Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
28. jul 2017. godine

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Odlukom o davanju u zakup poslovnih prostora (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuje se način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja i upravljanja ima Grad Bihać (u daljem tekstu: zakupodavac), zasnivanje zakupnog odnosa, ulaganje u poslovne prostore,visina zakupnine, način plaćanja zakupnine, prestanak zakupnog odnosa, vršenje nadzora nad primjenom odredaba ove Odluke i prelazne odredbe.

Član 2.
(Pojam poslovnih prostora)

(1) Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se jedna ili više prostorija namjenjenih vršenju poslovnih djelatnosti koje po pravilu čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.
(2) Poslovni prostori u smislu stava (1) ovog člana su poslovni prostori u vlasništvu i pod upravom Grada Bihaća.
(3) Poslovnim prostorima u smislu stava (1) ovog člana smatra se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i skladište

Član 3.
(Evidencija poslovnih prostora)

Evidenciju poslovnih prostora u vlasništvu i pod upravom Grada Bihaća vodi Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Bihać.

Član 4.
(Zakupci poslovnih prostora)

Poslovni prostori iz člana 2. ove Odluke daju se u zakup za vršenje djelatnosti:
a) fizičkim licima (samostalni privrednik) i pravnim licima
b) političkim strankama,
c) udruženjima, organizacijama i vjerskim zajednicama
d) organima Države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona i Grada Bihaća
e) mjesnim zajednicama i
f) javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać.
DIO DRUGI – NAČIN I POSTUPAK DAVANJA POSLOVNIH PROSTORA U
                          ZAKUP

Član 5.
(Način davanja poslovnih prostora u zakup)

 Poslovni prostori iz člana 2. ove Odluke daju se u zakup putem javnog poziva za javno nadmetanje i neposrednom dodjelom, uz prethodnu saglasnost Gradskog vijeća.


POGLAVLJE I - Davanje poslovnih prostora u zakup putem javnog poziva za javno
                             nadmetanje

Član 6.
(Javni poziv)

(1) Gradonačelnik Bihaća objavljuje javni poziv radi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu i pod upravnom Grada Bihaća putem javnog nadmetanja (u daljem tekstu: javni poziv).
(2) Javni poziv radi davanja u zakup poslovnih prostora iz stava (1) ovog člana objavljuje se u jednom od dnevnih listova i na WEB stranici Grada Bihaća.
(3) Pravo prijave na javni poziv imaju fizička lica (samostalni privrednik) i pravna lica.
(4) Javni poziv se objavljuje za one poslovne prostore koje se prvi put daju u zakup, kao i za poslovne prostore koje su ostale upražnjene, odnosno iz kojih je iseljen dosadašnji zakupac.

Član 7.
 (Sadržaj javnog poziva)

(1) Javni poziv sadrži:
a) lokaciju i površinu poslovnih prostora,
b) početnu cijenu zakupnine,
c) period na koji se poslovni prostori daju u zakup
c) rokove i način podnošenja prijava za učešće u javnom nadmetanju,
d) iznos depozita za učešće u javnom nadmetanju
e) vrijeme i mjesto održavanje javnog nadmetanja.
(2) Depozit ne može biti manji od 10% početnog iznosa polugodišnje zakupnine za poslovne prostore koje su predmet javnog nadmetanja.
(3) O tačnom vremenu održavanja javnog nadmetanja, učesnici mogu biti naknadno obavješteni putem WEB stranice Grada Bihaća.

Član 8.
(Prijava na javni poziv)

(1) Prijava na javni poziv se podnosi u roku od sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva.
(2) Prijava na javni poziv mora da sadrži:
     a) podatke o podnosiocu prijave,
b) dokaz o uplaćenom depozitu,
c) rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica),
d) rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti nadležnog gradskog organa uprave
    (za fizička lica),
e) uvjerenje Službe za budžet i trezor  da nema  neizmirenih obaveza prema Gradu
    Bihać (za fizička i pravna lica).
f) izjavu o prihvatanju početne cijene zakupnine.
           (3) Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se razmatrati.


Član.9.
(Komisija)

(1) Provođenje javnog nadmetanja vrši Komisija za provođenje javnog nadmetanja radi davanja u zakup poslovnih prostora putem javnog nadmetanja (u daljem tekstu:Komisija). Komisiju imenuje Gradonačelnik.
(2).Komisija ima predsjednika i dva člana.
            (3) Zadatak Komisije je:
               a) otvaranje ponuda prispjelih na javni poziv
               b) provođenja postupka javnog nadmetanja
               c) sačinjavanje zapisnika i donošenje zaključaka o rezultatima javnog nadmetanja
(4) O radu Komisije vodi se zapisnik.

Član 10.
(Javno nadmetanje)

  (1) Javno nadmetanje se održava ako se na javni poziv prijavi najmanje dva učesnika.
  (2) Na početku javnog nadmetanja predsjednik Komisije iz člana 9. Odluke objavljuje imena lica prijavljenih na javno nadmetanje i početnu cijenu za zakup poslovnih prostora.
  (3) Ukoliko je istaknuta ponuda za početnu cijenu, predsjednik Komisije povećava početnu cijenu za 10% i poziva učesnike da istaknu svoje ponude.
(4) Proces povećanja cijene po 10% traje sve dok učesnici javnog nadmetanja ističu ponude.
(5) Ukoliko ni nakon trećeg poziva predsjednika Komisije nema veće ponude, najboljim ponuđačem se smatra učesnik koji je istakao posljednju ponudu.
(6) Ukoliko su dva ili više učesnika istakli isti iznos zakupnine, prednost ima onaj učesnik koji je prvi istakao ponudu.

Član 11.
(Zapisnik o javnom nadmetanju)

Nakon završetka javnog nadmetanja sačinjava se zapisnik u dva primjerka, od kojih jedan pripada Komisiji za provođenje javnog nadmetanja, a drugi učesniku koji je ponudio najvišu cijenu.

Član 12.
(Zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem)

 (1) Poslije okončanog postupka javnog nadmetanja Grad Bihać, zastupan po Gradonačelniku, kao zakupodavac zaključuje sa najboljim ponuđačem, kao zakupcem ugovor o zakupu poslovnih prostora .
(2) Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu poslovnih prostora, pravo zaključivanja ugovora o zakupu stiče slijedeći najpovoljniji ponuđač.


Član 13.
(Neuspjelo javno nadmetanje)

(1) Ukoliko nijedan učesnik javnog nadmetanja nije istakao ponudu iznad početne cijene zakupnine, predsjednik Komisije proglašava javno nadmetanje neuspjelim, o čemu se sačinjava zapisnik.

Član 14.
(Povrat depozita)

(1) Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate depozita će se uračunati u cijenu zakupnine.
(2) Ostali učesnici javnog nadmetanja imaju pravo na povrat depozita, o čemu rješenje donosi  Gradonačelnik. 
(3) Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora nema pravo na povrat depozita.
(4) U slučaju iz člana 13. ove Odluke niko od učesnika javnog nadmetanja nema pravo na povrat uplaćenog depozita.


POGLAVLJE II - Davanje u zakup poslovnih prostora  neposrednom dodjelom


Član 15.
(Neposredna dodjela)

 (1) Davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bihaća vrši se neposrednom dodjelom uz saglasnost Gradskog vijeća i to: političkim strankama, udruženjima, organizacijama i vjerskim zajednicama, organima Države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona i Grada Bihaća, mjesnim zajednicama, te javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Bihać.

Član 16.
(Davanje u zakup poslovnih prostora nakon neuspjelog javnog nadmetanja)

Ukoliko davanje u zakup poslovnih prostora putem prvog javnog nadmetanja fizičkim licima (samostalni privrednik) i pravnim licima ne uspije, davanje u zakup će se izvršiti neposrednom dodjelom, i to na njihov zahtjev, uz saglasnost Gradskog vijeća, po početnoj cijeni utvrđenoj članom 31.ove Odluke.

Član 17.
(Davanje u zakup poslovnih prostora licima koja obavljaju stare i tradicionalne zanata)

(1) Davanje u zakup poslovnih prostora licima koji obavljaju stare i tradicionalne zanate, vrši se neposrednom dodjelom.
(2) Lica iz stava (1) ovog člana moraju imati odobrenje nadležnog organa za
obavljanje tradicionalnog i starog zanata, koji je kao takav utvrđen Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine FBiH“, broj 66/09, 38/10 i 16/12/i 16/13).


Član 18.
(Davanje u zakup poslovnih prostora užem članu porodičnog domaćinstva zakupca)

(1) Davanje u zakup poslovnih prostora neposrednom dodjelom uz saglasnost Gradskog vijeća će se izvršiti užem članu porodičnog domaćinstva zakupca, koji trajno prestaje sa obavljanjem djelatnosti u poslovnom prostoru datom u zakup. Visina zakupnine koju plaća uži član porodičnog domaćinstva, kao novi zakupac, odgovara zakupnini koju je plaćao prethodni zakupac.
(2) Davanje u zakup na način opisan u stavu (1) ovog člana će se izvršiti pod uslovom da zakupac poslovni prostor koristi duže od 5 godina i redovno izmiruje obavezu u pogledu plaćanja zakupnine, a uži član porodičnog domaćinstva nastavlja sa obavljanjem iste djelatnosti u poslovnom prostoru.
 (3) Pod užim članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, roditelj i dijete.


Član 19.
(Davanje u zakup poslovnih prostora u suvlasništvu)

(1) Poslovni prostori u suvlasništvu Grada Bihaća i drugog fizičkog ili pravnog lica daju se u zakup neposrednom dodjelom, uz dogovor sa suvlasnikom, s tim da zakupac poslovni prostor ugovor o zakupu može zaključiti sa svakim suvlasnikom, kao zakupodavcem, za pripadajuću poslovnu prostoriju.
(2) Ukoliko suvlasnik, kao drugi zakupodavac, nije zainteresovan da sa zakupcem, zaključi ugovor za pripadajuću poslovnu prostoriju, dužan je o tome obavjestiti Grad Bihać.

Član 20.
(Davanje u zakup poslovnih prostora Start up preduzećima)

   Davanje u zakup poslovnih prostora neposrednom dodjelom uz saglasnost Gradskog vijeća izvršit će se start up preduzećima, odnosno novoosnovanom preduzeću mladih, koje je u fazi razvoja, kreiranja poslovnog modela i traganjem za tržištem. Startupi dijele tzv. coworking (dijeljene) prostore koji im omogućavaju da se razvijaju i rastu pod istim krovom.

DIO TREĆI - ZASNIVANJE ZAKUPNOG ODNOSA


Član 21.
(Ugovor o zakupu poslovnih postora)

(1) Zakup poslovnih prostora zasniva se ugovorom između zakupodavca i zakupca.
(2) Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje Gradonačelnik.
(3) U postupku zaključenja Ugovora o zakupu obavezno se pribavlja mišljenje Gradskog pravobranioca.


Član 22.
(Sadržaj ugovora o zakupu poslovnih prostora)

(1) Ugovorom o zakupu se regulišu međusobna prava i obaveze koje se odnose na zakup poslovnih prostora u skladu sa odredbama ove Odluke i Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, a posebno:
a) naznačenje ugovornih strana,
b) naznačanje poslovnog prostora i zgrade u kojoj se one nalaze,
c) period na koji se poslovni prostor daje u zakup
d) visina i način plaćanja zakupnine,
e) obaveza zakupca po pitanju troškova tekućeg održavanja i ostalih troškova nastalih eventualnim oštećenjem poslovnog prostora krivicom zakupca
f) otkazni rokovi,
g) obaveza zakupca da preda prostor u stanju kakvom ga je primio, odnosno u stanju u
               koje je dovedeno nakon priznatih ulaganja i izvršenih radova,
h) nadležnost suda u slučaju spora,
i) mjesto i datum zaključenja ugovora i potpis ugovornih strana.
(2) Nakon zaključivanja ugovora o zakupu, zakupac se može uvesti u posjed poslovnog prostora.
(3) Prilikom useljenja u poslovni prostor sastavlja se zapisnik o primopredaji koji potpisuju predstavnici zakupodavca i zakupoprimca.

Član 23.
(Trajanje zakupnog odnosa)

(1) Zakup poslovnog prostora zasniva se na period od 1 (jedne) godine.
(2) Ukoliko zakupac redovno izmiruje dospjele mjesečne zakupnine zakup se na
 zahtjev zakupca može ponovno produžiti na period iz stava (1) ovog člana.


Član 24.
(Podzakup)

Poslovni prostori ili dio poslovnih prostora zakupac ne može  dati u podzakup.


DIO ČETVRTI - ULAGANJE U POSLOVNE PROSTORIJE

Član 25.
(Predračun i premjer planiranih radova)

(1) Ukoliko je, radi privođenja funkciji, u poslovnom prostoru neophodno izvršiti nužna i opravdana ulaganja ( popravak zidova, plafona, krova i podova, ugradnja ili zamjena električnih, vodovodnih, kanalizacijskih instalacija i instalacija za grijanje, ukoliko ranije nisu postojali ili su oštećeni, kao i ostale neophodne radove i popravke neophodne za dovođenje prostora u funkcionalno stanje) neophodne radove može izvršiti zakupac vlastitim sredstvima.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, zakupac je dužan, prije otpočinjanja radova podnijeti  zahtjev Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, sa predračunom i premjerom planiranih nužnih i opravdanih radova.
(3) Služba za imovinsko-pravne poslova i katastar nekretnina će zahtjev zakupca i
dostavljeni predračun i premjer planiranih radova dostaviti Komisiji za procjenu nužnosti i visine ulaganja u poslovne prostore (u daljem tekstu:Komisija), radi dobijanja stručnog nalaza.

Član 26.
(Komisija za procjenu nužnosti i visine ulaganja u poslovne prostore)

(1) Komisiju imenuje rješenjem Gradonačelnik na period od dvije godine.
(2) Komisija ima predsjednika i dva člana. Predsjednik i članovi Komisije se imenuju iz reda stručnjaka građevinske, arhitektonske i elektro struke.
(3) Zadatak Komisije je da:
     a) daje stručni nalaz  o opravdanosti i nužnosti planiranih radova u poslovnom prostoru,  odnosno o promjeni namjene poslovnog prostora i
     b) vrši procjenu visine ulaganja u poslovni prostor koji se daje u zakup

Član 27.
(Stručni nalaz Komisije).

Na osnovu dostavljenog predračuna i premjera planiranih radova i nakon izvršenog pregleda poslovnog prostora Komisija daje stručni nalaz o opravdanosti i nužnosti planiranih radova, te u stručnom nalazu ukazuje na obavezu zakupca da za planirane radove pribavi neophodnu urbanističko-tehničku dokumentaciju.

Član 28.
(Saglasnost)

(1) Na osnovu stručnog nalaza Komisije o opravdanosti i nužnosti ulaganja, Gradonačelnik daje saglasnost za izvođenje građevinskih radova.
(2) Zakupac nema pravo da bez saglasnosti zakupodavca vrši građevinske radove u
poslovnom prostoru niti da vrši promjenu namjene poslovnog prostora.

Član 29.
(Pravo na kompenzaciju)

(1) Zakupac koji je uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika izvršio nužna i opravdana ulaganja u poslovni prostor kao i promjenu namjene poslovnog prostora, ostvaruje pravo na kompenzaciju uloženih sredstava kroz zakupninu.
(2) Ukoliko zakupac izvrši građevinske radove bez saglasnosti Gradonačelnika, ne ostvaruje pravo na kompenzaciju uloženih sredstava kroz zakupninu i zakupodavac može odustati od ugovora o zakupu.


Član 30.
(Priznavanje ulaganja u poslovne prostorije)

(1) Nakon izvedenih građevinskih radova zakupac Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretina podnosi zahtjev za priznavanje ulaganja u poslovni prostor
(2) Uz zahtjev je dužan dostaviti:
a) dokaz o izvršenom ulaganju, (zaključen ugovor sa izvođačima radova, dokaz o plaćanju izvršenih radova i dr.) i
b) urbanističko – tehničku dokumentaciju, ukoliko je bio u obavezi da je pribavi prema mišljenju Komisije.
(3) Komisija prema dostavljenoj dokumentaciji i nakon izvršenog pregleda izvedenih radova, vrši procjenu visine ulaganja  i nalaz o istom dostavlja Službi za imovinsko - pravne poslove i katastra nekretnina.
(4) Na osnovu dostavljenog nalaza Komisije, Gradonačelnik odlučuje o zahtjevu za
priznavanje ulaganja u poslovni prostor.
(5) Nakon pravosnažnosti rješenja o priznatim ulaganjima Služba za budžet i trezor će izvršiti kompenzaciju uloženih novčanih sredstava kroz zakupninu.
(6) Do donošenja pravosnažnog rješenja o priznavanju ulaganja u poslovni prostor zakupac je u obavezi da uplaćuje dospjele mjesečne iznose zakupnine.


DIO PETI -  ZAKUPNINA

Član 31.
(Visina zakupnine)

(1) Visinu, odnosno početni iznos zakupnine za poslovne prostore utvrđuje zaključkom Gradsko vijeće Bihać do 31.decembra tekuće godine za narednu godinu.
(2) Do donošenja Zaključka iz prethodnog stava primjenjivat će se sljedeći početni iznos, odnosno visina zakupnine po 1 m² za poslovne prostore po zonama građevinskog zemljišta u kojoj se poslovi prostor nalazi i to u:
a)  I građevinskoj zoni visina od   22,00KM/m²
b) II građevinskoj zoni visina od  12,00 KM/m²
c) III građevinskoj zoni visina od   8,00 KM/m²
d) IV građevinskoj zoni visina od   5,00 KM/m²
e)  V građevinskoj zoni visina od    4,00 KM/m²
f)  VI građevinskoj zoni visina od    3,00 KM/m²
(3) Granice zona građevinskog zemljišta iz prethodnog stava identične su zonama određenim Odlukom o građevinskom zemljištu (“Službeni glasnik Općine Bihać” broj: 6/09, 1/10 i 4/13).
(4) Visina zakupnine za poslovne prostore do 50m² površine u svim zonama, koje se daju u zakup političkim strankama, udruženjima, organizacijama i vjerskim zajednicama, organima Države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona, iznosi 2 KM/m².
(5) Ukoliko zakupac iz stava (3) ovog člana koristi poslovni prostor čija je površina veća od 50m², za ostatak površine preko 50m², zakupnina se obračunava u skladu sa stavom (2) ovog člana.


Član 32.
(Oslobađanja)

(1)Gradski organi, javne ustanove i javna preduzeća, čiji je osnivač Grad Bihać  kojima se poslovni prostori daju u zakup, oslobođeni su plaćanja zakupnine.
(2) Mjesne zajednice kojima se poslovni prostori daju u zakup oslobođene su plaćanja zakupnine i  ne mogu koristiti više od 20m² površine poslovnog prostora.
(3) Start up preduzećima kojima se poslovni prostori daju se u zakup, oslobođeni su plaćanja zakupnine na period od tri godine.


DIO ŠESTI - NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE

Član 33.
(Način plaćanja zakupnine)

(1) Zakupac je dužan plaćati zakupninu unaprijed i to najkasnije do 5-tog u mjesecu za
tekući mjesec.
(2) Uz iznos visine zakupnine, zakupac je obavezan plaćati  porez na dodanu vrijednost u visini od 17%.

Član 34.
(Obaveza plaćanja naknada za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade)

(1) Zakupci preuzimaju obavezu plaćanja naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
(2) Primjerak ugovora o zakupu zakupodavac će dostaviti Upravitelju.

Član 35.
(Troškovi tekućeg održavanaj)

Zakupac snosi sve troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (plaćanja električne energije, komunalnih usluga, grijanja i sl.), kao i troškove koji nastanu zbog oštećenja na zgradi i imovini u kojoj se nalazi prostor do kojeg je došlo obavljanjem djelatnosti zakupca.

Član 36.
(Uplata zakupnine)

Sredstva zakupnine uplaćuju se na Depozitni  račun Grada Bihaća i predstavljaju prihod Grada Bihaća.


DIO SEDMI - PRESTANAK ZAKUPNOG ODNOSA


Član 37.
(Prestanak istekom vremena).

(1)Ugovor o zakupu poslovnih prostora prestaje istekom vremena na koji je zaključen.
(2)Ukoliko zakupac namjerava koristiti poslovni prostor nakon proteka ugovorenog roka, dužan je dostaviti pismeni zahtjev za produženje zakupa, najkasnije 30 dana prije isteka roka, uz uslov prethodnog izmirenja dospjele zakupnine.
(3) Ukoliko zakupac ne podnese zahtjev iz stava (2) ovog člana, smatrat će se da nema interes za daljnje korištenje poslovnog prostora i dužan je istekom ugovora o zakupu, poslovni prostor predati zakupodavcu. U protivnom zakupodavac će Gradskom pravobranilaštvu Bihać dostaviti prijedlog za pokretanja postupka radi iseljenja iz poslovnih prostorija kod nadležnog suda.


Član 38.
(Odustanak od ugovora o zakupu)

(1) Ugovor o zakupu poslovnog prostora može prestati na osnovu odustanka bilo zakupodavca ili zakupca i to bez obzira na odredbe o trajanju zakupa, ako stranke iz zakupnog odnosa ne ispunjavanju svoje obaveze.
(2) Strana koja odustaje od zakupnog odnosa dužna je drugoj strani pismenim putem dati izjavu o odustanku, kao i odrediti joj rok do kojeg se moraju predati, odnosno primiti ispražnjeni prostor
(3) Rok iz prethodnog stava ne može biti kraći od 30 dana od dana prijema izjave.
(4) Ako zakupac kome je uručena izjava o odustanku od ugovora, ne preda ispražnjeni
poslovni prostor u roku određenom u stavu (3) ovog člana, zakupodavac će Gradskom pravobranilaštvu Bihać dostaviti prijedlog za pokretanja postupka radi iseljenja iz poslovnog prostora kod nadležnog suda.
 

Član 39.
(Razlozi odustanka od ugovora o zakupu)
(1) Zakupodavac može odustati od ugovora o zakupu poslovnog prostora iz slijedećih razloga:
a) ako zakupac, i poslije opomene od strane zakupodavca, koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili im nanosi znatniju štetu koristeći ih bez potrebne pažnje,
b) ako zakupac ne plati zakupninu dva mjeseca uzastopno,
c) ako zakupac u roku od 2 mjeseca bez opravdanih razloga ne otpočne obavljati djelatnosti, tj. ne stavi poslovni prostor u funkciju,
d) ako zakupac bez opravdanog razloga prestane koristiti poslovni prostor duže od 2 mjeseca,
e) ako zakupac izgubi pravo na obavljanje registrovane djelatnosti,
f) ako poslovni prostor pod upravom Grada Bihaća bude nužno vratiti vlasniku,
g) ako zakupac poslovni prostor ili dio poslovnog prostora daje u podzakup
h) ako zakupac bez prethodne saglasnosti iz člana 28. ove Odluke izvrši ulaganja u poslovni prostor ili izvrši promjenu namjene poslovnog prostora
(2) Otkazni rok je 30 dana od dana prijema obavijesti o otkazu ugovora o zakupu.


Član 40.
(Bespravni korisnik)
(1) Korisniku koji poslovne prostore koriste bez valjanog pravnog osnova (bespravni korisnik) rješenjem će se naložiti iseljenje i ispražnjenje poslovnog prostora u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja, s tim da žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi Gradonačelnik.


DIO OSMI - NADZOR NAD PRIMJENOM ODLUKE

Član 41.
(Nadzor)
Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši Gradonačelnik putem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastra nekretnina.

Član 42.
( Naplata zakupnine)
(1)  Služba za budžet i trezor dužna je do petog u mjesecu dostaviti Službi za imovinsko-pravne poslove  i katastar nekretnina pregled dugovanja po osnovu zakupa poslovnih prostora za prethodni mjesec.
           (2) Na osnovu mjesečnih izvještaja Službe za budžet i trezor o stanju dugovanja po osnovu zakupa poslovnih prostora Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina dostavlja Gradskom pravobranilaštvu prijedloge za podizanje tužbe, radi naplate dugovanja putem nadležnog suda


DIO DEVETI - PRELAZNE ODREDBE

Član 43.
(Važenje zaključenih ugovora o zakupu)

(1) Ugovori o zakupu poslovnih prostorija zaključeni do stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se sa odredbama ove Odluke u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu iste.
(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe saglasnosti Gradonačelnika/Općinskog načelnika o davanju poslovnih prostorija u podzakup.


DIO DESETI -ZAVRŠNE ODREDBE


Član 44.
(Primjena Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija)

Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službeni  list  SRBiH” br. 33/77 i 30/90  i „Službeni list RBiH broj 3/93 i 13/94)

Član 45.
(Prestanak važenja Odluke)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija („Službeni glasnik Općine Bihać», broj 8/13 i 14/13).
.

Član 46.
(Stupanje na snagu Odluke)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Grada Bihaća”.


Nazad
© Opcina Bihac 2013