Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata
13. mart 2015. godine

1.Pozivaju se registrovani privredni subjekti koji svoje poslovanje obavljaju na području Grada Bihać, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih finansijskih sredstava, obezbjeđenih za regresiranje dijela uplaćenih kamata za 2014.godinu, period 01.04. - 31.12.2014.godine.

2. Grad Bihać će preuzeti regresiranje dijela uplaćenih kamata u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine, maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku će biti 6.000,00 KM (slovima: šesthiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100).

3. Pri utvđivanju iznosa definisanog perioda poticaja- regresiranog dijela uplaćene kamate - primjenjivat će se stopa do visine 3 procentna apoena za proizvodne djelatnosti, do 2 procentna apoena za ostale registrovane djelatnosti.

4. Krediti u duhu ovog poticaja su krediti odobreni ili se realiziraju od komercijalnih banaka registrovanih poslovnica u Bihaću:
- maksimalne ugovorene kamatne stope 9,0 %;
- maksimalni troškovi obrade kredita 1%,
- maksimalni period otplate 10 godina.

5. Na ovaj poziv imaju pravo privredni subjekti koji:
- po odobrenom kreditu uredno servisiraju obaveze (kamata i glavnica);
- uredno izmiruje obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza, prema poreznoj upravi i fondovima (PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja) ili ugovorom reprogramiralo iste;
- nemaju neizmirenih finansijskih obaveza prema Budžetu Grada Bihać,
- imaju aktivne žiro račune kod komercijalnih banaka.

6. Regresiranje kamata se neće odobriti za kredite ili dio kredita koji su namjenjeni reprogramiranju drugih kredita.

7. Po uredno zaprimljenom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija, dat će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu.

8. U slučaju da Komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje sredstava – regresa, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija, donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

9. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju regresiranja kamata, za svaki slučaj pojedinačno.

10. Uz pismeni zahtjev za refundaciju dijela kamata privredni subjekt dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju:
- Rješenje o upisu subjekta upisa u sudski registar sa posljednjim promjenama;
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenja Komercijalne banke da je žiro račun aktivan posljednjih 90 dana- ne starije od 30 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Ugovor o kreditu komercijalne banke;
- Plan otplate kredita;
- Potvrdu od komercijalne banke sa iznosom ukupno uplaćene kamate u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine.

11. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihać, sa naznakom: NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za odobravanje sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona: 037/229-600, kontakt osoba: mr.sc. Nijaz Lipovača.

P O N O V N I J A V N I O G L A S o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije
4. decembar 2014. godine


Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („ Službene novine FBiH“ boj: 17/14), Odluke Gradskog vijeća o  prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije broj:  02-02- 8772/14 od 12.11.2014.godine i Zaključka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja br. 03/2-31-1-5469 od 02.12.2014. godine gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje

                                P O N O V N I    J A V N I    O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

I.    NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA-PRODAVAOCA ZEMLJIŠTA

Grad Bihać, Bosanska 4, 77 000 Bihać


II.    NAČIN PRODAJE I PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Putem javnog nadmetanja-druga licitacija vrši se prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i to:
 
Građevinska parcela u  naselju Ceravci, označena kao
k.č.br. 4205/1 zv. „Ceravac“- oranica, njiva 3. klase površine 1636 m² i k.č.broj 4204/10 zv. Ceravci livada 1 klase površine 168 m² obje upisane u pl.br. 4200 k.o. Bihać-grad kao posjed Općine Bihać po novom katastarskom operatu, odnosno po starom  katastarskom operatu  k.č. br. 1356/16 oranica Luka površine 1636 m² upisana u  zk.ul.br. 5975 k.o. Bihać i k.č.br. 1357/10 površine 168 m² upisana u zk.ul.br. 3070 (uništen) obje k.o. Bihać sa pravom raspolaganja Općine Bihać. Ukupna površina 1804 m².
Građevinska parcela je u sklopu regulacionog plana Ceravci 1 na kojoj je planirana izgradnja stambene zgrade, a prema Izvodu iz regulacionog plana i Urbanističko-tehničkim uslovima 03/2-23-1-sl/14 od 03.11.2014.godine.
Gabariti objekta: nepravilne tlocrtne veličine, u skladu sa Izvodom regulacionog plana Ceravci 1, cca 36.00 x 13.00 m
Sadržaj objekta: zasebne funkcionalne stambene cjeline sa pratećim sadržajima
Spratnost objekta: max. Pd+P+4+Pk  
Površina pod objektom: ukupno cca 510 m²
Brutto razvijena površina objekta: ukupno   cca 3.570,00 m²
Netto korisna površina objekta: ukupno       cca 2.680,00 m²
Saobraćaj u mirovanju: prema normativu objezbjeđuju se parking mjesta u okviru građevinske parcele i suterenske etaže po principu 1 stan/ 1 PM ( stanovanje)
Uređivanje građevinske parcele: mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.


III. CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Početna prodajna cijena iznosi:
216.480,00 KM, slovima: dvijestašesnaesthiljadačetristoosamdeset i 00/100 KM ( 1,804 m² x 120,00 KM/ m² )
U početnu prodajnu cijenu nisu uračunate naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Kapara (depozit) za učešće u postupku javne prodaje utvrđuje se u iznosu od 10% od početne prodajne cijene i iznosi  21.650,00 KM.

Iznos postignute naknade na ime kupoprodajne cijene kao i iznos depozita uplaćuju se na račun Općine Bihać kod „UNICREDIT BANKE“ dd broj: 3385002200163231, vrsta prihoda: 722431, Općina 003, budžetska organizacija: 0000000, poziv na broj: 0000000000


IV.    USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica.
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju i dva ili više fizičkih, odnosno pravnih lica, po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji ako su potpisi ugovarača ovjereni kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje građevinskih parcela koje su predmet licitacije te preuzeti Urbanističko-tehničke uvjete u Službi prostornog uređenja, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i to svakim radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati u periodu od objavljivanja javnog oglasa do krajnjeg roka za dostavljanje prijava.


V. NAČIN VRAĆANJA DEPOZITA

Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja-licitacije odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.
Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, uplaćeni depozit će se vratiti     u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.


VI. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu  cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.


VII. PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

1.    Sadržaj prijave
Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće:
-    za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresu stanovanja i broj telefona,
-    za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat  
-    podatke o građevinskoj parceli za koju se odnosi prijava i za pravna lica
     
Uz prijavu se dostavlja slijedeće:
a)    za fizička lica:
-    ovjerenu fotokopiju lične karte
-    dokaz o uplaćenom iznosu kapare  
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugih neizmirenih obaveza-naknada prema Gradu Bihaću, izdat od nadležnih gradskih službi ( potvrda ili uvjerenje).
b)    za pravna lica:
-    ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenje o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenom iznosu kapare i
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugih neizmirenih obaveza-naknada prema Gradu Bihaću, izdat od nadležnih gradskih službi ( potvrda ili uvjerenje).

VIII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade grada Bihaća dana 16.12.2014.godine ( utorak ) s početkom u 13:00h.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave).

IX. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter-sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosanska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać

Komisija za provođenje postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem ponovnog javnog nadmetanja- licitacije  „ne otvarati“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.

Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII. ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a upalćeni depoziti ( kapara ) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

X. OSTALO

Porez na promet snosi prodavac, a trošak notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac. Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na perdmetnim građevinskim parcelama mogu se dobiti u Službi prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8 do 12 sati ili na broj telefon 037-229-682 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.
    
Gradonačelnik  
  mr.sci. Emdžad Galijašević


Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije
19. novembar 2014. godine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („ Službene novine FBiH“ boj: 17/14), i  Odluka Gradskog vijeća o  prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije broj: 02-02-8771/14 i 02-02- 8772/14 od 12.11.2014.godine, gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje
                                               J A V N I    O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

I.   NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA-PRODAVAOCA ZEMLJIŠTA

Grad Bihać, Bosanska 4, 77 000 Bihać

II.  NAČIN PRODAJE I PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Putem javnog nadmetanja-prva licitacija vrši se prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i to:
1. Građevinska parcela broj 1 – naselje Ozimice 1, označena kao
-k. č. br. 4039/44, oranica – dvorište površine 686 m²  
-k. č. br. 4047/2, oranica- njiva 3 kl. površine  6 m²
-k. č. br. 4049/2, oranica – njiva 3 kl. površine 38 m²
- k.č. br. 4050/2, oranica njiva 3 kl. površine 482 m²
- k. č. br. 4051/2, oranica njiva 3 kl. površine 450 m²

Ukupno površine 1662  m² sve upisane u pl. br. 4200 k.o. Bihać- grad kao posjed Općine Bihać po novom katastarskom operatu, odnosno k. č. br. 738/296, gradilište, površine 1662 m² upisana u zk. ul. br. 487 k.o. SP Bihać sa pravom korištenja Općine Bihać, po starom katasterskom operatu.

Građevinska parcela je u obuhvatu užeg urbanog područja Grada Bihaća, u naselju Ozimice 1, u zoni kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajima u prizemlju, a prema Urbanističkom planu Grada Bihaća ( Službeni glasnik Općine Bihać broj: 3/03) i Urbanističko-tehničkim uvjetima broj: 03/1-23-sl/14 od 27.10.2014.godine.
Gabarit objekta: Maksimalni gabariti objekta utvrđeni su  prema situaciji terena koja je sastavni dio Urbanističko- tehničkih uvjeta, sa utvrđenim građevinskim linijama i  regulacionom linijom.

Spratnost objekta: Pd – 1 + P + 4 + Pk sa podzemnom garažom.
 Prema zahtjevu investitora dozvoljava se formiranje podzemne etaže na više nivoa.

Površina pod objektom:
Podzemna etaža: ( 47 x 33 ) mm = 1. 551,0 m²  
Prizemlje: 45 x 19 =  855 m²
Sprat I potkrovlje: ( 29 x 12 ) + ( 20,5 x 12 ) + ( 21 x 12 ) a sve prema situaciji terena.

Brutto razvijena površina:  cca 6 478,0 m²
Netto korisna površina: cca 4860,0 m²
Saobraćaj u mirovanju: prema normativu 100 m² b.p.o./ 1PM ( za prostore trgovačke namjene), 1 stan/ 1PM (stanovanje), što podrazumijeva da će se dio parking prostora obezbijediti u podzemnoj etaži, a dio na parteru i gravitirajućem javnom parking prostoru. Opremljenost lokacije: Mogućnost priključenja na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

2. Građevinska parcela broj 2 – naselje Ceravci, označena kao
k.č.br. 4205/1 zv. „Ceravac“- oranica, njiva 3. klase površine 1636 m² i k.č.broj 4204/10 zv. Ceravci livada 1 klase površine 168 m² obje upisane u pl.br. 4200 k.o. Bihać-grad kao posjed Općine Bihać po novom katastarskom operatu, odnosno po starom  katastarskom operatu  k.č. br. 1356/16 oranica Luka površine 1636 m² upisana u  zk.ul.br. 5975 k.o. Bihać i k.č.br. 1357/10 površine 168 m² upisana u zk.ul.br. 3070 (uništen) obje k.o. Bihać sa pravom raspolaganja Općine Bihać. Ukupna površina 1804 m².
Građevinska parcela je u sklopu regulacionog plana Ceravci 1 na kojoj je planirana izgradnja stambene zgrade, a prema Izvodu iz regulacionog plana i Urbanističko-tehničkim uslovima 03/2-23-1-sl/14 od 03.11.2014.godine.
Gabariti objekta: nepravilne tlocrtne veličine, u skladu sa Izvodom regulacionog plana Ceravci 1, cca 36.00 x 13.00 m
Sadržaj objekta: zasebne funkcionalne stambene cjeline sa pratećim sadržajima
Spratnost objekta: max. Pd+P+4+Pk  
Površina pod objektom: ukupno cca 510 m²
Brutto razvijena površina objekta: ukupno   cca 3.570,00 m²
Netto korisna površina objekta: ukupno       cca 2.680,00 m²
Saobraćaj u mirovanju: prema normativu objezbjeđuju se parking mjesta u okviru građevinske parcele i suterenske etaže po principu 1 stan/ 1 PM ( stanovanje)
Uređivanje građevinske parcele: mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.


III. CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Početna prodajna cijena iznosi:
Za građevinsku parcelu broj 1
332.400,00 KM, slovima: tristatridesetdvijehiljadečetristo i 00/100 KM ( 1662 m² x 200,00 KM/ m²)
Za građevinsku parcelu broj 2
216.480,00 KM, slovima: dvijestašesnaesthiljadačetristoosamdeset i 00/100 KM ( 1,804 m² x 120,00 KM/ m² )
U početnu prodajnu cijenu nisu uračunate naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta.

Kapara (depozit) za učešće u postupku javne prodaje utvrđuje se u iznosu od 10% od početne prodajne cijene i iznosi za:
-    Građevinsku parcelu broj 1- 33.240,00 KM
-    Građevinsku parcelu broj 2 - 21.650,00 KM

Iznos postignute naknade na ime kupoprodajne cijene kao i iznos depozita uplaćuju se na račun Općine Bihać kod „UNICREDIT BANKE“ dd broj: 3385002200163231, vrsta prihoda: 722431, Općina 003, budžetska organizacija: 0000000, poziv na broj: 0000000000


IV. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica.
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju i dva ili više fizičkih, odnosno pravnih lica, po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji ako su potpisi ugovarača ovjereni kod nadležnog organa za ovjeru potpisa.
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje građevinskih parcela koje su predmet licitacije te preuzeti Urbanističko-tehničke uvjete u Službi prostornog uređenja, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i to svakim radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati u periodu od objavljivanja javnog oglasa do krajnjeg roka za dostavljanje prijava.


V.  NAČIN VRAĆANJA DEPOZITA

Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja-licitacije odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.
Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, uplaćeni depozit će se vratiti     u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.


VI. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu  cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.

VII.    PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

1.    Sadržaj prijave
Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće:
-    za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresu stanovanja i broj telefona,
-    za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat  
-    podatke o građevinskoj parceli za koju se odnosi prijava i za pravna lica
     
     Uz prijavu se dostavlja slijedeće:
a)    za fizička lica:
-    ovjerenu fotokopiju lične karte
-    dokaz o uplaćenom iznosu kapare  
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugih neizmirenih obaveza-naknada prema Gradu Bihaću, izdat od nadležnih gradskih službi ( potvrda ili uvjerenje).
b)    za pravna lica:
-    ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenje o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenom iznosu kapare i
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihaću po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugih neizmirenih obaveza-naknada prema Gradu Bihaću, izdat od nadležnih gradskih službi ( potvrda ili uvjerenje).


VIII.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade grada Bihaća dana 02.12.2014.godine ( utorak) s početkom :
- za građevinsku parcelu broj 1 u 13:00 h
- za građevinsku parcelu broj 2 u 14:00 h

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave).


IX.    ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i web stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter-sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosanska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

                                                          Grad Bihać
Komisija za provođenje postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog  
                                                  nadmetanja- licitacije
                                                        „ne otvarati“
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII. ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a upalćeni depoziti ( kapara ) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

X.  OSTALO

Porez na promet snosi prodavac, a trošak notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac.
Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko-tehničkim uslovima izgradnje objekta na perdmetnim građevinskim parcelama mogu se dobiti u Službi prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8 do 12 sati ili na broj telefon 037-229-682 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.
    
                                                                                                                    Gradonačelnik  
                                                                                                            mr.sci. Emdžad Galijašević

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja
22. septembar 2014. godine

Općinski načelnik Općine Bihać, na osnovu člana 38. Statuta Općine Bihać-prečišćeni tekst („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 2/11 ) i člana 5. stav.1 i 2.  Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 8/13 i 14/13)  r a s p i s u j e

 
Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja1. PREDMET OGLASA
      
-1. Davanje u zakup poslovnog prostora u ulici V korpusa bb, (prizemlje zgrade H-5) ukupne površine 30,00 m2, vlasništvo Općine Bihać.
 

2. PRAVO UČEŠĆA  

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička (samostalni privrednik) i pravna lica.
Poslovni prostor se daje u zakup na period od 3 godine - (tridesetšest) mjeseci sa mogućnošću obnavljanja Ugovora o zakupu.      

3.POČETNA CIJENA ZAKUPNINE
        
-Početni iznos zakupnine za poslovni prostor opisan u tački 1. iznosi 10,00 KM (II- građevinska zona) po 1 m2,  (slovima: osam i 00/100 KM),  uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17%.
 
4. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Općine ili na adresu:           
UL. Bosanska br.4. sa naznakom:
„Ne otvaraj – Za Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora-“

Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na javni poziv.Pismene prijave podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
      
5.DEPOZIT ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANJU      
        
Garantni depozit ne može biti manji od 10 %  početnog iznosa polugodišnje zakupnine za  poslovne prostorije koje su predmet javnog nadmetanja.

Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački  2. iznosi 180,00 KM (slovima: stotinu osamdeset i 00/100 KM),Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat depozita, osim ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu i u slučaju da u toku javnog nadmetanja  ni jedan učesnik ne istakne ponudu iznad početne cijene zakupnine, u tom slučaju javno nadmetanje će se proglasiti neuspjelim i svi prijavljeni učesnici gube pravo na povrat uplaćenog depozita.
   
6.VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA:
   
Javno nadmetanje će se održati dana 03.10.2014.godine,  u prostorijama Općine Bihać, III kat-mali salon u 14,00 sati.       
      
7.SADRŽAJ PRIJAVE
     
Prijava na javni poziv mora da sadrži:

a)podatke o podnosiocu prijave
b)dokaz o uplaćenom depozitu u Budžet Općine Bihać na žiro-račun br. 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit“Zagrebačke banke, Poslovni centar Bihać
c)rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)
d)rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležne općinske službe (za fizička lica),
e)uvjerenje Službe za finansije Općine Bihać da nema dospjelih, neizmirenih obaveza prema Općini Bihać (za fizička i pravna lica)
f)izjavu o prihvatanju početne cijene
   
    Javno nadmetanje će se održati ako se na javni poziv za davanje poslovne prostorije u zakup prijavi najmanje dva učesnika.   
 
8. TROŠKOVI     

Općina Bihać ne snosi troškove učesnika u postupku javnog nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti Javni poziv ili odgoditi sve ponude za bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog nadmetanja. Općinski načelnik
  mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja
1. septembar 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-23-7-6764
Bihać:  26.08.2014. godine


Općinski načelnik Općine Bihać, na osnovu člana 38.Statuta Općine Bihać-prečišćeni tekst („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 02/11 ) i člana 5. stav.1 i 2.  Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 8/13 i 14/13)  r a s p i s u j e

 
Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja


1. PREDMET OGLASA

     -1. Davanje u zakup poslovnog prostora u ul. Bihaćkih branilaca bb,(prizemlje) ukupne površine 65,00 m2,  vlasništvo  Općine Bihać.
      
     -2. Davanje u zakup poslovnog prostora u ulici V korpusa bb, (prizemlje zgrade H-5) ukupne površine 30,00 m2, vlasništvo Općine Bihać.
 
     -3. Davanje u zakup poslovnog prostora montažnog tipa-kiosk,  u ulici Ešrefa Kovačevića bb, Lokalitet H, lokacija br.2,  ukupne površine 15,23 m2, vlasništvo Općine Bihać.

     
2. PRAVO UČEŠĆA  

 Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička (samostalni privrednik) i pravna lica.
Poslovni prostor se daje u zakup na period od 3 godine - (tridesetšest) mjeseci sa mogućnošću obnavljanja Ugovora o zakupu.
      

3 . POČETNA CIJENA ZAKUPNINE
        
       -Početni iznos zakupnine za poslovni prostor opisan u tački 1. iznosi 8,00 KM (III- građevinska zona) po 1 m2,  (slovima: osam i 00/100 KM),  uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17%.
 
       -Početni iznos zakupnine za poslovni prostor opisan u tački 2 i 3  iznosi 10,00 KM (II-građevinska zona) po 1 m2,  (slovima: deset i 00/100 KM), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17%.


4. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

       Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Općine ili na adresu:

  Općina Bihać,
  UL. Bosanska br.4.
     sa naznakom:

 „Ne otvaraj – Za Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora-“

Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na javni poziv.Pismene prijave podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

      
5. DEPOZIT  ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANJU      
        
     Garantni depozit ne može biti manji od 10 %  početnog iznosa polugodišnje zakupnine za  poslovne prostorije koje su predmet javnog nadmetanja.

     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 1. iznosi 312,00 KM (slovima: tristotinedvanaest i 00/100 KM),   
     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 2. iznosi 180,00 KM (slovima: stotinuosamdeset i 00/100 KM),   
     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 3. iznosi 91,38 KM (slovima: devedesetjedan i 38/100 KM),        


Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat depozita, osim ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu i u slučaju da u toku javnog nadmetanja  ni jedan učesnik ne istakne ponudu iznad početne cijene zakupnine, u tom slučaju javno nadmetanje će se proglasiti neuspjelim i svi prijavljeni učesnici gube pravo na povrat uplaćenog depozita.
   
 6. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA:
   
 Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Općine Bihać, III kat-mali salon u 14.00 sati, 7 (sedam) dana nakon objavljivanja javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja.       
      
 7. SADRŽAJ PRIJAVE
     
   Prijava na javni poziv mora da sadrži:
a) podatke o podnosiocu prijave
b) dokaz o uplaćenom depozitu u Budžet Općine Bihać na žiro-račun br. 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit“Zagrebačke banke, Poslovni centar Bihać
c) rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)
d) rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležne općinske službe (za fizička lica), odnosno uvjerenje Službe za finansije Općine Bihać da nema dospjelih, neizmirenih obaveza prema Općini Bihać (za fizička i pravna lica)
e) izjavu o prihvatanju početne cijene
   
Javno nadmetanje će se održati ako se na javni poziv za davanje poslovne prostorije u zakup prijavi najmanje dva učesnika.   
 
      
8. TROŠKOVI

Općina Bihać ne snosi troškove učesnika u postupku javnog nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti Javni poziv ili odgoditi sve ponude za bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog nadmetanja.


 Općinski načelnik
 mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje objekta privredne djelatnosti na lokaciji Gorjevac, katastarska općina Račić
23. avgust 2014. godine

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH“, broj: 66/13), članova 2,5,7 i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova ( „ Službene novine FBIH“, broj :17/14), i Odluke Općinskog vijeća Bihać broj 02-02-5047/14 od 12.06.2014.god. o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog konkursa nadmetanja-licitacije radi izgradnje objekta privredne djelatnosti na lokaciji Gorjevac, katastarska općina Račić, općinski načelnik raspisuje

Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje objekta privredne djelatnosti na lokaciji Gorjevac, katastarska općina RačićI. NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA- PRODAVCA ZEMLJIŠTA

Općina Bihać, Bosanska 4, 77 000 Bihać, Centrala: +387 37 22 42 22
Fax: +387 37 22 22 20.

II. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Raspisuje se javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem JAVNOG NADMETANJA- PRVA LICITACIJA, a radi izgradnje objekta privredne djelatnosti na lokaciji Gorjevac katastarska općina „ Račić“  u skladu sa Urbanističko- tehničkim uslovima br. 03/1-23-1-S1./14 od 07.04.2014.godine. i to:
-k.č.br. 417/3,livada 5.klase u površini od 16.710 m2., upisana u PL broj 165, k.o. Račić.

III.CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište opisano u tački II. ovog oglasa iznosi:

-Početna cijena iznosi 439.473,00 KM ( naknada za zemlju 334.200,00 + renta 105.273,00 KM ).

IV. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica.
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg  ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna  blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje građevinske parcele koja je predmet licitacije  i uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini koja se prodaje i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do krajnjeg roka za dostavljanje prijava, a sve u dogovoru sa resornom službom i pozivom na kontakt telefon broj 037 229 682.


V.NAČIN POLAGANJA DEPOZITA

Depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja se utvrđuje u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene građevinske parcele koja je predmet licitacije, i isti se uplaćuje na žiro račun Općine Bihać na račun broj 3385002200163231  kod «UniCredit» banke, Poslovni centar Bihać, vrsta prihoda 722431, općina 003, budžetska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000000.

VI.USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Ako učesnik licitacije odustane  od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat depozita.
Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.

VII.PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

1.    Sadržaj prijave
Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati slijedeće:

-    za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresu stanovanja i broj telefona
-    za pravna lica : naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat i
-    podatke o građevinskoj parceli za koju se podnosi prijava

Uz prijavu se dostavlja slijedeće:
a)    za fizička lica:
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplaćenom iznosu depozita i
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Bihać po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugih neizmirenih obaveza- naknada prema Općini Bihać, izdat od od nadležnih općinskih službi (potvrda ili uvjerenje).

b)    za pravna lica:
-    ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u registar privrednih subjekata
-    dokaz o uplaćenom iznosu depozita i
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Bihać po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugih neizmirenih obaveza- naknada prema Općini Bihać, izdat od nadležnih općinskih službi (potvrda ili uvjerenje).


VIII.DAN I MJESTO ODRŽAVANJA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u Salonu Općine Bihać- III.  kat, 12.09.2014. god. (petak) sa početkom u  10 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave).


IX.ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15  dana od dana objave javnog oglasa.Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter- sali zgrade Općine Bihać- Centar za pružanje usluga građanima ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu :  Općina Bihać, Bosanska 4, 77000 Bihać,  sa naznakom:
Općina Bihać
Komisiji za provođenje postupka prodaje neizgrađenog građevinskog  zemljišta na lokaciji Gorjevac, katastarska općina Račić, putem javnog nadmetanja- licitacije
 „ ne otvarati “

Na poleđini koverte  obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt-telefon.Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII. ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćen depozit za učešće u postupku  javnog nadmetanja, isti će se podnosiocu  vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Općina Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

X.OSTALO

Sve dodatne informacije u vezi sa urbanističko- tehničkim uslovima izgradnje objekta na predmetnoj građevinskoj parceli mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko- pravne i geodetske poslove općine Bihać  svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci.Emdžad Galijašević

Uputstvo o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta za 2014.godinu
31. jul 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HECEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti

Broj: 07/3-14-6036/14
Bihać, 25.07.2014. godine


Na osnovu člana 120. Statuta Općine Bihać- Prečišćeni tekst  (Službeni glasnik općine Bihać broj: 2/11), Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu broj: 02-02-5039/14 od 12.06.2014. godine (Službeni glasnik općine Bihać broj: 7/14), Općinski načelnik donosi


Uputstvo o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Bihać
za poticaj očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta za 2014.godinu

I

U skladu sa Budžetom Općine Bihać za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Bihać broj 14/13 i 7/14)  planirano je 20.000,00 KM (dvadesethiljadakonvertibilnih maraka) za poticaj očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta.
Sredstva za poticaje očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta mogu ostvariti fizička lica koja imaju registriranu obrtničku radnju, te tradicionalni i stari obrt na području Općine Bihać u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti Općine Bihać.
   
II

Sredstva namijenjena za poticaje očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta na području općine Bihać bit će realizirana do 31.12.2014.godine


III

Namjena  i svrha sredstava je isključivo  finansijska podrška očuvanju i razvoju tradicionalnih zanata i obrta, te povećanje održivosti obrtničkih radnji i tradicionalnih i starih obrta.

IV
U skladu sa ovim Uputstvom biće raspisan Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i obrta za 2014. godinu.

V

Izvor sredstava je Budžet Općine Bihać za 2014.godinu, pozicija  TG za privredu i turizam, ekonomski kod:  614300 (Službeni glasnik Općine Bihać, broj: 14/13 i 7/14 )

VI

Način ostvarivanja podsticajnih sredstava:
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, putem pisarnice (šalter broj 6.) u šalter Sali Općine Bihać najkasnije do 15.08.2014. godine.
    Za ostvarivanje poticaja potrebno je uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije) :
-važeće rješenje- odobrenje za obavljanje obrta/tradicionalnog starog obrta;
-obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti ( izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Bihać);
-dokaz da fizičko lice- obrtnik nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa odnosno da je uredno izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda ( uvjerenje Poreske uprave, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje-ukoliko su PDV obveznici).

VII

Rješenjem općinskog načelnika bit će imenovana Komisija za ocjenu i mišljenje na osnovu uslova prema predmetnom Uputstvu, koja će napraviti rang listu za odabir korisnika poticajnih sredstava.        
   
VIII

Općina će sa odabranim korisnicima podsticajnih sredstava zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama.
Ukoliko se praćenjem realizacije zaključenih ugovora utvrdi da korisnik podsticajnih sredstava ne ispunjava iste, odnosno da su ista nenamjenski utrošena, kao i u slučaju nesavjesnog poslovanja i drugih zloupotreba u obavljanju registrirane djelatnosti, pokrenut će se postupak raskida ugovora i povrat isplaćenih podsticajnih sredstava.

IX

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i obrta za 2014. godinu
30. jul 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 07/3-05-6035/14
Datum: 25.07.2014. godine


Na osnovu Uputstva o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta za 2014. godinu, broj 07/3-14-6036/174 od 25.07.2014.  godine, donesenog od strane Općinskog načelnika, Općinski načelnik Općine Bihać objavljuje


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i obrta za 2014. godinu

Pozivaju se fizička lica koja imaju registriranu obrtničku radnju, te tradicionalni i stari obrt  sa područja Općine Bihać, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i obrta za 2014. godinu

Podsticajna sredstva u skladu sa Budžetom Općine Bihać za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Bihać broj 14/13 i 7/14) su planirana u iznosu 20.000,00 KM (dvadesethiljadakonvertibilnih maraka)  isključivo kao finansijska podrška očuvanju i razvoju tradicionalnih zanata i obrta, te povećanju održivosti obrtničkih radnji i tradicionalnih i starih obrta.
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, putem pisarnice (šalter broj 6.) u šalter Sali Općine Bihać najkasnije do 15.08.2014. godine.

Za ostvarivanje poticaja potrebno je uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju
(original ili ovjerene kopije) :

-važeće rješenje- odobrenje za obavljanje obrta/tradiconalnog starog obrta;
-obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti ( izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Bihać);
-dokaz da fizičko lice- obrtnik nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa odnosno da je uredno izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda ( uvjerenje Poreske uprave, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje-ukoliko su PDV obveznici).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na poticaje navedeni su detaljno u Uputstvu o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i obrta za 2014. godinu (Uputstvo se nalazi na stranici Općine Bihać www.bihac.org)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji  broj 217., II sprat, zgrada Općine Bihać ili na broj telefona: 037/229-626 i 037/229-630 svakim radnim danom od 7:00 - 15:30 sati.

Općinski načelnik:
mr.sci. Emdžad Galijašević

Ponovni Oglas o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću
6. jun 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 03/2-23-7-4274/14
Bihać:  04.06.2014. godine

Općinski načelnik Općine Bihać, na osnovu člana 6 i 7 Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću, naselje Ozimice I, u ulici Mehmed paše Sokoloovića („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 6/2014)  r a s p i s u j e

 
Ponovni Oglas o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću, naselje Ozimice I, u ulici Mehmed paše Sokolovića putem Javnog nadmetanja1. PREDMET OGLASA

Predmet prodaje su poslovni prostori u izgradnji smješteni u prizemlju stambeno-poslovnog objekta STO1 i STO2, vlasništvo Općine Bihać, slijedećih površina i početnih prodajnih cijena:
 
-STO1 -    

P1 =  81,44 m2          =    57.008,00 KM
P2 = 64,27 m2               =    44.989,00 KM
P3 =  65,92 m2               =     46.144,00 KM
P4 = 94,60  m2               =    66.220,00 KM


-STO2 -     

P2 = 129,44 m2         =     90.608,00 KM
P3 =  111,12 m2            =     77.784,00 KM
    
Utvrđena početna prodajna  cijena obuhvata izvedene grube građevinske radove (ROH BAU).

 


2. NAČIN POLAGANJA KAPARE      
        
Kapara koja se polaže iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine.

Kapara za poslovni prostor STO1-P1  iznosi 5.700,80 KM (slovima: pethiljadasedamstotina i 80/100 KM),
 
Kapara za poslovni prostor STO1-P2  iznosi 4.498,90 KM (slovima: četirihiljadečetiristotinedevedesetosam i 90/100 KM),

Kapara za poslovni prostor STO1-P3  iznosi 4.614,40 KM (slovima: četirihiljadešeststotinačetrnaest i 40/100 KM),   

Kapara za poslovni prostor STO1-P4  iznosi 6.622,00 KM (slovima: šesthiljadašeststotinadvadesetdva i 00/100 KM),
    
Kapara  za poslovni prostor  STO2-P2  iznosi  9.060,80 KM (slovima: devethiljadašezdeset i 40/100 KM),

Kapara za poslovni prostor STO2-P3  iznosi 7.778,40 KM (slovima: sedamhiljadasedamstotinasedamdesetosam i 40/100 KM),   

Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat kapare, osim onog učesnika licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, a on odustane od zaključenja ugovora.
 
       
3. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sve troškove vezane uz Ugovor o kupoprodaji snosi kupac (notarska obrada i sl.)
Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od 15 dana uplatiti prodajnu cijenu poslovnog prostora u cijelosti.


4.VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

Kupac poslovnog prostora će biti uveden u posjed po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

5.VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
   
Licitacija će se održati u prostorijama Općine Bihać, 15 (petnaest) dana nakon objavljivanja Oglasa o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću.  ( dana 25.06.2014. godine-srijeda u 10,00 sati¸u prostorijama Općine Bihać, III kat-mali salon).     
      
6.VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANJA NEKRETNINE

Poslovni prostori koji su predmet licitacije mogu se pogledati, kao i izvršiti uvid  u dokumentaciju  utorkom i četvrtkom do isteka roka za podnošenje prijava od 08,00-12,00 sati

7.ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Općine Bihać ili na adresu:
                    
Općina Bihać,
UL. Bosanska br.4.

sa naznakom:

„Ne otvaraj – Za Oglas o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću“

Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na Oglas o licitaciji.

Pismene prijave podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

      
8. SADRŽAJ PRIJAVE
     
 Prijava na Oglas o licitaciji mora da sadrži:

a)podatke o podnosiocu prijave
b)dokaz o uplaćenoj kapari u Budžet Općine Bihać na žiro-račun br. 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit“Zagrebačke banke, Poslovni centar Bihać
      


Općinski načelnik
mr.sci.Emdžad Galijašević

 


Oglas o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću, naselje Ozimice I, u ulici Mehmed paše Sokolovića putem Javnog nadmetanja
18. maj 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 03/2-23-7-4274/14
Bihać:  16.05.2014. godine

Općinski načelnik Općine Bihać, na osnovu člana 6 i 7 Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću, naselje Ozimice I, u ulici Mehmed paše Sokoloovića („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 6/2014)  r a s p i s u j e

Oglas o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću, naselje Ozimice I, u ulici Mehmed paše Sokolovića putem Javnog nadmetanja

1. PREDMET OGLASA

 Predmet prodaje su poslovni prostori u izgradnji smješteni u prizemlju stambeno-poslovnog objekta STO1 i STO2, vlasništvo Općine Bihać, slijedećih površina i početnih prodajnih cijena:
 
-   STO1 -  P1 =  81,44 m2   =  57.008,00 KM
P2 = 64,27 m2  =  44.989,00 KM
P3 =  65,92 m2   =   46.144,00 KM
P4 = 94,60  m2   =  66.220,00 KM

-  STO2 -  P1 = 58,22  m2   = 40.754,00 KM
P2 = 129,44 m2    =  90.608,00 KM
P3 =  111,12 m2   =   77.784,00 KM
 
Utvrđena početna prodajna  cijena obuhvata izvedene grube građevinske radove (ROH BAU).

 2. NAČIN POLAGANJA KAPARE      
        
Kapara koja se polaže iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine.

Kapara za poslovni prostor STO1-P1  iznosi 5.700,80 KM (slovima: pethiljadasedamstotina i 80/100 KM),   
  
Kapara za poslovni prostor STO1-P2  iznosi 4.498,90 KM (slovima: četirihiljadečetiristotinedevedesetosam i 90/100 KM),

Kapara za poslovni prostor STO1-P3  iznosi 4.614,40 KM (slovima: četiihiljadešeststotinačetrnaest i 40/100 KM),  

Kapara za poslovni prostor STO1-P4  iznosi 6.622,00 KM (slovima: šesthiljadašeststotinadvadesetdva i 00/100 KM),
    
Kapara za poslovni prostor STO2-P1  iznosi 4.075,40 KM (slovima: četirihiljadesedamdesetpet i 40/100 KM),

 Kapara  za poslovni prostor  STO2-P2   iznosi  9.060,80 KM (slovima: devethiljadašezdeset i 40/100 KM),

Kapara za poslovni prostor  STO2-P3 iznosi 7.778,40 KM (slovima: sedamhiljadasedamstotinasedamdesetosam i 40/100 KM),   

Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat kapare, osim onog učesnika licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, a on odustane od zaključenja ugovora.
 
3. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sve troškove vezane uz Ugovor o kupoprodaji snosi kupac (notarska obrada i sl.)
 Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od 15 dana uplatiti prodajnu cijenu poslovnog prostora u cijelosti.

4. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED

 Kupac poslovnog prostora će biti uveden u posjed po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

5. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

 Licitacija će se održati u prostorijama Općine Bihać, 15 (petnaest) dana nakon objavljivanja Oglasa o licitaciji za prodaju poslovnih prostora u objektima STO1 i STO2 u Bihaću.  ( dana 03.06.2014. godine-utorak u 10,00 sati¸u prostorijama Općine Bihać, III kat-mali salon).     
      
6. VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANJA NEKRETNINE

Poslovni prostori koji su predmet licitacije mogu se pogledati, kao i izvršiti uvud  u dokumentaciju  utorkom i četvrtkom do isteka roka za podnošenje prijava od 08,00-12,00 sati

 7. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Općine Bihać ili na adresu:
                    
  Općina Bihać,
UL. Bosanska br.4.
sa naznakom:
„Ne otvaraj – Za Oglas o licitaciji za prodaju poslovnih prostor u objektima STO1 i STO2 u Bihaću“

Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na Oglas o licitaciji.
 Pismene prijave podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

  8. SADRŽAJ PRIJAVE

 Prijava na Oglas o licitaciji mora da sadrži:
a)    podatke o podnosiocu prijave
b)    dokaz o uplaćenoj kapari u Budžet Općine Bihać na žiro-račun br. 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit“Zagrebačke banke, Poslovni centar Bihać

                                         Općinski načelnik
                                    mr.sci.Emdžad Galijašević

Javna rasprava na izmjene i dopune prijedloga Urbanističkog projekta "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita" u Bihaću
23. april 2014. godine

Obavještavamo vas da će se javna rasprava na izmjene i dopune prijedloga urbanističkog projekta "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom trga Maršala Tita" u Bihaću održati dana 28.04.2014. godine sa početkom u 12.00 sati, u Salonu za vjenčanja Općine Bihać.

Pozivamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima doprinesu u što kvalitetnijem kreiranju urbanističkog projekta.

Zahvaljujemo svim građanima, koji su na održanom javnom uvidu, svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima dali svoj doprinos.

Općinski načelnik
mr.sci. Emdžad Galijašević

Prijedlog Urbanističkog projekta "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita"


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „Una“
23. april 2014. godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj razvoja privrede i turizma za 2014. godinu broj:02-02-1404/14 od 19.02.2014. godine („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 2/14) , Općinski načelnik Općine Bihać objavljuje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „Una“

1. Pozivaju se vlasnici ugostiteljskih i trgovačkih radnji i preduzeća- d.o.o. u zoni Nacionalnog parka „Una“ koja su registrirana na području općine Bihać u 2014. godini da podnesu zahtjev za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „UNA“ .

2. Cilj ovog podsticaja je afirmacija razvoja poduzetništva u uslužnom poduzetništvu koje se odnosi na ugostiteljstvo i trgovinu i to u zoni Nacionalnog parka.

Očekivani efekti realizacijom ovog vida podsticaja su:
- rast zapošljavanja,
- nove investicije,
- rast lokalne ekonomije,
- afirmacija turizma i NP UNA

3. Kriteriji za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni NP UNA . Pravo na podsticajna sredstva po ovom osnovu imaju ugostiteljske i trgovačke radnje koje su registrirane na području općine Bihać i koje svoju djelatnost obavljaju na području obuhvata NP UNA.Cilj realizacije ovog vida podsticajnih sredstava je daljnja afirmacija poduzetništva u zoni NP UNA, kao i unapređenja razvojnog projekta NP UNA. Ovim Kriterijima utvrđuju se opći uvjeti i način sufinansiranja projekata u oblasti poduzetništva u segmentu ugostiteljstva i trgovine u zoni NP UNA .Dodjela sredstava za sufinansiranje vršit će se nakon provedenog javnog konkursa.

4.Javni konkurs za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni NP UNA provodi Komisija za provođenje javnog konkursa koju imenuje Općinski načelnik.

5.Konkursna komisija će izvršiti ocjenu ponuda na osnovu bodovanja primjenom slijedećih
kategorija:

A/ Broj radnih mjesta na neodređeno vrijeme
do 3 radnika 5 bodova
od 3 - 7 radnika 10 bodova
od 7 - 10 radnika 15 bodova
preko 10 radnika 20 bodova

B/ Planirana dodatna ulaganja u razvoj djelatnosti
do 50.000,00 KM 5 bodova
od 50.000,00-200.000,00KM 10 bodova
od 200.000,00-500.000,00 KM 15 bodova
od 500.000,00-1.000.000,00 KM 20 bodova
preko 1.000.000,00 KM 25 bodova

C/ Podizanje kvaliteta poduzetničke ponude:
- plasman domaćih proizvoda/usluga 5 bodova
- unapređenje kategorizacije objekta/djelatnosti 5 bodova
- kvalitet razvojne koncepcije u narednih 5 g. 5 bodova
- posjedovanje ekoloških certifikata 5 bodova

6. Iznosi sufinansiranja projekata, iznosit će prema zbiru bodova po osnovu navedenih kriterija / A + B + C/, i to:
- do 20 bodova = 1.500,00 KM
- od 20-30 bodova = 3.000,00 KM
- preko 30 bodova = 5.000,00 KM

U slučaju da dva ili više fizičkih ili pravnih lica budu imali isti broj bodova, prvenstvo će imati ono fizičko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs.

7. Proceduralne radnje / postupanje po zahtjevu
Po uredno zaprimljenom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija, dat će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, poštujući hronologiju prijema na
protokolu Općine.

8. U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava – Sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni NP UNA, Služba za opću upravu,privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija donosi obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

Na osnovu izvještaja o ocjeni i mišljenja komisije, Služba će predložiti Općinskom načelniku donošenje zaključka o odobravanju finansijskog sufinansiranja, za svaki slučaj pojedinačno.

9. Uz zahtjev za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji, podnosilac dostavlja original ili ovjerenu kopiju:
- Rješenje o upisu subjekta u sudski registar ili u registar obrta kod Službe za opću upravu,
privredne i društvene djelatnosti općine Bihać sa posljednjim promjenama;
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima;
- Potvrda PIO-a o broju zaposlenika na dan podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od
Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja
zahtjeva / ukoliko je obveznik PDV-a/;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja
zahtjeva;
- Projekcijski investicioni plan za narednih 5 g.;
- Ekološke certifikate / ukoliko podnosilac iste posjeduje/;
- Certifi kati o kategorizaciji objekata i djelatnosti-prometa roba/usluga (ukoliko podnosilac iste posjeduje)

10. Prilikom konkuriranja, odnosno odabira korisnika podsticajnih sredstava, ponuđači
su dužni voditi računa da objekti kao i samo obavljanje predmetne djelatnosti budu u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju oblast zaštite čovjekove okoline, Programom rada i uvjetima o radu NP UNA, kao i drugim važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.

11.Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Općine Bihać, sa naznakom: NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu,privredne i društvene djelatnosti Općine Bihać, Prijava na javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje ugostiteljskih i trgovačkih radnji u zoni Nacionalnog parka „Una“.

12.Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 30 dana od dana objavljivanja .Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

13.Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona: 037/229-629, kontakt osoba: mr.sci .Nijaz Lipovača.

Općinski načelnik
mr.sci. Emdžad Galijašević

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja proizvodnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ' Poslovna zona Ripač'
3. april 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-02-2266/14
Bihać, 01.04.2014. godine

Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05) , člana 7. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ('Službeni glasnik Općine Bihać', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  br. 02-02-2266/14 od 20.03.2014.godine raspisuje:

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja proizvodnih objekata
u obuhvatu Regulacionog plana ' Poslovna zona Ripač'

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja proizvodnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ' Poslovna zona Ripač' a prema urbanističko- tehničkim uvjetima br. 03/1-23-1-Sl/14 od 10.08.2014. godine, i to za zemljišta označena kao:
1.    k.č.br. 523/3 njiva 4. klase u površini od  9.597 m² upisana u pl.br. 97 k.o. Ripač, odnosno k.č.br. 647/3 oranica u površini  od  9.597 m² upisana u zk.ul.br. 384 k.o. Ripač-Lohovo ( po RP parcela br. 1).
2.    k.č.br. 523/1 njiva 4. klase u površini od  9815 m² upisana u pl.br. 97 k.o. Ripač, odnosno k.č.br. 647/5 oranica u površini od  9.621 m² i k.č.br. 647/1, oranica u površini od 194 m², obje upisane u zk.ul.br. 384 k.o. Ripač-Lohovo.
3.    k.č.br. 523/5, njiva 4. klase u površini od 12.696 m² upisana u pl.br. 97 k.o. Ripač, odnosno k.č.br. 647/4 oranica u površini od 12.696 m² upisana u zk.ul.br. 384 k.o. Riapč-Lohovo (po RP parcela br. 4).

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta. Početna naknada za svaku građevinsku parcelu pojedinačno iznosi:

 - za građevinsku parcelu pod rednim brojem 1- početna naknada 214.013,00 KM      ( 153.552,00 KM naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 60.461,10 KM naknada za rentu )
  - za građevinsku parcelu pod rednim brojem 2- početna naknada 218.874,50 KM      ( 157.040,00 KM naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 61.834,50 KM naknada za rentu )
  - za građevinsku parcelu pod rednim brojem 3 - početna naknada 283.120,00 KM            ( 203.136,00 KM naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 79.984,80 KM naknada za rentu).

Naknada za rentu se obračunava množenjem površine građevinske parcele sa koeficijentom 07 a shodno čl. 30 tačka 2 Odluke o građevinskom zemljištu ( 'Sl. glasnik Općine Bihać' br. 6/09, 1/10 i 4/14)
    
Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade.
Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.
Investitor ostvaruje pravo na sufinansiranje dijela naknade za dodijeljeno zemljište i dijela naknade za rentu, a prema kriterijima iz Odluke o sufinansiranju dijela naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište u poslovnim zonama na području Općine Bihać ( ¨Službeni glasnik Općine Bihać br.2/14¨ ) i Odluke o građevinskom zemljištu ( ¨Službeni glasnik Općine Bihać br. 6/09, 1/10 i 4/13¨ ).
Općinski načelnik će sa investitorima zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za sufinansiranje naknade za dodijeljeno zemljište radi izgradnje proizvodnih objekata u poslovnim zonama na području Općine Bihać.

III  Podaci o objektu

 Na svakoj građevinskoj parceli gradiće se  poslovni objekti u skladu sa urbanističko tehničkim uvjetima br. 03/1-23-1-SL/14 od 10.03.2014. godine.
U slučaju iskazanog interesa investitora moguće je vršiti objedinjavanje parcela, u jednu veću cjelinu negiranjem zajedničke međe a shodno čl. 20 Odluke, o provođenju Regulacionog plana ' Poslovna zona Ripač'

IV  Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog poslovnog objekta, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje proizvodnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana   ' Poslovna zona Ripač'
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.
Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ('Službeni glasnik Općine Bihać', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.
Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
 Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.
 Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
    Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
    
VII  Ostale odredbe

 Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja  proizvodnih objekata u obuhvatu
Regulacionog plana ' Poslovna zona Ripač'

Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.
 
Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.
    
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.

Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                          Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu poticajnih sredstava za sufinansiranje malog i srednjeg poduzetništva-Realizacija projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“ za 2014. godinu
14. mart 2014. godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj razvoja privrede i turizma za 2014. godinu broj:02-02-1404/14 od 19.02.2014. godine („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 2/14) Općinski načelnik Općine Bihać objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu poticajnih sredstava za sufinansiranje malog i srednjeg poduzetništva-Realizacija projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“ za 2014. godinu

 Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja Općine Bihać, a koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Bihać, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu poticajnih sredstava za sufinansiranje malog i srednjeg poduzetništva – Realizacija projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“ za 2014. godinu.

 Poticajna sredstva su planirana za realizaciju projekta „Pokreni svoj posao u Bihaću“. Projekt će se organizirati u dva ciklusa (edukacija, pisanje biznis planova, odabir tri najkvalitetnija plana, dodjela certifikata, finansiranje troškova registracije djelatnosti i dodjela inicijalnih sredstava za pokretanje djelatnosti.
 
Cilj projekta je davanje doprinosa razvoju poduzetničke inicijative mladim i nezaposlenim osobama. Projekt će se realizirati kroz organiziranje edukacija na temu izrade biznis/poslovnih planova.
         Pravo prijave na javni poziv za ovu vrstu poticaja, kao i učešće na edukacijama imaju nezaposlene osobe sa područja Općine Bihać koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Bihać.

    Za ostvarivanje predmetnih poticaja potrebno je uz prijavu na javni poziv dostaviti i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
-    dokaz da lice ima mjesto prebivališta na području Općine Bihać
-    uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Bihać
-    uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza.

Prijave se predaju u šalter sali Općine Bihać (šalter br. 6) najkasnije do 01.04.2014. godine do 15:00 sati.

    Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na poticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Bihać za poticaj razvoja privrede i turizma za 2014. godinu.

(Program se nalazi na stranici Općine Bihać www.bihac.org).
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 217, II sprat Općine Bihać, ili na broj telefona 037/229-626 i broj 037/229-619 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u poslovnoj zoni u sklopu Regulacionog plana 'Kamenica'
27. februar 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 05/1-30-SL./13
Bihać, 26.02.2014. godine

Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05) , člana 7. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ('Službeni glasnik Općine Bihać', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  br. 02-02-1221/07 od 15.11.2007.godine raspisuje:

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u poslovnoj zoni u sklopu Regulacionog plana 'Kamenica'

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u poslovnoj zoni u sklopu Regulacionog plana ¨Kamenica¨ a prema urbanističko- tehničkim uvjetima , i to za zemljišta označena kao:
1. k.č. br. 2131/26 zv. ¨Dužica ¨ gradilište u površini od 3215 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/269 livada Garavica gradilište u površini od 3215 m² upisana u zk.ul.br.1115  k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.26 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .
2. k.č. br. 2131/27 zv. ¨Dužice¨ gradilište u površini od 3381 m² upisana u p.l.br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/258 u površini od 3381 m² upisana u zk.ul.br.833 (uništen u toku rata ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.25 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .
.
II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta. Početna naknada za svaku građevinsku parcelu pojedinačno iznosi:

  - za građevinsku parcelu pod rednim brojem 1- početna naknada 102.170,00 KM      ( 90.020,00 KM naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 12.150,00 KM naknada za rentu )
  - za građevinsku parcelu pod rednim brojem 2- početna naknada 106.818,00 KM      ( 94.668,00 KM naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 12.150,00 KM naknada za rentu )
Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade.
Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.
Investitor ostvaruje pravo na sufinansiranje dijela naknade za dodijeljeno zemljište i dijela naknade za rentu, a prema kriterijima iz Odluke o sufinansiranju dijela naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište u poslovnim zonama na području Općine Bihać ( ¨Službeni glasnik Općine Bihać br.2/14¨ ) i Odluke o građevinskom zemljištu ( ¨Službeni glasnik Općine Bihać br. 6/09, 1/10 i 4/13¨ ).
Općinski načelnik će sa investitorima zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za sufinansiranje naknade za dodijeljeno zemljište radi izgradnje poslovnih objekata u poslovnoj zoni na području Općine Bihać.


III  Podaci o objektu  Na svakoj građevinskoj parceli gradiće se  poslovni objekti u skladu sa urbanističko- tehničkim uvjetima.

IV  Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog poslovnog objekta, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u poslovnoj zoni u sklopu  Regulacionog plana 'Kamenica' , ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ('Službeni glasnik Općine Bihać', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.

    Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
    Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.
    Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
    Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
    
VII  Ostale odredbe

    Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.
    Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja  poslovnih objekata u poslovnoj zoni u sklopu Regulacionog plana 'Kamenica'


 Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.

 Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.
    
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.

Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                          Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Poziv na javnu raspravu-Plan upravljanja otpadom USK
11. februar 2014. godine

Ministarstvo za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a provodi javnu raspravu  o Nacrtu Plana upravljanja otpadom USK-a, koji je usvojen od strane Vlade USK-a i Skupštine USK-a, u svim općinama Unsko sanskog kantona.
Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja otpadom USK-a za općinu Bihać održat će se dana 14.02.2014. godine (petak) sa početkom u 10 sati u salonu općine Bihać ( šalter sala), te vas ovim putem pozivamo da se uključite u javnu raspravu i date svoj doprinos u razmatranju predmetnog Nacrta. Sažetak dokumenta Nacrta Plana upravljanja otpadom možete preuzeti na web stranici Ministarstva www.mgpuzo.org.

Javni uvid na izmjene i dopune prijedloga Urbanističkog projekta "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita" u Bihaću
31. januar 2014. godine

Cijenjeni građani,

Obavještavamo vas da će se javni uvid na izmjene i dopune prijedloga urbanističkog projekta "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom trga Maršala Tita" u Bihaću održati u periodu od 03.02. do 18.02.2014. godine, od 8.00 do 12.00 sati, u kancelariji Info servisa za poduzetnike i investitore u prizemlju zgrade Općine Bihać.

Pozivamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima daju svoj doprinos. Očekujemo mnogo dobrih ideja, ali i zalaganje za realizaciju plana.

Nakon održanog Javnog uvida održat će se Javna rasprava, o čemu će javnost biti naknadno obaviještena.

Općinski načelnik
mr.sci. Emdžad Galijašević

Prijedlog Urbanističkog projekta "Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita"


Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu
31. januar 2014. godine

Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu.

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju OCD registrovane u BiH, čiji će se projekti realizirati u tekućoj budžetskoj godini, na području općine Bihać, a odnose se na prioritetne oblasti:

 1. Ljudska prava, prava djeteta i prava manjinskih grupa
 2. Jačanje demokracije, a naročito većeg učešća žena i mladih u društvenom životu
 3. Zapošljavanje, a naročito rješavanje problema nezaposlenosti mladih
 4. Socijalna uključenost, socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, a naročito: pomoć žrtvama rata, raseljenim licima-povratnicima, pomoć starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci s različitim ometenostima u razvoju, djeci bez roditeljskog staranja, djeci i mladima asocijalnog ponašanja, žrtvama nasilja u porodici, disfunkcionalnim porodicama i porodicama u stanju izražene socijalne potrebe
 5. Obrazovanje, a naročito opismenjavanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija, profesionalna orijentacija mladih, edukativni i drugi programi za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (alkoholizam, nikotinizam, droga, prosjačenje, prostitucija i drugi oblici društveno neprihvatljivog ponašanja)
 6. Kultura, a naročito afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije, kulturne baštine naroda BiH i nacionalnih manjina
 7. Sport, a naročito razvoj amaterskog sporta, sportske aktivnosti za djecu i omladinu, sportsko-rekreativni sadržaji za građane uključujući i invalidne osobe, pomoć talentiranim sportistima, te razvoj i unapređenje sportske infrastrukture
 8. Ekologija, a naročito promocija zaštite i unapređenja životne sredine i zdravog življenja.

Po javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše dva (2) projekta čiji budžet ne prelazi iznos od 20.000,00 KM po predloženom projektu.

Dokumenti za podnošenje prijedloga projekta su:

 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budžeta i plan potrošnje
 3. Logički okvir rada
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o podnodsiocu prijedloga
 6. Finansijski identifikacioni formular
 7. Izjava o podobnosti
 8. Lista za provjeru.

Set dokumenata za podnošenje prijedloga projekta Općina osigurava svim zainteresiranim OCD, koje žele aplicirati na javni poziv. Dokumentacija za prijavu na javni poziv, može se preuzeti lično u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Bihać, radnim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati i na web stranici Općine Bihać (www.bihac.org). Pitanja u vezi s javnim pozivom, mogu se postaviti putem mail adrese dusankat15@hotmail.com s naznakom: „Za javni poziv“ . Odgovori na upite, bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 dana od prijema upita ili putem gore navedene e-mail adrese.

Svu dokumentaciju i kompletan tekst javnog poziva možete pronaći na slijedećem linku:

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu

 

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u skladu sa Regulacionim planom „Kamenica“
31. januar 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:  05/1-30-sl./13
Bihać, 29.01.2014. godine

Na osnovu  člana  45. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05),  člana 7.stav1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 6/10 ) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta br. 02-02-12210/07 od 15.11.2007.godine, raspisuje se:

Javni konkurs  za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u skladu sa Regulacionim planom „Kamenica“

I  Predmet konkursa

    Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana „Kamenica“ a prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj 03/2-23-1-sl/11 od 22.07.2011.godine i to na:

1.    k.č. br. 2131/26 zv. Dužice, gradilište u površini od 3215 m2 upisana u Pl.br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/269 livada Garevica, Livada u površini od 3215 m2 upisana zk. ul. br. 1115 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu,
2.    k.č. br. 2131/33 zv. Dužice, gradilište u površini od 3160 m2 upisana u Pl.br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/272 livada Garevica, Livada u površini od 3160 m2 upisana zk. ul. br. 1115 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu,

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijeg vlasnika i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina-renta iznosi:
•    za građevinsku parcelu pod rednim brojem 1- početna naknada 94.520,00 KM (90.020,00 naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 4.500,00 KM naknada za rentu)
•    za građevinsku parcelu pod rednim brojem 2- početna naknada 92.980,00 KM (88.480,00 naknada za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika i 4.500,00 KM naknada za rentu)

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade.
Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III  Podaci o objektu

Na predmetnim nekretninama opisanim u predmetu konkursa gradit će se poslovni objekti  max. spratnosti P+1+Pk sa neto korisnom površinom cca. 500 m2 ( konačan obračun rente bit će utvrđen Rješenjem o odobrenju za građenje).

IV  Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog poslovnog objekta-benzinske pumpe, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog  plana „Kamenica“ , ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.
    Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu ('Službeni glasnik Općine Bihać', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.
    Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
    Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.
    Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
    Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.


VII  Ostale odredbe

Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.
    Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi građenja poslovnih objekata  u obuhvatu Regulacionog plana 'Kamenica“

    Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.

    Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.

    Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.
    Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.

    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                          Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja
26. januar 2014. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-23-7-614/14
Bihać:  23.01.2014. godine

Općinski načelnik Općine Bihać, na osnovu člana 63.Statuta Općine Bihać („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 2/01 i 6/05) i člana 5. stav.1 i 2.  Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl.glasnik Općine Bihać“ broj: 8/13 i 14/13)  r a s p i s u j e

 Javni poziv  za davanje u zakup poslovnih prostorija  putem Javnog nadmetanja

       1. PREDMET OGLASA

     -1. Davanje u zakup poslovnog prostora u ul. Bihaćkih branilaca bb, ukupne površine 16,80 m2,  vlasništvo  Općine Bihać.
      
     -2. Davanje u zakup poslovnog prostora u ulici V korpusa bb, (prizemlje zgrade H-5) ukupne površine 30,00 m2, vlasništvo Općine Bihać.
 
     -3. Davanje u zakup poslovnog prostora montažnog tipa-kiosk,  u ulici Ešrefa Kovačevića bb, Lokalitet H, lokacija br.2,  ukupne površine 15,23 m2, vlasništvo Općine Bihać.

     -4. Davanje u zakup poslovnog prostora montažnog tipa-kiosk, naselje Ozimice I;  u ulici Sarajevska bb, lokacija br.2,  ukupne površine 18,25 m2, vlasništvo Općine Bihać.

     -5. Davanje u zakup poslovnog prostora u ulici Bihaćkih branilaca bb, (prizemlje zgrade „Mandića kuća“) ukupne površine 76,90 m2, vlasništvo Općine Bihać.


      2. PRAVO UČEŠĆA  

          Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička (samostalni privrednik) i pravna lica.
Poslovni prostor se daje u zakup na period od 3 godine - (tridesetšest) mjeseci sa mogućnošću obnavljanja Ugovora o zakupu.
     
      3 . POČETNI CIJENA ZAKUPNINE
        
       -Početni iznos zakupnine za poslovni prostor opisan u tački 1. i 5. iznosi 8,00 KM (III- građevinska zona) po 1 m2,  (slovima: osam i 00/100 KM),  uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17%.
 
       -Početni iznos zakupnine za poslovni prostor opisan u tački 2, 3 i 4. iznosi 10,00 KM (II-građevinska zona) po 1 m2,  (slovima: deset i 00/100 KM), uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost po poreznoj stopi od 17%.


      4. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

       Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti, lično na protokol Općine ili na adresu:
          
                                                                 Općina Bihać,
                                                            UL. Bosanska br.4.
                                                                 sa naznakom:
                       „Ne otvaraj – Za Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora-“

      Ako se prijava dostavlja lično na protokol, izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na javni poziv.
      Pismene prijave podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

      
     5. DEPOZIT  ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANJU      
        
     Garantni depozit ne može biti manji od 10 %  početnog iznosa polugodišnje zakupnine za  poslovne prostorije koje su predmet javnog nadmetanja.

     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 1. iznosi 80,64 KM (slovima: osamdeset i 64/100 KM),   
     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 2. iznosi 180,00 KM (slovima: stotinuosamdeset i 00/100 KM),   
     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 3. iznosi 91,38 KM (slovima: devedesetjedan i 38/100 KM),   
     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 4. iznosi 109,50 KM (slovima: stotinudevet i 50/100 KM),    
     Garantni depozit za poslovni prostor opisan u tački 5. iznosi 369,12 KM (slovima: tristotinešezdesetdevet i 12/100 KM),   


     Svi učesnici javnog nadmetanja ostvaruju pravo na povrat depozita, osim ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu i u slučaju da u toku javnog nadmetanja  ni jedan učesnik ne istakne ponudu iznad početne cijene zakupnine, u tom slučaju javno nadmetanje će se proglasiti neuspjelim i svi prijavljeni učesnici gube pravo na povrat uplaćenog depozita.
   
 6. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA:
   
      Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Općine Bihać, 7 (sedam) dana nakon objavljivanja javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostorija putem Javnog nadmetanja.       
      
       7. SADRŽAJ PRIJAVE
     
 Prijava na javni poziv mora da sadrži:
a)    podatke o podnosiocu prijave
b)    dokaz o uplaćenom depozitu u Budžet Općine Bihać na žiro-račun br. 3385002200163231, vrsta prihoda 721122 poziv na broj 0000000002, kod “Uni Credit“Zagrebačke banke, Poslovni centar Bihać
c)    rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)
d)    rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležne općinske službe (za fizička lica), odnosno uvjerenje Službe za finansije Općine Bihać da nema dospjelih, neizmirenih obaveza prema Općini Bihać (za fizička i pravna lica)
e)    izjavu o prihvatanju početne cijene
   
Javno nadmetanje će se održati ako se na javni poziv za davanje poslovne prostorije u zakup prijavi najmanje dva učesnika.   
 
      
       8. TROŠKOVI

      Općina Bihać ne snosi troškove učesnika u postupku javnog nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti Javni poziv ili odgoditi sve ponude za bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog nadmetanja.                                         Općinski načelnik
                                     mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana „Ozimice II“ u Bihaću
20. decembar 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 03/2-31-3-5211/13
Bihać, 17.12.2013. godine

Na osnovu člana 45.  Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 7. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj: 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta br. 02-02-7786/13 od 30.10.2013.godine, a u skladu Urbanističko-tehničkim uslovima raspisuje:


                                                      J A V N I  KO N K U R S
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta  u obuhvatu Regulacionog plana „Ozimice II“ u Bihaću


I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Ozimice II'' a prema Urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim u Lokacijskoj informaciji br. 03/1-23-1-5418/13 od 29.11.2013.godine i to na:
- k.č. br. 9664/81 površine 195 m2 upisana u Pl.br. 4200 k.o. Bihać-grad, posjed Općine Bihać 1/1, po novom katastarskom operatu, odnosno
- k.č. br. 2627/86 površine 195 m2 upisane u zk.ul. br. 344 k.o.SP Bihać s pravom raspolaganja Općine Bihać 1/1 po starom katastarskom operatu.

Predmetna  nekretnina  zajedno sa zemljištem koje je u posjedu i vlasništvu fizičkog lica pobliže označeno kao k.č. br. 7632/1 površine 369 m2 po  novom katastarskom operatu, odnosno  k.č. br. 1305/6 površine 369 m2 po starom katastarskom operatu, prema Regulacionom planu „Ozimice II“ (Sl.glasnik Općine Bihać br. 15/05 i 2/09), čini jedinstvenu građevinsku parcelu na kojoj je planirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+2.

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, koja iznosi 21.060,00 KM i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta  i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika  ili korisnika nekretnina – renta u iznosu od  9.294,12 KM.

 Ukupna početna naknada  iznosi 30.354,12 KM

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade. Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III  Podaci o objektu

Na navedenom zemljištu koje čini jedinstvenu građevinsku parcelu u sklopu Regulacionog plana „Ozimice II“ planirana je izgradnja  stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+2.

IV  Pravo učešća

Obzirom da je planirana izgradnja porodične stambene zgrade namijenjene za vlastito stanovanje, pravo učešća na javnom konkursu imaju samo fizička lica koja  podnose prijavu u pismenoj formi uz koju obavezno prilažu:

-    Uvjerenje o zajedničkom kućanstvu (kućna lista),
-    Potvrda o visini plaće, penzijski ček ili dokaz o primanjima po drugom osnovu (ukoliko učesnik konkursa i članovi njegovog domaćinstva imaju novčana primanja),
-    Rješenje nadležnog organa o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko  su učesnik konkursa i članovi njegoog domaćinstva invalidne osobe sa tjelesnim oštećenjima),
-    Uvjerenje nadležnog državnog organa o učestvovanju u odbrani i oslobađanju BiH od 18.09.1991.godine do 23.12.1996.godine, odnosno prestanka  neposredne ratne opasnosti (ukoliko je učesnik konkursa bio pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane, odnosno  policijskih organa unutrašnjih poslova),
-    Uvjerenje nadležnog državnog organa da je u  toku rata  poginuo član  porodičnog domaćinstva kao pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova koji su učestvovali u odbrani i oslobađanju BiH od 18.09.1991.godine do 23.12.1996.godine, odnosno neposredne ratne opasnosti (ukoliko je učesniku konkursa po ovom osnovu poginuo porodični član domaćinstva),
-    Potvrda katastra  i Zk ureda da učesnik konkursa nema rješeno stambeno pitanje (da nije vlasnik kuće ili stana),
-    Notarski ovjerena izjava da učesnik konkursa ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bili nosioci stanarskih  prava ili vlasnici imovine koja se koristila u stambene svrhe na dana 30.04.1991.godine,
-    Potvdu da učesnik konkursa ili član njegovog porodičnog domaćinstva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koju je  podnesen zahtjev za povrat ili za koju se vodi postupak povrata stanova i napuštene imovine (potvrdu izdaje nadležna općinska služba),
-    Dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od vrijednosti početne naknade za zemljište koje je predmet dodjele.

Učesnik konkursa dužan je priložiti odgovarajuće javne isprave izdane od nadležnog organa i ne starije od 30 dana.

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Ozimice II",  ima ponuđač koji ostvari najveći broj bodova.

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.  Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.  Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
 
Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka. Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
    
VII  Ostale odredbe

Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Ozimice II''

Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.
Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.
 Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.
 
Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                          Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Ponovni javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D
22. novembar 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 05/1-31-3-2474/12
Bihać, 20.11.2013. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D (''Službeni glasnik Općine Bihać'' br. 10/12), a u skladu sa Urbanističko-tehničkim uvjetima, Općinski načelnik Općine Bihać raspisuje:

                                          P O N O V N I  J A V N I  K O N K U R S
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, a prema urbanističko- tehničkim uvjetima, br.03/1-23-1-SL/13 od 19.04.2013. godine, i to na zemljištu označenom kao:

•    k.č. br. 2131/39 gradilište u površini od 3568 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/350 gradilište u površini od 3568 m² upisana u zk.ul.br.83 ( uništen ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.1 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine – renta. Početna naknada za  građevinsku parcelu  iznosi:

•    225.060,00 KM

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade.

Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstva. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III 

Podaci o objektu  Na građevinskoj parceli, prema urbanističko-tehničkim uslovima, gradiće se poslovni objekat neto korisne površine 1220 m2 i spratnosti max. P+1+Pk ( prizemlje, sprat, potkrovlje).

IV  Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog objekta, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    bankovna garancija na 90 dana, odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.
    Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.
    Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
    Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.
    Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa Općinskom vijeću, radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
    Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
   
VII 

Ostale odredbe

    Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.
    Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D“

    Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.
    Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.    
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.
    Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                         Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovno-stambenog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga“ u Bihaću
30. oktobar 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 03/2-31-3-6892/13
Bihać, 28.10.2013. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga“ u Bihaću (''Službeni glasnik Općine Bihać'' br. 10/13), a u skladu sa Urbanističko-tehničkim uvjetima, Općinski načelnik Općine Bihać raspisuje:

                                                       J A V N I  KO N K U R S
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovno-stambenog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga“ u Bihaću

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovno-stambenog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga“ u Bihaću i to na zemljištu pobliže označenom kao:
•    k.č. br. 5136/2 gradilište, u površini 1722 m2, k.č. br. 3742/2 gradilište, u površini od 48 m2 i k.č. br. 5137 dvorište, u površini 319 m2 sve upisane u Pl. br. 4200 k.o. Bihać-grad po novom katastarskom operatu, odnosno
•    k.č. br. 1/710 gradilište, u površini 1722 m2 upisana u Zk.ul. br. 1412 k.o. Bihać, k.č. br. 1/711 gradilište,  u površini 48 m2 upisana u Zk.ul.br. 16 k.o. Bihać i k.č. br. 1/428 dvorište, u površini 319 m2 upisana u Zk.ul.br. 7105 k.o. Bihać, po starom katastarskom operatu.

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, koja iznosi 1.044.500,00 KM i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina-renta u iznosu od 525.960,00 KM.
 
Ukupna početna naknada iznosi 1.570.460,00 KM

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade. Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište investitor plaća odjednom u cijelosti. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III  Podaci o objektu   

 Na predmetnom zemljištu opisanim u predmetu konkursa gradit će se poslovn-stambeni  objekat maksimalnog horizontalnog gabarita nadzemnog dijela cca 55,5 x 35,5 m i maksimalne spratnosti do -6Po+P+8 sa različitim poslovnim i javnim sadržajima kao što su: administracija (kancelarijski prostori), ugostiteljstvo (kafe bar, restoran), zdravstvo , poslovni apartmani, tehnički pregled vozila, višeetažna parking garaža i dr. Podzemni dio je predviđen ispod cijele površine parcele, dok je dio partera koji nije pod objektom potrebno urediti u vidu popločanih i zelenih površina. Ukupna bruto građevinska površina objekta (nadzemni i podzemni dio) iznosi oko 20.420,00 m2.

IV  Pravo učešća

 Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima, garancija banke ili polica osiguranja plaćanja u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    ovjerena sudska izjava investitora da će pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću završiti poslovno-stambeni objekat navedenih gabarita u roku od 2,5 godina od dana dobijanja građevinske dozvole, tj. formirati građevinski objekat do faze visokih rou-bau.

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta „ Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga“ u Bihaću, ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu.

 VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave. Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.

Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
 Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.

Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja. Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.

VII  Ostale odredbe

Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovno-stambenog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga“ u Bihaću.

 Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište. Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog. Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.

  Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać, broj                 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139,          Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                          Općinski načelnik
                                  mr.sci.Emdžad Galijašević

Ponovni javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D
25. oktobar 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 05/1-31-3-2474/12
Bihać, 24.10.2013. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D (''Službeni glasnik Općine Bihać'' br. 10/12), a u skladu sa Urbanističko-tehničkim uvjetima, Općinski načelnik Općine Bihać raspisuje:

                                        P O N O V N I  J A V N I  K O N K U R S
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, a prema urbanističko- tehničkim uvjetima, br.03/1-23-1-SL/13 od 19.04.2013. godine, i to na zemljištu označenom kao:

•    k.č. br. 2131/39 gradilište u površini od 3568 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/350 gradilište u površini od 3568 m² upisana u zk.ul.br.83 ( uništen ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.1 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine – renta. Početna naknada za  građevinsku parcelu  iznosi:
•    225.060,00 KM

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade.

Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstva. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III  Podaci o objektu 

Na građevinskoj parceli, prema urbanističko-tehničkim uslovima, gradiće se poslovni objekat neto korisne površine 1220 m2 i spratnosti max. P+1+Pk ( prizemlje, sprat, potkrovlje).

IV  Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog dvojnog objekta, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.
    Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.
    Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
    Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.
    Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa Općinskom vijeću, radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
    Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
   
VII  Ostale odredbe

    Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.
    Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D“

    Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.
    Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.    
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.
    Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                         Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni oglas – licitacija za prodaju otpisanih vatrogasnih vozila i opreme putem prikupljanja pismenih ponuda
24. oktobar 2013. godine

Na osnovu Zaključka Općinskog štaba broj: 05-44-22/13 od 07.05.2013. godine Općina Bihać objavljuje,


Javni oglas – Licitaciju
za prodaju otpisanih vatrogasnih vozila i opreme putem prikupljanja pismenih ponuda


I Predmet: Prodaja vatrogasnih vozila i opreme

R.br.

Vrsta
vozila

Marka vozila

Godina proizvodnje

Početna cijena (KM)

Kaucija

Stanje

1.

Teretno

Tam 5500

1973.

______

10 %

neispravno bez registracije

2.

Teretno

Tam 75 tp

1981.

______

10 %

neispravno bez registracije

3.

Teretno

Volwo

nepoznata

______

10 %

neispravno bez dokumentacije

4.

Mehaničke ljestve (oprema)

specijalne ljestve za spašavanje sa visina dužine 21 m

nepoznata

______

10 %

bez atesta


II Pravo učešća

Pravo kupovine imaju pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju u iznosu od 10 % početne prodajne cijene vozila za koje se prijavljuju, na žiro račun Općine Bihać otvoren kod Uni Credit bank u Bihaću broj: broj 3385002200163231 vrsta prihoda  723139, sa naznakom „Kaucija za ______________________________________“.


III Pregled vozila, mašina, opreme i rok za prijavu učešća u licitaciji

Vozila, radna mašina i oprema se mogu pogledati na parking prostoru u ulici Đačka bb u krugu Vatrogasne jedinice Bihać), svakim radnim danom i to od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do 05.11.2013 god. u periodu od 9,00 do 15,00 sati. Kontakt osoba je Ferid Domazet, telefon 037 311 - 281. Vozila, mašina i opreme se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.


IV Podnošenje i otvaranje ponuda

Zatvorenu ponudu sa naznakom "Ponuda za Javni oglas – licitaciju za prodaju vatrogasnih vozila i opreme" dostaviti na adresu: Općina Bihać ulica Bosanska br. 4. 77000 Bihać, putem pošte ili na protokol Općine Bihać. Ponuda mora biti zatvorena sa navedenim nazivom i adresom ponuđača. U obzir će se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 06.11. 2013. god. do 12:00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo fizičkih lica, ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponudu održati će se istog dana 06.11.2013. god. (srijeda) u 12:30 sati u prostorijama Općine Bihać III sprat (sala za sastanke).


V Obaveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno vozilo – opremu uplatiti puni iznos u korist Općine Bihać na račun broj 3385002200163231 vrsta prihoda 723139 otvoren kod Uni Credit Banka u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja fakture. Vozilo, mašine i oprema se preuzima u viđenom stanju u roku od 1 (jednog) dana od dana uplate postignute cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti, a Općina Bihać zadržava pravo dodjeliti ugovor prvom slijedećem sa liste uspješnih ponuđača.


VI Dodatne informacije

O rezultatima oglasa ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija od 10% će biti vraćena nakon okončanja licitacije. Tekst ove licitacije i obraz za dostavljanje ponude možete preuzeti na Web sranici Općine Bihać: www.bihać.org ili u prostorijama Općine Bihać, kancelarija broj 118, I sprat.

Općinski načelnik       
mr.sci. Emdžad Galijašević

Obrazac za dostavljanje ponude
Ponovni javni konkursza dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D
23. avgust 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 05/1-31-3-2474/12
Bihać, 21.08.2013. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D (''Službeni glasnik Općine Bihać'' br. 10/12), a u skladu sa Urbanističko-tehničkim uvjetima, Općinski načelnik Općine Bihać raspisuje:

                                       P O N O V N I  J A V N I  K O N K U R S
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, a prema urbanističko- tehničkim uvjetima, br.03/1-23-1-SL/13 od 19.04.2013. godine, i to na zemljištu označenom kao:

•    k.č. br. 2131/39 gradilište u površini od 3568 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/350 gradilište u površini od 3568 m² upisana u zk.ul.br.83 ( uništen ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.1 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnine – renta. Početna naknada za  građevinsku parcelu  iznosi: 225.060,00 KM

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade.Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstva. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III Podaci o objektu 

Na građevinskoj parceli, prema urbanističko-tehničkim uslovima, gradiće se poslovni objekat neto korisne površine 1220 m2 i spratnosti max. P+1+Pk ( prizemlje, sprat, potkrovlje).

IV  Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog dvojnog objekta, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.
    Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka. Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa Općinskom vijeću, radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja. Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
 
VII  Ostale odredbe

Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D“. Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.
  Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.   Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.

Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
                                 
                              Općinski načelnik
                        mr.sci.Emdžad Galijašević

Lista stručnih lica sa koji se imenuju predsjednici i članovi Komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje Općinski organ uprave Općine Bihać
20. avgust 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba urbanog uređenja i građenja

Na osnovu člana 120. Statuta općine Bihać – prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Bihać» br. 02/11) i člana 132. stav 12. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik USK-a“ br. 10/11, 13/11, 19/11, 8/13), a u vezi sa Javnim pozivom za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje Općinski organ uprave Općine Bihać br. 03/2-05-4217/13 objavljenim u Dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 19.06.2013. godine, Općinski načelnik općine Bihać, u t v r đ u j e:

                                                       LISTU STRUČNIH LICA
sa koji se imenuju predsjednici i članovi Komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje Općinski organ uprave Općine Bihać

GRAĐEVINSKA STRUKA

1.        Nefić Amir dipl.ing.građ.
2.        Hajdarević Samir  dipl.ing.građ.
3.        Nuhić Smail dipl.ing.građ.
4.        Topić Erhad  dipl.ing.građ.
5.        Bašić Ibrahim dipl.ing.građ.
6.        Ibrahimpašić Sadeta dipl.ing.građ.
7.        Silić Sulejman  dipl.ing.građ.
8.         Ibrahimpašić Mensur  dipl.ing.građ.
9.         Grozdanić Samir dipl.ing.građ.
10.        Alagić Adnan dipl.ing.građ.
11.        Dervišević Vesna dipl.ing.građ.
12.        Salimović Mehmed dipl.ing.građ.
13.        Silić Smail dipl.ing.građ.
14.        Galijašević Muhamed  dipl.ing.građ.(energetsko certificiranje)

ARHITEKTONSKA STRUKA
15.        Pozderac Adnan dipl.ing.arh.
16.        Dervišić Edin dipl.ing.arh
17.        Imšrović Amir dipl.ing.arh.
18.        Kadić Amir dipl.ing.arh.
19.        Saračević Aladin dipl.ing.arh.
20.        Hajrulahović Enver dipl.ing.arh.
21.        Jandrić Mirko dipl.ing.arh.
22.        Jandrić Ljiljana dipl.ing.arh.
23.        Ramić Amir dipl.ing.arh.
24.        Delić Amir dipl.ing.arh.
25.        Muslić Asmir dipl.ing.arh.
26.        dr.sci. Husetić Aida dipl.ing.arh. i zaštita kulturno-historijskog naslijeđa

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA (elektroenergetski smjer)

27.        Delić-Ibukić Sead  dipl.ing.el.(jaka struja)
28.        mr.sci. Karić Elmedin dipl.ing.el.(jaka struja)
29.        Bratić Mirsad dipl.ing.el. (jaka struja)
30.        Seferović Sead  dipl.ing.el. (jaka struja)
31.        Šabanović Samir dipl.ing.el.(jaka struja)
32.        Abdihodžić Albinko dipl.ing.el. (jaka struja)
33.        Badnjević Nurfet dipl.ing.el.(jaka struja)
34.        Pečenković Midhat dipl.ing.el.(jaka struja)
35.        Hairlahović Mujaga dipl.ing.el.(jaka struja)
36.        Delić Sadmir dipl.ing.el.(jaka struja)
37.        Mustedanagić Edin dipl.ing.el. (jaka struja)
38.        Dupanović Sead dipl.ing.el. (jaka struja)
39.        Pjanić Dženad dipl.ing.el. (jaka struja)
40.        Nukić Eniz  dipl.ing.el.(jaka struja)

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA (telekomunikacijski smjer)

41.        Velagić Ajdina dipl.ing.el.(slaba struja)
42.        Alić Renata dipl.ing.el.(slaba struja)

MAŠINSKA STRUKA
43.        mr.sci. Hasanović Mirsad dipl.ing.maš.(mašinske, tehnološke instalacije, zaštita okoliša, zaštita od požara i eksplozija)
44.        Mustedanagić Mesud  dipl.ing.maš.
45.        Ljubijankić Irfan dipl.ing.maš.
46.        doc.dr.sci. Vojić Samir dipl.ing.maš.
47.        Ališa Mustafa dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija
48.        Ibukić Zlatan dipl.ing.maš.
49.        mr.sci. Hodžić Damir dipl.ing.maš.
50.        Franjić Vlado dipl.ing.maš.
51.        mr.sci. Halilagić Ramo dipl.ing.maš.
52.        Muslić Damir dipl.ing.maš.

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

53.        Ališa Mustafa    dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija
54.        mr.sci. Hasanović Mirsad dipl.ing.maš.(mašinske, tehnološke instalacije, zaštita okoliša, zaštita od požara i eksplozija)

ZAŠTITA OKOLIŠA

55.        Velić Jasmina dipl.ing.agr.(zaštita okoliša)
56.        doc.dr.sci. Ćehajić Adnan zaštita okoliša, zaštita na radu i zaštita od požara i eksplozija
57.        mr.sci. Hasanović Mirsad dipl.ing.maš.(mašinske, tehnološke instalacije, zaštita okoliša, zaštita od požara i eksplozija)

ZAŠTITA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA
58.        mr.sci. Husetić Aida    dipl.ing.arh. i zaštita kulturno-historijskog naslijeđa
59.        Maslak Nijazija    prof. (zaštita kulturno-hist. naslijeđa)

ZAŠTITA NA RADU
60.        doc.dr.sci. Ćehajić Adnan zaštita okoliša, zaštita na radu i zaštita od požara i eksplozija

Broj;     03/2-05-4217/13
Bihać,     24.07.20103.godine

        Općinski načelnik
mr.sci Emdžad Galijašević

Javni poziv vlasnicima / investitorima bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać radi podnošenja zahtjeva za legalizaciju
9. jul 2013. godine

B O S N  A  I  H E R E C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE  I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI    KANTON
OPĆINA   BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba urbanog uređenja i građenja

Na osnovu člana 126. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 10/11, 13/11, 19/11, 8/13) i člana 25. Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać“ br. 08/12), Općinski načelnik objavljuje:

                                                                     JAVNI POZIV
vlasnicima / investitorima bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać radi podnošenja zahtjeva za legalizaciju

Pozivaju se vlasnici / investitori bespravno izgrađenih građevina da podnesu zahtjeve za naknadno donošenje urbanističke saglasnosti / lokacijske informacije.
Zahtjev za naknadno donošenje urbanističke saglasnosti / lokacijske informacije se podnosi neposredno na šalteru br. 1 u Centru za pružanje usluga građanima Općine Bihać, ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Bihać, Služba urbanog uređenja i građenja
Ul. Bosanska br. 4, Bihać

Obrazac zahtjeva se može dobiti na informativnom punktu Centra za pružanje usluga gradanima, a uz njega je potrebno priložiti:

a)    kopija katastarskog plana,
b)    Situacioni prikaz bespravno izgrađene građevine na ažurnoj geodetskoj podlozi sa prijedlogom rješenja za kolski pristup građevinskoj parceli i saobraćaj u mirovanju,
c)    Sve osnove građevine sa pregledom netto površina po etažama,
d)    Karakterističan presjek građevine,
e)    Fotografije bespravno izgrađene građevine,
f)    Tehnički opis sa podacima o namjeni, veličini, godini izgradnje bespravno izgrađene građevine,
g)    dokaz o uplati administrativne takse iznosu od 65,00 KM za stambene i stambeno-poslovne objekte, odnosno 35,00 KM za pomoćne objekte.
(Ukoliko je podnosilac zahtjeva oslobođen od plaćanja takse, obavezan je o tome predočiti dokaz.)
Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u kancelariji Službe urbanog uređenja i građenja u Centru za pružanje usluga građanima, svakim radnim danom ili na broj telefona 037/229-670, i na www.bihac.org.

Općinski načelnik
mr.sci. Emdžad Galijašević

Broj: 03/1-23-1-sl/13
Bihać, 05.07.2013. godine

Odluka o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Bihać
2. jul 2013. godine

 Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“ broj 40/10), člana 11. stav 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 32/09), člana 40. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ broj 40/10),  i člana 25. tačka 2. Statuta Općine Bihać - prečišćeni tekst („Sužbeni glasnik općine Bihać“ broj 2/11), Općinsko vijeće Općine Bihać na  ___sjednici održanoj dana  ______godine, donosi

                                                                     O D L U K U
o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Bihać

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

          Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena poslovnih subjekata, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana, radno vrijeme duže od propisanog, uslovi za produženje radnog vremena i druga pitanja kojima se uređuje rad poslovnih subjekata na području  općine Bihać.

Član 2.

    Pojedini termini upotrebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeća značenja:
-    poslovni subjekt- pravno i fizičko lice koje obavlja poslove trgovinske, ugostiteljske, turističke, obrtničke ili srodne djelatnosti u skladu s propisima kojima je uređeno obavljanje tih djelatnosti,
-    radno vrijeme- minimalno radno vrijeme u kojem poslovni subjekti moraju raditi radi pružanja usluga i zadovoljavanja potreba građana, u skladu s registrovanom djelatnosti,
-    zimski period- vrijeme od 01. oktobra tekuće godine do 31. marta naredne godine,
-    ljetni period- vrijeme od 01. aprila do 30. septembra tekuće godine,
-    nadležni organ- općinski organ uprave nadležan za poslove razvoja i poduzetništva i
-    prigodna proslava- doček Nove godine, organizacija svadbi, maturalnih zabava, brucoških večeri, proslave odbrane diplomskog, postdiplomskog rada i doktorata na visokoškolskim ustanovama, godišnjica te određenih tradicionalnih svečanosti kao što je proslava „Dana žena ili „Valentinova“.
 
Član 3.

    (1) Minimalno radno vrijeme objekata poslovnih subjekata iz člana 2. ove Odluke, traje najmanje 7 sati dnevno, s tim da ne može biti kraće od 4 sata prije podne i 3 sata poslije podne, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. Izuzetno, subotom i nedjeljom i u dane državnih i vjerskih praznika, može se utvrditi i kraće dnevno radno vrijeme.
    (2) Radno vrijeme može biti i duže od minimalnog, pod uslovima određenim ovom Odlukom.
    (3) Radna sedmica objekata poslovnih subjekata iz člana 2. ove Odluke, ne može biti kraća od 6 radnih dana.
    (4) Raspored, početak i završetak radnog vremena se utvrđuje u ovisnosti od toga da li se radi o zimskom ili ljetnom periodu. U ovisnosti od vremenskog perioda može se uvesti dvokratno radno vrijeme.

Član 4.

    (1) Radno vrijeme može biti i duže od radnog vremena utvrđenog članom 3. ove Odluke, na način kako ga odrede poslovni subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost u objektima, a u zavisnosti od uslova i potreba.
    (2) Radno vrijeme mora biti istaknuto na vidnom mjestu na ulazu u poslovne prostorije- objekte.
    (3) Poslovni subjekti su dužni pridržavati se istaknutog radnog vremena.

II POSEBNE ODREDBE

Član 5.

    (1) Radno vrijeme trgovinskih objekata u kojima se obavlja trgovina i trgovinske usluge, može trajati od 06 do 22 sata svakog radnog dana u sedmici.
    (2) Posljednjeg dana prije nastupanja državnih i vjerskih praznika i u dane državnih i vjerskih praznika, objekti iz stava (1) ovog člana, mogu raditi do 24 sata.
    (3) Izuzetno, radno vrijeme benzinskih pumpi može trajati od 00 do 24 sata.
    (4) Prodavnice tipa dragstor moraju biti otvorene neprekidno od 00 do 24 sata.
    (5) Odredbe iz stava (1) ovog člana se odnose i na radno vrijeme apoteka, s tim što je Javna ustanova „Gradska apoteka“ Bihać dužna odrediti dežurnu apoteku za rad u dane vikenda, kao i u dane državnih i vjerskih praznika.
    (6) Odredbe iz stava (1) i (2) ovog člana se odnose i na prodajni dio pekara koje u svom sastavu osim proizvodnog imaju i prodajni dio.
    (7) Radno vrijeme tržnica-pijaca može trajati od 07 do 19 sati u ljetnom periodu i od 08 do 17 sati u zimskom periodu.
    (8) Radno vrijeme sajmova, vašara izložbi i drugih povremenih načina obavljanja trgovine određuju poslovni subjekti.
    (9) Nedjeljom i drugog dana državnog praznika moraju poslovati trgovinski objekti u kojima se obavlja trgovina na malo hrane, pića i duhanskih proizvoda, te tržnice-pijace, na osnovu odluke poslovnog subjekta o dužini radnog vremena u navedene dane i u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 6.

(1)  U zavisnosti od vrste ugostiteljskog objekta, radno vrijeme istih može trajati:
1.    Ugostiteljski objekti iz skupine hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta i drugi objekti
     koji pružaju usluge smještaja i to prijemnog hola-recepcije, obavezno rade od 00 do  24 sata svaki dan.
2.    Ugostiteljski objekti iz skupine „restorani“ i „barovi“, od 06 do 24 sata u zimskom periodu i od 06 do 01 sat u ljetnom periodu. Za ugostiteljske objekte iz ove skupine, na zahtjev vlasnika ugostiteljskog objekta, može se rješenjem nadležnog općinskog organa odobriti da radno vrijeme u ljetnom periodu ( 01. april- 30. septembar), u dane  petak i subota, te u dane državnih i vjerskih praznika u ovom periodu godine, može trajati do 02 sata. Na zahtjev vlasnika ugostiteljskog objekta iz ove skupine objekata, rješenjem nadležnog općinskog organa, može se odobriti da radno vrijeme u zimskom periodu ( 01. oktobar- 31. mart naredne godine), u dane  petak i subota, te u dane državnih i vjerskih praznika u ovom periodu godine, može trajati do 01 sat.

3.    Ugostiteljski objekti iz skupine „barovi“ koji imaju uslove za rad noću, u zatvorenim prostorima: noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar), od 21 do 03 sata.
(2)    Ugostiteljski objekti smješteni u objektima željezničkih i autobusnih stanica i benzinskih pumpnih stanica, mogu raditi u radnom vremenu objekata u kojim se nalaze, uz uslov da se u toku rada ugostiteljskog objekta ne remeti javni red i mir.

Član 7.

    Ljetne bašte postavljene na javnim površinama, te ljetne bašte uz ugostiteljski objekt, moraju biti raspremljene pola sata nakon završetka rada.

Član 8.

U svim ugostiteljskim objektima, iz člana 6. ove Odluke, nije dozvoljeno izvođenje ili emitovanje muzike poslije 23 sata, ukoliko ima čujnost izvan zatvorenog objekta u kojem se emituje, a shodno odredbama Odluke o javnom redu i miru.

Član 9.

(1) Nadležni organ može, na zahtjev vlasnika ugostiteljskih radnji koje posluju tokom cijele godine i koje za predmetni objekt imaju odobrenje ovog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, izdati jednokratno odobrenje za produženje radnog vremena do 04 sata, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, Prve policijske uprave Bihać, ukoliko se u ugostiteljskom objektu organizuje prigodna proslava.
    (2) Ugostitelj u čijem se objektu organizuje prigodna proslava obavezan je da zahtjev, s popratnom dokumentacijom i ovjerenim ugovorom sa naručiocem ugostiteljske usluge, dostavi najkasnije 7 dana prije proslave, uz uslov da se u toku rada ugostiteljskog objekta ne remeti javni red i mir.
    (3) Nadležni organ će izdati odobrenje za produženje radnog vremena iz stava (1) ovog člana ako poslovni subjekt ili njegova poslovna jedinica, kao i odgovorno lice poslovnog subjekta, nije pravosnažno kažnjeno zbog remećenja javnog reda i mira i zbog nepoštivanja odredbi ove Odluke, u periodu od tri mjeseca unazad od podnošenja zahtjeva za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta.
    (4) Dokaz o ispunjavanju navedenog uslova iz prethodnog stava, nadležni organ pribavlja službenom provjerom u Jedinstvenom registru novčanih kazni i prekršajne evidencije koja se vodi kod nadležnog organa.
    (5) Poslovni subjekti koji se bave ugostiteljskom djelatnosti mogu se obratiti zahtjevom za jednokratno produženje radnog vremena u navedenim situacijama.
    (6) Nadležni općinski organ će izdati odobrenje za produženje radnog vremena prema odredbama iz tačke 2. stava (1), člana 6. Odluke, na zahtjev ugostitelja, na način, uz uslove i postupak iz stava (3) i (4) u članu 9. ove Odluke.
    Zahtjev se podnosi 7 dana prije nastupanja perioda (sezone) za koji se traži odobrenje produženja radnog vremena, uz koji se predaje odobrenje ovog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tokom cijele godine.
    Nadležni inspekcijski i policijski organi obavještavat će nadležni općinski organ o svim slučajevima remećenja javnog reda i mira i nepoštivanja odredbi ove Odluke od strane vlasnika ugostiteljskih objekata kojima je odobreno produženje radnog vremena u skladu sa članom 6. stav (1) tačka 2. Odluke, u kojim slučajevima nadležni općinski organ, po službenoj dužnosti može utvrditi prestanak prava na produženi rad.

Član 10.

    Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika da može, u slučajevima održavanja prigodnih manifestacija od značaja za grad, posebnom odlukom odrediti drugačije radno vrijeme poslovnih subjekata obuhvaćenih ovom Odlukom, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Član 11.

    (1) Radno vrijeme poslovnih subjekata, koji obavljaju obrtničke i druge srodne djelatnosti u poslovnim objektima, utvrđuje se u intervalu od 07 do 20 sati.
    (2) Poslovni subjekti koji obavljaju obrtničke i druge srodne djelatnosti, dužni su organizovati raspored dnevnog radnog vremena tako da poslovni objekti svakim radnim danom rade najmanje 4 sata u prijepodnevnim i 3 sata u poslijepodnevnim satima, s tim da jedan radni dan u sedmici mogu raditi jednokratno.
    (3) Radno vrijeme poslovnih objekata iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na proizvodne pogone i radnje koje zbog karaktera procesa proizvodnje moraju poslovati mimo utvrđenih vremenskih intervala, uz obavezu poštivanja javnog reda i mira, isključivo u dijelu proizvodnog procesa.

    III NADZOR

Član 12.

    Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke će vršiti nadležne Kantonalne inspekcije, komunalni redari i organi policijske uprave, svako iz svoje nadležnosti.

    IV KAZNENE ODREDBE

Član 13.

    (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice i vlasnik radnje, ako:
    - odredi radno vrijeme suprotno odredbama ove Odluke ( član 3, 5, 6, 9 i 11.),
    - na propisan način ne istakne obavijest o radnom vremenu ( član 4.),
    - ako se ne pridržava istaknutog radnog vremena ( član 4.),
    - ne postupi u skladu sa članom 7. Odluke i
    - emituje muziku poslije 23 sata, ako ima čujnost izvan zatvorenog objekta ( član 8.).
    (2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana, kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

    V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.
    Poslovni subjekti koji posluju u objektima iz člana 1. ove Odluke, dužni su svoje radno vrijeme uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.
Član 15.

    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o radnom vremenu u oblasti ugostiteljstva broj 02-02-5721/06 od 28.06.2006. godine („Službeni glasnik općine Bihać“ broj 7/06) i Odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine broj 02-02-5720/06 od 28.06.2006. godine („Službeni glasnik općine Bihać“ broj 7/06).

Član 16.

    Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Bihać“.
    
    
Broj: ____________/13                                                       Predsjedavajući Općinskog vijeća
Bihać, __________godine                                                                Roman dr. Jurić


                             

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Općine Bihać za 2013. godinu
14. maj 2013. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za društvene djelatnosti i mlade

Broj:
Bihać, 10.05.2013. godine


        Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijima, postupku odabira i načinu dodjele sredstava Budžeta Općine Bihać za su/financiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD),  («Službeni glasnik Općine Bihać» broj 1/13), Općinski načelnik Općine Bihać, raspisuje


                                                          J A V N I    P O Z I V
za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/financiranje sredstvima Budžeta Općine Bihać za 2013. godinu

I
         Raspisuje se javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Općine Bihać za 2013. godinu.

II

         Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju OCD registrovane u BiH, čiji će se projekti realizirati u tekućoj budžetskoj godini, na području općine Bihać, a odnose se na prioritetne oblasti:

1.    Ljudska prava, prava djeteta i  prava manjinskih grupa
2.    Jačanje demokracije, a naročito većeg učešća žena i mladih u društvenom životu
3.    Zapošljavanje, a naročito rješavanje problema nezaposlenosti mladih
4.    Socijalna uključenost, socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, a naročito: pomoć žrtvama rata, raseljenim licima-povratnicima, pomoć starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci s različitim ometenostima u razvoju, djeci bez roditeljskog staranja, djeci i mladima asocijalnog ponašanja, žrtvama nasilja u porodici, disfunkcionalnim porodicama i porodicama u stanju izražene socijalne potrebe
5.    Obrazovanje, a naročito opismenjavanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija, profesionalna orijentacija mladih, edukativni i drugi programi za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (alkoholizam, nikotinizam, droga, prosjačenje, prostitucija i drugi oblici društveno neprihvatljivog ponašanja)
6.    Kultura, a naročito afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije, kulturne baštine naroda BiH i nacionalnih manjina
7.    Sport, a naročito razvoj amaterskog sporta, sportske aktivnosti za djecu i omladinu, sportsko-rekreativni sadržaji za građane uključujući i invalidne osobe, pomoć talentiranim sportistima, te razvoj i unapređenje sportske infrastrukture
8.    Ekologija, a naročito promocija zaštite i unapređenja životne sredine i zdravog življenja.

III
        
         Po javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše dva (2) projekta čiji budžet ne prelazi iznos od 20.000,00 KM po predloženom projektu.

  IV

            Dokumenti za podnošenje prijedloga projekta su:
1.    Smjernice za podnosioce prijedloga projekta i kriteriji za odabir
2.    Projektni prijedlog
3.    Pregled budžeta i plan potrošnje
4.    Logički okvir rada
5.    Plan aktivnosti i promocije
6.    Administrativni podaci o podnodsiocu prijedloga
7.    Finansijski identifikacioni formular
8.    Izjava o podobnosti
9.    Lista za provjeru.

           Set dokumenata za podnošenje prijedloga projekta Općina osigurava svim zainteresiranim OCD, koje žele aplicirati na javni poziv.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv, može se preuzeti lično  u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Bihać, radnim danom u vremenu od 09.00 do 12.00 sati i na web stranici Općine Bihać (www.bihac.org). Pitanja u vezi s javnim pozivom, mogu se postaviti putem mail adrese suada.sofic @bihac.org, s naznakom: „Za javni poziv“ . Odgovori na upite, bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 dana od prijema upita ili putem gore navedene e-mail adrese.
                                                                 
V

Osim dokumenata iz tačke IV ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:

1.    Statut OCD-a
2.    Rješenje o upisu u registar udruženja kod nadležnog ministarstva (kopija)
3.    Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata
4.    Završni račun za prethodnu poslovnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu)
5.    Dokaz da su obezbijeđena vlastita sredstva ili sredstva od drugog donatora za dio projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima iz budžeta Općine Bihać
6.    Izjava ovlaštenog predlagača projekta da nije dobio sredstva od drugog donatora za dio projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima budžeta Općine Bihać
7.    Detaljan narativni i finansijski izvještaj s dokazima o namjenskom utrošku sredstava ako su predlagaču projekta dodijeljena budžetska sredstva iz prethodne godine za realizaciju projekta.
                                                                  
VI

         Osnovni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

1.    Područje na kojem se projekat realizira
2.    Procenat stanovništva ili određenih kategorija, koje će osjetiti efekte projekta
3.    Korist zajednice od realizacije projekta
4.    Realizacijom projekta osigurava se zapošljavanje
5.    Projekat je od posebnog značaja za mlade
6.    Projekat je od uticaja na realizaciju drugih projekata u općini
7.    Učešće predlagača projekta vlastitim ili donatorskim sredstvima
8.    Održivost projekta.

Dodatni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:

1.    Inovativni aspekt projekta
2.    Posjedovanje ljudskih resursa za realizaciju projekta (lista osoblja)
3.    Uključenost volontera, a naročito mladih u realizaciji projekta
4.    Uspješnost u realizaciji ranijih projekata
5.    Iz projekta je vidljiv definisan i jasan način praćenja evaluacije projekta.

Eliminatorni kriteriji, koji diskvalificiraju predloženi projekat su:

-    Projekat nije vezan za prioritetne oblasti određene u Javnom pozivu
-    Tema projekta nije podudarna s ciljevima i zadacima, odnosno registriranom djelatnošću predlagača projekta
-    Projekat ima odgovarajuću formu, ali nedostaju ključne informacije u prijavnom obrascu za predlaganje projekta
-    Administrativni troškovi prelaze 20% budžeta projekta
-    Uz prijavni obrazac i projekat nije priložen narativni i finansijski izvještaj o realizaciji projekta i namjenskom utrošku sredstava s odgovarajućom dokumentacijom po ranijem javnom pozivu za predlaganje projekata.

VII
         Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Općina Bihać, ulica Bosanska 4, s naznakom:Komisija za odabir projekata i dodjelu sredstava „Prijava projekta“, a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Bihać.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izadti potvrda o prijemu.

VIII
         Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana objave u dnevnom listu  «Oslobođenje» i  na web stranici Općine Bihać (www.bihac.org). Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuje se sistemom bodovanja po utvrđenim kriterijima. Utvrđena rang lista za sufinansiranje projekata OCD u budžetskoj godini na koju se javni poziv odnosi, objavljuje se na web stranici i oglasnoj tabli Općine.

             Nepotpuni i neblagovremeni projekti se ne uzimaju u razmatranje.

            Predlagačima neblagovremenih, nepotpunih, diskvalificiranih projekata, te projekata koji su uvršteni na rang listu, ali za njihovo sufinansiranje nedostaju raspoloživa sredstva, dostavlja se pismena obavijest s obrazloženjem. Međusobna prava i obaveze između Općine Bihać i OCD kojima budu dodijeljena sredstva za sufinansiranje projekata uredit će se  ugovorom.


         Općinski načelnik
   mr.sci. Emdžad Galijašević

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D
6. maj 2013. godine

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BIHAĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 05/1-31-3-2474/12
Bihać, 19.04.2013. godine

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br. 6/10) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D (''Službeni glasnik Općine Bihać'' br. 10/12), a u skladu sa Urbanističko-tehničkim uvjetima, Općinski načelnik Općine Bihać raspisuje:

                                                           J A V N I  KO N K U R S
za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D

I  Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, a prema urbanističko- tehničkim uvjetima, br.03/1-23-1-SL/13 od 19.04.2013. godine, i to za zemljišta označena kao:
1. k.č. br. 2131/39 gradilište u površini od 3568 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/350 gradilište u površini od 3568 m² upisana u zk.ul.br.83 ( uništen ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.1 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .
2. k.č. br. 2131/38 gradilište u površini od 1771 m² upisana u p.l.br. 294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/349 gradilište u površini od 1771 m² upisana u zk.ul.br.83 (uništen ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.2 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .
3. k.č. br. 2131/36 gradilište u površini od 2119 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/352 gradilište u površini od 2119 m² upisana u zk.ul.br.83 ( uništen) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu - Građevinska parcela br.3 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .
4. k.č.br. 2131/12 gradilište u površini od 3293 m² upisana u p.l.br.294 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 964/351 gradilište u površini od 3293 m² upisana u zk.ul.br.83 ( uništen ) k.o. Kralje po starom katastarskom operatu- Građevinska parcela br.4 po Regulacionom planu ¨Kamenica¨ .

II  Naknada

Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište obuhvata jedinstveno obračunatu naknadu za preuzeto zemljište od ranijih vlasnika, te naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta. Početna naknada za svaku građevinsku parcelu pojedinačno iznosi:

1. Ukupna početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko    zemljište  na građevinskog parceli 1 iznosi:  225.060,00 KM                                                                                 
2. Ukupna početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko    zemljište  na građevinskog parceli 2 iznosi:   117.240,00 KM

3. Ukupna početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko    zemljište  na građevinskog parceli 3 iznosi:   138.120,00 KM

4. Ukupna početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko    zemljište  na građevinskog parceli 4 iznosi:  208.560,00 KM

Ne može se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije veći od gore navedene početne naknade. Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, korisnik može platiti odjednom u cjelosti ili s Općinom Bihać zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstvu. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III  Podaci o objektu 

Na svakoj građevinskoj parceli , prema urbanističko-tehničkim uslovima, gradiće se identični poslovni objekti neto korisne površine 1220 m2 i spratnosti max. P+1+Pk ( prizemlje, sprat, potkrovlje).

IV Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička i pravna lica. Prijave na konkurs podnose se u pismenoj formi i obavezno sadrže:
-    tačan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra  (obrazac 1-7), odnosno osobne podatke i adresu za fizička lica
-    ponuđeni iznos naknade za zemljište,
-    rok u kojem se planira izgradnja predmetnog dvojnog objekta, uz navođenje osnovnih podataka o objektu koji će se graditi,
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača – za pravna lica,
-    uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
-    instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,
-    dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne naknade iz prethodne alineje,
-    dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Bihać,
-    način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (jednokratno ili na rate, ne duže od 12 mjeseci).

V  Kriterij za dodjelu

Prednost za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D, ima ponuđač koji ponudi:
-    veći iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početnu naknadu navedenu u ovom konkursu,
-    jednokratno plaćanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

VI  Postupak otvaranja i razmatranja prijava

Komisija, koju imenuje Općinsko vijeće sprovodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.
    Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave. Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o uvjetima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (''Službeni glasnik Općine Bihać'', br.6/10). Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.
    Komisija koja sprovodi javni konkurs, dostavit će Zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.
    Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog Zaključka.
    Nakon isteka roka od 8 (osam) dana Komisija će dostaviti Zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
    Prije dostavljanja Zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.
    
VII  Ostale odredbe

Prijava na konkurs se podnosi sa svim podacima potrebnim za učešće na konkursu, što podrazumijeva da je učesnik dužan priložiti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva.
 Prijave se podnose u zatvorenoj koverti neposredno Komisiji ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Ako se prijava dostavlja lično (neposredno), izdat će se potvrda o prijemu sa naznakom datuma prijema prijave na konkurs.
Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Općina Bihać
Ul. Bosanska br.4.
sa  naznakom:

„Ne otvaraj – Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljištu
 u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u obuhvatu Regulacionog plana ''Kamenica'' – područje D“

Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita), u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište. Uplaćeni iznos kaucije (depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.
    
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, III sprat Općine Bihać, a sve do isteka roka za podnošenje prijava.

Sva plaćanja proistekla iz ovog konkursa vrše se na račun Općine Bihać,broj 3385 0022 00163 231 kod UniCredit Banka Filijala Bihać, Vrsta prihoda 723139, Općina 003, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000009.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


                                          Općinski načelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević

Javni poziv vlasnicima / investitorima bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać
17. jul 2012. godine

Na osnovu člana 25. Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać ("Službeni glasnik općine Bihać" br. 08/12), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV vlasnicima / investitorima bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać radi podnošenja zahtjeva za legalizaciju  

Pozivaju se vlasnici / investitori bespravno izgrađenih građevina da podnesu zahtjeve za naknadno donošenje urbanističke saglasnosti / lokacijske informacije.

Zahtjev za naknadno donošenje urbanističke saglasnosti / lokacijske informacije se podnosi neposredno na šalteru br. 1 u Centru za pružanje usluga gradanima Općine Bihać, ili preporučeno poštom na adresu:  

Općina Bihać, Služba urbanog uređenja i građenja
Ul. Bosanska br. 4, Bihać  

Obrazac zahtjeva se može dobiti na informativnom punktu Centra za pružanje usluga gradanima, a uz njega je potrebno priložiti:

a)kopija katastarskog plana,
b)Situacioni prikaz bespravno izgrađene građevine na ažurnoj geodetskoj podlozi sa prijedlogom rješenja za kolski pristup građevinskoj parceli i saobraćaj u mirovanju,
c)Sve osnove građevine sa pregledom netto površina po etažama,
d)Karakterističan presjek građevine,
e)Fotografije bespravno izgrađene građevine,
f)Tehnički opis sa podacima o namjeni, veličini, godini izgradnje bespravno izgrađene građevine,
g)dokaz o uplati administrativne takse iznosu od 65,00 KM za stambene i stambeno-poslovne objekte, odnosno 35,00 KM za pomoćne objekte.
(Ukoliko je podnosilac zahtjeva oslobođen od plaćanja takse, obavezan je o tome predočiti dokaz.)

Zahtjev za naknadno donošenje urbanističke saglasnosti / lokacijske informacije za bespravno izgrađenu građevinu može se podnijeti u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać, odnosno do 06. decembra 2012. godine.

Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u kancelariji Službe urbanog uređenja i građenja u Centru za pružanje usluga građanima, svakim radnim danom ili na broj telefona 037/229-670.  

Općinski načelnik
mr.sci. Albin Muslić

 

Odluka o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Bihać

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti-lokacijske informacije za legalizaciju izgrađenog objekta

 

 

Revizija izdatih odobrenja za obavljanje obrta - javnog prijevoza u drumskom saobraćaju
23. mart 2012. godine

Obavještavaju se građani koji su po ranijim propisima imali registrovano obavljanje obrta - javnog prijevoza u drumskom saobraćaju da je Služba za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Općine Bihać otpočela sa revizijom izdatih odobrenja koja nisu usklađena sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine FBiH broj: 35/09 i 32/11). U toku postupka je utvrđeno da određen broj obrtnika nije postupio u skladu sa navedenim Zakonom, pa je za iste utvrđen trajni prestanak obavljanja djelatnosti po službenoj dužnosti.

Obzirom da Služba ne rasplaže podacima o sadašnjem prebivalištu većine lica kojima je utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti, spisak istih je objavljen na oglasnoj tabli i web stranici Općine Bihać, kako bi mogli izvršiti uvid u rješenja i ostvariti svoja prava.

Za više informacija građani se mogu obratiti u kancelariju br.217. (II sprat) Općine Bihać.

Spisak prijevoznika odjavljenih po sili zakona

 

Potražite nas na Facebook-u

Maj 2015
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
Bihac.NET
Bihac.BA
© Opcina Bihac 2013