obavijest

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6

datum objave: 06.04.2018

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ) i člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) na preporuku Komisije za javnu nabavku usluga izrade Studije izvodljivosti izgradnje Aerodroma, Direktor JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać donosi:

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku, imenovane Rješenjem broj: 01-05-5422-1-48/17 od 20.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga izrade Studije izvodljivosti izgradnje Aerodroma dodjeljuje ponuđaču Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 18.900,00 KM bez obračunatog PDV-a.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

 Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijelit će se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, sukladno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak nabavke usluga izrade Studije izvodljivosti izgradnje Aerodroma Bihać, putem konkurentskog zahtjeva, pokrenut je na osnovu zahtjeva JP „Aerodrom Bihać“, a shodno tenderskoj dokumentaciji.

Radi provođenja postupka nabavke imenovana je Komisija Rješenjem Gradonačelnika broj: 01-05-5422-1-48/17 od 20.09.2017.godine u sastavu:

  1. Selma Muharemović- predsjednik komisije,
  2. Amadeo Mandić - član,
  3. Jasmina Ćoralić- član,
  4. Jasminka Poljak - sekretar komisije.

Ugovorni organ je proveo postupak prikupljanja ponuda, odnosno ostale aktivnosti vezane za nabavku shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).

Na portalu  Agencije za javne nabavke  objavljeno je Obavještenje o javnoj nabavci broj: 17714-7-2-1-3-1/17 dana 25.08.2017.godine u 13:57 (sati), tenderska dokumentacija objavljena na portalu Agencije i sukladno članu 9.stav (5) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14 i 53/15) u konkurentskom postupku, poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije dostavljen slijedećim pravnim subjektima:

  1. „E-GRUS“ d.o.o. Tržaška cesta 132 Ljubljana
  2. „Arhitekt Šmid“ d.o.o. Ulica heroja Bračiča 18 Maribor
  3. „EGW“ d.o.o. Kamenolom broj 10 Sarajevo.

 Od strane  ponuđača, tražena je izmjena tenderske dokumentacije, te je ugovorni organ uvažavajući zahtjeve ponuđača prihvatio primjedbe i izvršio izmjene, koje su uredno objavljene na portalu Agencije za javne nabavke dana 31.08. a dana 11.09.2017.godine ugovorni organ je zaprimio žalbu na tendersku dokumentaciju ponuđača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka. Nakon ispitivanja formalno-pravnih pretpostavki, ugovorni organ je razmatrao  navode žalbe, te istu usvojio 15.09.2017.godine i izvršivši izmjenu pomjerio datum prijema ponuda.

Kako je ugovorni organ dužan, ukoliko izmjene od kandidata/ponuđača iziskuju prilagođavanje njihovih ponuda, produžiti rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda za najmanje 7 dana, a sve u skladu sa članom 56.stav (3) Zakona o javnim  nabavkama isti je prilikom dostave primjedbi od strane ponuđač.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda bio je do 25.09.2017.godine do 12,00 sati.

Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda evidentirano je da je blagovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda ponuđača:

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

Kralja Petra Karađorđevića I 92-96.

 Komisija je dana 25.09.2017.godine u 13:00 izvršila otvaranje pristigle ponude, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i dostavila ponuđačima.

 Dana 26.09.2017.godine u 14:50 zaprimljena je ponuda „SAVAPROJEKT“ d.d. CKŽ, 8270 Krško, Slovenija, putem brze pošte.

Obzirom da je ponuda neblagovremena, ugovorni organ je istu neotvorenu vratio na adresu ponuđača.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je na II radnom sastanku, istog dana, utvrdila da je ponuda blagovremeno zaprimljena, propisno uvezana, osigurana jamstvenikom, stranice propisno numerisane. Nadalje Komisija je utvrdila da su dostavljeni dokumenti i izjave, uredno ovjereni prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

Daljim pregledom ponuda Komisija konstatuje: ponuda ponuđača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 18.900,00 KM bez obračunatog PDV-a je prihvatljiva, jer ispunjava sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a u okviru je procijenjene vrijednosti nabavke koja je 25.000,00 KM.

U skladu s odredbama zakona, općim aktima ugovornog organa i kriterija za vrednovanje ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, Komisija za nabavku daje preporuku ugovornom organu da donese Odluku o o izboru najpovoljnijeg ponuđača, „IG“ Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 18.900,00 KM bez popusta i PDV.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda u  skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. i primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), člana 8. stav (2)  tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 ) te člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke može podnijeti  pismenu žalbu najkasnije u roku od (5) pet dana od dana prijema Odluke.

Žalba  se podnosi sukladno odredbama člana 99. i 101.  Zakona o javnim nabavkama  Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa na adresu Bosanska broj 4 77000 Bihać u tri primjerka sa uplaćenom administrativnom taksom u iznosu od 10.00KM.

 v.d. direktora Aerodroma Bihać

           Elvedin Sedić