vijest

U srijedu 18. aprila 2018. godine 21. sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 12.04.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u srijedu 18. aprila 2018. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici  21. sjednicu GV Bihać. Gradski vijećnici će nakon aktuelnog sata i vijećničkih pitanja raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda:

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Poslovne zone „Kamenica“

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Aleja“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

    b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za  nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje legalizacije podzemnog kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 10(20)/0,4 kV „Žitoprerada“- TS 10(20)/0,4 kV „Pivovara“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

    c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije izgrađenog elektroenergetskog objekta niskonaponska mreža „Muslići 2“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „LIPA“ sa privrednog društva „Kamenolom Lipa“ d.o.o. Bihać na privredno društvo „RAD BH“ d.o.o. Bihać

4.a) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad

  b) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad

  c) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad

5. Prijedlog Odluke  o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2017.godini

6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednike mjesnih zajednica i članova savjeta mjesnih zajednica

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitka  poslovanja 2013., 2014., 2015., i 2016.godinu

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2018.godinu

9. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014 – 2023. za 2017.godinu

10.a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Centru za održivi razvoj „COR“ Bihać

    b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Gradskom odboru Građanskog saveza Bihać