vijest

U utorak 30. januara 2018. godine 18. sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 24.01.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za utorak 30. januar 2018. godine 18. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati  u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati a dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke: 


1. Prijedlog Odluke o izmjeni  i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije STS-Ž TS10(20)/ 0,4kV „Ripač 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
   b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje10(20)kV kablovskog dalekovoda  TS10(20) / 0,4kV „ Bakšaiš škola 2“- TS10(20) / 0,4kV „Kalina“ Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
   c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije10(20)kV kablovskog dalekovoda  TS 35 /10kV „ Bihać“- TS10(20) / 0,4kV „Robna kuća“ Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
   d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje10(20)kV kablovske transformatorske stanice   TS10(20) / 0,4kV „ Livadska 2“-  630 kVA,  Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
   e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 10(20)/0,4 kV „Mali Lug 1“ „TS 10(20)/0,4 kV Željeznička stanica 1“ Grad Bihać, u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
   f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje dalekovoda DV 10(20) „Praščijak“, DV 10(20) kV „Gorjevac 1“ i DV 10(20) kV „Gorjevac 2“ i transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV „Praščijak“, TS 10(20)/0,4 kV „Gorjevac 1“ i TS 10(20)/04 kV „Gorjevac 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju  Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Veliki Lug B“.
   b). Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Veliki Lug B“

4. Prijedlog Odluke o organizaciji i djelokrugu rada  Gradskog  organa uprave  Grada Bihaća

5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica

6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Đački dom „Borići“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije. 

7.  Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za 2018.godinu

8. Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać“ za 2018.godinu sa:
   a) Prijedlog Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu.
   b) Prijedlog Programa uređenja  građevinskog zemljišta za 2018.godinu
   c) Prijedlog Programa uređenja vodnih objekata za 2018.godinu
   d) Prijedlog Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2018.godinu

9. a) Prijedlog Rješenja o odbijanju prigovora Vujić Željke,podnijetog na provedeni postupak Komisije za izbor i imenovanje po objavljenom javnom oglasu za imenovanje 7 članova Gradske izborne komisije Bihać
   b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradske izborne komisije Bihać

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad“ Bihać 

11. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Hrnjić Radmili, vl. Obrta Studio Nails „Sara“
    b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Udruženju djece i omladine oboljele od dijabetisa USK-a