vijest

Rezultati ankete o zadovoljstvu građana javnim uslugama u Bihaću

datum objave: 14.02.2018

Praksa redovnog godišnjeg anketiranja građana sa ciljem procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama je uvedena u skladu sa preporukama i metodologijom projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP u BiH. Prva anketa, u partnerstvu sa MEG projektom, je urađena krajem 2016. godine. Grad Bihać je u periodu od 11. do 15. decembra 2017. godine samostalno proveo anketu za 2017. godinu.

Nezavisni Tim anketara kojeg su činili studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću sproveli su  anketu na uzorku od 400 građana Bihaća. Rezultate ankete danas su predstavljeni bihaćkom gradonačelniku, njegovim pomoćnicima i direktorima javnih ustanova i preduzeća. 

Iz rezultata ankete vidljivo je da su u odnosu na anketu rađenu u decembru 2016. godine  usluge snabdijevanje vodom, cijena snabdijevanja vode, prikupljanje otpada i odvoz smeća, cijena prikupljanja otpada i odvoza smeća, kvalitet usluge u Gradskoj upravi, brzina usluge u Gradskoj upravi, ljubaznost osoblja u Gradskoj upravi, znanje osoblja u Gradskoj upravi, rad vrtića, kanalizacija i cijena kanalizacije zadržale pozitivnu ocjenu kod građana Bihaća.
     
Istovremeno, usluge kvalitete održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), redovnost održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), sportska dešavanja na teritoriji Grada, rasprostranjenost zelenih površina, igrališta za djecu i parkova, kvalitet javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova, rad mjesnih zajednica, rad CZ na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa, rad Centra za socijalni rad i cijene usluga u Gradskoj upravi zadržale negativnu ocjenu kod građana.

Usluge koje su ostvarile pad od pozitivnih ka negativnim odnose se na kvalitet javne rasvjete (osvjetljenja), pokrivenost grada javnom rasvjetom i radom ambulanti, dok su kulturna dešavanja ostvarile rast od negativnih ka pozitivnim ocjenama. 

Rezultati ankete  na osnovu postavljenih pitanja uz napomenu da zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika ne iznosi uvijek 100 posto,  jer se jedan dio ispitanika izjasnio da je neutralan ili da ne zna.

- Snabdijevanje vodom ( 72 posto zadovoljno – 17 posto nezadovoljno)

- Prikupljanje otpada i odvoz smeća ( 60 posto zadovoljno – 23 posto nezadovoljno ) 

- Cijena prikupljanja otpada i odvoza smeća ( 57 posto zadovoljno – 20 posto nezadovoljno ) 

- Kvalitet usluga u Upravi ( 55 posto zadovoljno – 26 posto nezadovoljno ) 

- Cijena snabdijevanja vodom ( 55 posto zadovoljno – 26 posto nezadovoljno ) 

- Rad vrtića ( 50 posto zadovoljno – 50 nezadovoljno )

- Kanalizaciona mreža ( 46 posto zadovoljno – 28 posto nezadovoljno )

- Cijena usluga kanalizacije ( 46 posto zadovoljno – 21 posto nezadovoljno )

- Brzina usluge u Upravi ( 44 posto zadovoljno – 35 posto nezadovoljno )

- Kulturna dešavanja na području grada ( 41 posto zadovoljno – 36 posto nezadovoljno )

- Ljubaznost osoblja u Upravi ( 38 posto zadovoljno – 28 nezadovoljno ) 

- Znanje osoblja u Upravi ( 35 posto zadovoljno – 28 posto nezadovoljno )

- Cijena administrativnih usluga u Upravi ( 31 posto zadovoljno – 43 posto nezadovoljno)

- Kvalitet javne rasvjete – osvjetljenje ( 30 posto zadovoljno – 49 posto nezadovoljno )

- Pokrivenost grada javnom rasvjetom ( 28 posto zadovoljno – 58 posto nezadovoljno ) 

- Sportska dešavanja na teritoriji grada ( 25 posto zadovoljno – 46 posto nezadovoljno )

- Raspostranjenost zelenih površina,igrališta za djecu i parkova ( 24 posto zadovoljno – 46 posto nezadovoljno )

- Kvaliteta održavanja lokalnih puteva-uključujući zimsko ( 21 posto zadovoljno – 64 posto nezadovoljno )

- Redovnost održavanja lokalnih puteve-uključujući zimsko ( 14 posto zadovoljno – 66 posto nezadovoljno ) 

- Rad ambulanti ( 20 posto zadovoljno – 63 posto nezadovoljno )

- Kvalitet javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova ( 17 posto zadovoljno – 47 posto nezadovoljno ) 

- Rad mjesnih zajednica ( 13 posto zadovoljno – 39 posto nezadovoljno ) 

- Rad Civilne zaštite na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa ( 10 zadovoljno – 26 nezadovoljno )

- Rad Centra za socijalni rad ( 10 posto zadovoljno –19 posto nezadovoljno )