vijest

Dnevni red 24. sjednice Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 09.07.2018

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za utorak 17. jula 2018. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati 24. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać. Nakon aktuelnog sata i vijećničkih pitanja, predviđen je slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije odcjepnog STS 10(20)kV dalekovoda za TS10(20) 0,4 kV „Gata rezervoar“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi  izgradnje elektroenergetskog objekta  KB  10(20)  kV dionica  TS10(20) / 0,4 kV   „ Prisjeka 2“ - TS 10(20) / 0,4 kV   „Voje Stanarevića“  Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka  „Una“ vodovod Orašac-Ćelije-Štrbački Buk u korist Grada Bihaća.

3. a) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad

b)  Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad

c) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad

4. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  označenog kao k.č.br. 2131/25  k.o. Kralje radi izgradnje privrednog objekta u sklopu Regulacionog plana Kamenica.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni  Plana lokacija za korištenje javnih površina  na području grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu postupanja sa komunalnim otpadom na području  općine Bihać

7.  Prijedlog za  pristupanje izmjenama i dopunama  Statuta Grada Bihaća

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti  na Pravilnik o radu  JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji  u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

10. Zaključak o davanju saglasnosti na jedinstvene cijene prikupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada

Na znanje: Izvještaj o kvaliteti vode za piće iz vodovodnog sistema  grada Bihaća za I kvartal 2018. godine.