanog odredbama Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik USK-a“, broj: 4/11); podzakonskim propisima i aktima donesenim na osnovu ovog Zakona.
Redari su namještenici i poslove redarske kontrole vrše samostalno i pomažu komunalnim inspektorima u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad provođenjem komunalnog reda propisanog odredbama Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik USK-a“, broj: 4/11.

U Službi su zaposlena i dva viša referenta za tehničke poslove pri inspekcijskom nadzoru koji pomažu u radu urbanističko-građevinskim inspektorima.

U Službi je zaposlen i viši referent za administrativno-tehničke poslove koji obavlja tehničke i poslove kancelarijskog poslovanja za potrebe pomoćnika općinskog načelnika.

Propisi koji se koriste u radu Službe su:

 1. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99);
 2. Zakon o kantonalnim inspekcijama USK-a („Službeni glasnik USK-a“, broj: 12/11);
 3. Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik USK-a“, broj: 10/11);
 4. Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik USK-a“, broj: 4/11);
 5. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada („Službeni glasnik USK-a“, broj: 6/01“);
 6. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 07/09);
 7. Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 07/06);
 8. Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 4/11);
 9. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj.08/06);
 10. Odluka o regulaciji saobraćaja na putevima u naseljenim mjestima na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 07/06);
 11. Odluka o radnom vremenu u oblasti ugostiteljstva („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 07/06);
 12. Odluka o vršenju pogrebne djelatnosti, izgradnji, upravljanju i održavanju mezarja-grobalja na području Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 08/09);
 13. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 10/11);
 14. Odluka o pribremenom korištenju javnih površina na području Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 09/08);
 15. Odluka o komunalnim taksama („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 15/07)

 

Nazad

Potražite nas na Facebook-u

Jun 2015
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
Bihac.NET
Bihac.BA
© Opcina Bihac 2013