Public Call for Expression of Interest for International Tender (Prequalification) for Consulting Services within Project "Wastewater Collection and Treatment Bihać"
28. maj 2015. godine


Ref. No: BMZ ID 2009 70 137
Subject: The overall programme aims to ensure an environmentally sound and hygienic collection and treatment of wastewater and the sustainable provision of water and wastewater services for the City of Bihać.
The project shall support the Water and Sewerage Utility Company "Vodovod" and the City of Bihać to enhance the utility services organizationally, economically and technically and to implement a solution for utilization and/or disposal of sewerage sludge.
Envisaged services: Institutional support, training, qualification and know-how transfer measures for the Water and Sewerage Utility Company "Vodovod" and the City of Bihać.
Finance source: KfW
Further information available at: www.gtai.de


Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće na međunarodnom tenderu (pretkvalifikacije) za pružanje konsultantskih usluga u okviru projekta "Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću"
28. maj 2015. godine


Ref. br.: BMZ ID 2009 70 137
Predmet: Cjelokupni program ima za cilj osigurati okolišno prihvatljivu i higijensku odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda te održivo pružanje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje za grad Bihać.
Projekat pruža podršku Javnom preduzeću "Vodovod" i Gradu Bihaću kako bi se navedene komunalne usluge unaprijedile organizacijski, ekonomski i tehnički te kako bi se implementiralo rješenje za iskorištavanje i/ili zbrinjavanje kanalizacijskog mulja.
Predviđene usluge: Institucionalna podrška, obuka, osposobljavanje i prijenos know-howa za JP "Vodovod" i Grad Bihać.
Izvor financiranja: KfW
Dodatne informacije dostupne na: www.gtai.de


Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata
13. mart 2015. godine

1.Pozivaju se registrovani privredni subjekti koji svoje poslovanje obavljaju na području Grada Bihać, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundiranje) nepovratnih finansijskih sredstava, obezbjeđenih za regresiranje dijela uplaćenih kamata za 2014.godinu, period 01.04. - 31.12.2014.godine.

2. Grad Bihać će preuzeti regresiranje dijela uplaćenih kamata u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine, maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku će biti 6.000,00 KM (slovima: šesthiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100).

3. Pri utvđivanju iznosa definisanog perioda poticaja- regresiranog dijela uplaćene kamate - primjenjivat će se stopa do visine 3 procentna apoena za proizvodne djelatnosti, do 2 procentna apoena za ostale registrovane djelatnosti.

4. Krediti u duhu ovog poticaja su krediti odobreni ili se realiziraju od komercijalnih banaka registrovanih poslovnica u Bihaću:
- maksimalne ugovorene kamatne stope 9,0 %;
- maksimalni troškovi obrade kredita 1%,
- maksimalni period otplate 10 godina.

5. Na ovaj poziv imaju pravo privredni subjekti koji:
- po odobrenom kreditu uredno servisiraju obaveze (kamata i glavnica);
- uredno izmiruje obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza, prema poreznoj upravi i fondovima (PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja) ili ugovorom reprogramiralo iste;
- nemaju neizmirenih finansijskih obaveza prema Budžetu Grada Bihać,
- imaju aktivne žiro račune kod komercijalnih banaka.

6. Regresiranje kamata se neće odobriti za kredite ili dio kredita koji su namjenjeni reprogramiranju drugih kredita.

7. Po uredno zaprimljenom Zahtjevu, ocjenu i mišljenje na osnovu uvjeta i kriterija, dat će Komisija imenovana od strane Gradonačelnika, poštujući hronologiju prijema na protokolu.

8. U slučaju da Komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje sredstava – regresa, Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti (u daljem tekstu: Služba), kod neispunjenja uvjeta i kriterija, donosi Obavijest, koju proslijeđuje podnosiocu zahtjeva.

9. Na osnovu Izvještaja o ocjeni i mišljenja Komisije, Služba će predložiti Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju regresiranja kamata, za svaki slučaj pojedinačno.

10. Uz pismeni zahtjev za refundaciju dijela kamata privredni subjekt dostavlja orginal ili ovjerenu kopiju:
- Rješenje o upisu subjekta upisa u sudski registar sa posljednjim promjenama;
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnostima;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Uprave za indirektno oporezivanje – ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu poreza od Porezne uprave - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od PIO - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenje o izmirenju ili ugovor o reprogramiranju obaveza po osnovu doprinosa od Zavoda za zdravstveno osiguranje - ne starije od 60 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Uvjerenja Komercijalne banke da je žiro račun aktivan posljednjih 90 dana- ne starije od 30 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva;
- Ugovor o kreditu komercijalne banke;
- Plan otplate kredita;
- Potvrdu od komercijalne banke sa iznosom ukupno uplaćene kamate u periodu 01.04. – 31.12.2014.godine.

11. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zapečaćenoj koverti, a predaje se putem protokola Grada Bihać, sa naznakom: NE OTVARATI, Za Službu za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti, Prijava na javni poziv za odobravanje sredstava namjenjenih regresiranju kamata na kredite privrednih subjekata.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti ili na broj telefona: 037/229-600, kontakt osoba: mr.sc. Nijaz Lipovača.

Potražite nas na Facebook-u

Jul 2015
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
Bihac.NET
Bihac.BA
© Opcina Bihac 2013