KAKO REGISTROVATI  PRIVREDNU DJELATNOST

Ovom brošurom predstavljeni su osnovni koraci koje treba poduzeti da bi se osnovala privredna djelatnost- ugostiteljska, trgovinska i obrt, ili privredno društvo, s ciljem pružanja informacija na jednom mjestu poduzetnicima i uštede vremena prilikom registracije istih.
Registrovanje djelatnosti vrši se u skladu sa važećim propisima koji regulišu obavljanje pojedinih djelatnosti:

 • Zakon o privrednim društvima (Službene novine FBiH br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10),
 • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH br.27/05 i 68/05),
 • Zakon o obrtu (Službene novine FBiH br.52/02, 29/03 i 11/05),
 • Zakon o trgovini (Službene novine FBiH br.64/05),
 • Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine FBiH br.19/96 i 29/03),
 • Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova (Službene novine FBiH br.47/10)
 • Podzakonski akti doneseni na osnovu pomenutih Zakona (pravilnici, uredbe, odluke i dr.).

Registraciju privrednog društva vrši nadležni Općinski sud- Registarski sud u Bihaću, a Općinski organ uprave izdaje rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje ugostiteljske, turističke djelatnosti i mjenjačkih poslova registrovanih djelatnosti privrednog društva za djelatnosti za koje je nadležan. Općinski organ uprave vrši i registraciju samostalnih djelatnosti (trgovinska, ugostiteljska djelatnost i obrt), za koje nije posebnim propisom određeno da ih vrši neki drugi organ uprave.

PROCEDURA REGISTRACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Registraciju privrednog društva vrši Općinski sud- Registarski sud u Bihaću sa sjedištem u Ul. Bosanska br.4., u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o registraciji poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine, po prijavi za registraciju osnivača koji mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica.
Prije popunjavanja obrasca prijave u sudskom registru provjeriti naziv firme.

Uz popunjen obrazac prijave za registraciju privrednog društva (Društvo sa ograničenom odgovornošću- DOO, Dioničarsko društvo- DD, Komanditno društvo KD, Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću DNSO) koji sadrži podatke o subjektu upisa, firmi, sjedištu, pravnom obliku subjekta, pravom osnovu upisa, osnovnom kapitalu, vanjskotrgovinskom prometu, djelatnostima u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, licima ovlaštenim za zastupanje, podružnicama i supsidijarnim društvima, osnivač Registarskom sudu dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 • Popunjena prijava za registraciju,
 • Odluka o osnivanju obrađena od strane notara,
 • Statut obrađen od strane notara,
 • Izjava osnivača i direktora kojim izjavljuju pod punom krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da nisu-nije osnivač, direktor niti zamjenik direktora u bilo kojoj firmi na području BiH,
 • Ovjerena fotokopija lične karte za osnivača i direktora (u općini),
 • Potvrda od banke o uplaćenom osnovnom kapitalu (osnivački kapital za DOO iznosi najmanje 2.000,00 KM, a uplaćuje se kod banke sa kojom firma namjerava poslovati),
 • Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 215,00 KM (uplaćena kod HVB Central profit banke DD Sarajevo na račun budžeta USK-a- br. Ž.r. 129 007 940 249 4455, vrsta prihoda 722 22),
 • Dokaz o uplati troškova za objavu oglasa u iznosu od 150,00 KM.

Napomena: Ako je osnivač strano fizičko ili pravno lice, osnivački akt (odluka ili ugovor) se šalje u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sarajevo uz koje prilažu:

 • Fizičko lice- ovjerenu kopiju identifikacijske isprave,
 • Pravno lice- izvod iz sudskog registra gdje je registrovano sa ovjerenim prijevodom sudskog tumača,          
 • Općinski sud popunjava oglas,
 • U Općinskom sudu se pribavljaju obrazac prijave za registraciju i popis dokumentacije koja se prilaže uz istu.

Općinski sud- Registarski sud Bihać, na osnovu kompletne dokumentacije upisuje u sudski registar privredno društvo u vremenu 5 do 7 dana od dana podnošenja prijave.

PROCEDURA REGISTRACIJE U POREZNOJ UPRAVI I ZAVODU ZA STATISTIKU

U zajedničkoj kancelariji Federalne porezne uprave- Odjel za pomoć, edukaciju i registraciju poreznih obveznika i Federalnog zavoda za statistiku, ul. Vazduhoplovne grupe u Bihaću, prema zajedničkom  projektu navedenih institucija, izdaje se uvjerenje o poreznoj registraciji, identifikacioni broj poreznog obveznika i statistički broj, a za isto je potrebno slijedeće:

 • Dostaviti popunjen zahtjev (prijavu) za pribavljanje uvjerenja o poreznoj registraciji, identifikacionog broja poreznog obveznika i statističkog broja,
 • Kopija rješenja o upisu u sudski registar privrednog društva (original se daje na uvid),
 • Kopija lične karte osnivača,
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora,
 • Pečat privrednog društva,
 • Podaci o ovlaštenom računovođi privrednog društva.

PROCEDURA OTVARANJA ŽIRO-RAČUNA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Privredno društvo otvara žiro-račun u nekoj od poslovnih banaka na osnovu sljedeće dokumentacije ovjerene kod notara ili u Općini:

 • Zahtjev za otvaranje računa (dobije se u banci),
 • Rješenje o upisu u sudski registar privrednog društva- ne starije od 3 mjeseca ako je društvo ranije poslovalo (kopija),
 • Identifikacioni broj (Poreska uprava),
 • Statistički broj (Zavod za statistiku),
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (za privredno društvo koje je ranije poslovalo),
 • Kopije ličnih karata vlasnika i potpisnika kartona deponovanih potpisa,
 • Potvrda o prebivalištu osnivača privrednog društva (Cips)
 • Finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji izvještajni period (ako je društvo ranije poslovalo, a nije imalo otvoren žiro račun u banci u kojoj otvara račun),
 • Kopija dozvole za vanjskotrgovinsko poslovanje (za privredna društva koja se bave vanjskotrgovinskim poslovanjem) ,
 • Statut privrednog društva (prema procjeni banke; obavezno kada su osnivači privrednog društva strani državljani).

PROCEDURA REGISTROVANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI- OBRTA

Odobrenje za obavljanje samostalne djelatnosti- obrta, trgovinske, ugostiteljske, turističke djelatnosti i rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje mjenjačkih poslova donosi Općinski načelnik na zahtjev podnosioca koji se predaje Službi za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Općine Bihać.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne djelatnosti i rješenje o ispunjavanju uslova za oavljanje mjenjačkih poslova potrebno je dostaviti priloge- dokumentaciju, što zavisi od vrste djelatnosti za koju se izdaje odobrenje za rad i to:

 • Saglasnost nadležnog federalnog ministarstva za obavljanje obrta (odnosi se na posebni obrt i dostavlja po pribavljanju saglasnosti od nadležnog ministarstva).
 • Radna dozvola (odnosi se na strane državljane i dostavlja po pribavljanju radne dozvole u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca. Odobrenje za rad važi za period za koji je izdata radna dozvola.).
 • Uvjerenje o državljanstvu, ili kopija lične karte (ovjerena kopija ili kopija i uvid u original, ličnu kartu pribavlja podnosilac zahtjeva- izdaje MUP, uvjerenje izdaje Matični ured Službe opće uprave i mjesnih zajednica).
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjerena kopija, pribavlja podnosilac- izdaje Općinski i Kantonalni sud).
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti - samo za lica koje se nalaze na spisku lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost (original ili ovjerena kopija i uvid u original, pribavlja podnosilac- izdaje JU Centar za socijalni rad).
 • Dokaz da se podnosilac zahtjeva vodi kao nezaposleno lice (pribavlja podnosilac- izdaje JU Zavod za zapošljavanje), ili dokaz iz radnog odnosa (samo za obrt/ srodna djelatnost koji se obavlja kao dopunsko ili dodatno zanimanje, pribavlja podnosilac od pravnog ili fizičkog lica kod kojeg je zaposlen).
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti- sanitarni list /za djelatnosti za koje je to posebno propisano/  (ovjerena kopija ili kopija i uvid u original, pribavlja podnosilac- izdaje JU Zavod za javno zdravstvo).
 • Dokaz da podnosilac zahtjeva ima obezbjeđen poslovni prostor - odobrenje za upotrebu poslovnog prostora (ovjerena kopija ili kopija i uvid u original, pribavlja podnosilac- izdaje Služba ubanog uređenja i građenja)- za djelatnosti za koje je uslov poslovni prostor.
 • Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora- ugovor o zakupu ili dokaz o pravu vlasništva (original sa ovjerenim potpisima zakupca i zakupodavca –ovjerava podnosilac kod nadležnog organa uprave)- za djelatnosti za koje je uslov poslovni prostor.
 • Dokaz Komisije da prostor ispunjava minimalno-tehničke uslove za obavljanje djelatnosti (original zapisnik Komisije)- za djelatnosti za koje je uslov poslovni prostor.
 • Potpisana i ovjerena Izjava o ispunjavanju tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti.
 • Upotrebne dozvole za strojeve (dostavlja podnosilac zahtjeva- izdaje ovlaštena kuća)- za djelatnosti za koje je to posebno propisano.
 • Dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na području BiH (posjedovni list ili z.k. izvadak) /za poljoprivrednu djelatnost i prijevoz za vlastite potrebe/.
 • Dokaz da podnosilac raspolaže sredstvima za pružanje usluga i dokazima o vrijednosti sredstava (za ostale turističke usluge)
 • Dokaz da podnosilac raspolaže važećom policom osiguranja (za ostale turističke usluge)
 • Dokaz da prostor ima odgovarajuću izolaciju od buke prema  okolišu u skladu sa propisima (za ugostiteljske objekte).
 • Saglasnost nadležne Službe komunalnih djelatnosti za postavljanje nepokretnog vozila, ljetne bašte, odnosno objekta jednostavnih usluga (za ugostiteljske objekte).
 • Dokaz o pravu korištenja pokretnog objekta- saobraćajna dozvola (za ugostiteljske objekte).
 • Dokaz o stručnoj spremi /zavisno od vrste djelatnosti/, majstorski ispit ili dokaz o stručnoj osposobljenosti - izdaje obrazovna ustanova, odnosno Obrtnička komora USK-a)- za djelatnosti za koje je to posebno propisano.
 • Dokaz da podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenika koji ispunjava uslov stručne spreme (za djelatnosti kad podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslov stručne spreme).
 • Ugovor o zajedničkom obavljanju obrta/srodne djelatnosti (za zajedničko obavljanje obrta/srodne djelatnosti).
 • Kopija saobraćajne dozvole (ovjerena kopija ili kopija i uvid u original- izdaje se u MUP-u)- za prijevoz za vlastite potrebe i javni prijevoz.
 • Kopija vozačke dozvole (ovjerena kopija ili kopija i uvid u original- izdaje se u MUP-u)- za prijevoz za vlastite potrebe i javni prijevoz.
 • Rješenje Službe za osnovnu djelatnost (ovjerena kopija ili kopija i uvid u original- izdaje Služba za razvoj, poduzetništvo i obrt)- za prijevoz za vlastite potrebe.
 • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 255 KM za odobrenje za rad i nalaz komisije o ispunjavanju opštih i posebnih uslova poslovnih prostora, odnosno 205 KM za djelatnosti za koje nije uslov da se obavljaju u poslovnim prostorijama, 35 KM za djelatnosti koje se obavljaju kao domaća radinost (uplaćuje se putem „Raiffeisen“ banke na žiro-račun br. 161 035 002 122 0053, vrsta prihoda br.722131, općina 003, poziv na broj:0000000000 i putem „Uni Credit Zagrebačka banka“ na račun br.338 000 220 004 9797, vrsta prihoda br.722131, općina 003, poziv na broj:0000000000)

Rješenje se izdaje u zakonskom roku od 15 dana, ukoliko je podnosilac zahtjeva uz isti dostavio kompletnu dokumentaciju.

Sve informacije o statusu predmeta možete dobiti pozivom na broj 229-670, ili lično na info-desku Centra za pružanje usluga građanima.


SLUŽBA ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ
Ul. Bosanska br.4.
Šef Odsjeka za evropske integracije, turizam i ruralni razvoj
mr.sc. Nijaz Lipovača
telefon: 229-619 ili centrala 224-222 lokal 619, kancelarija 222


Nazad

Potražite nas na Facebook-u

Jul 2015
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
Bihac.NET
Bihac.BA
© Opcina Bihac 2013