obavijest

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 5

datum objave: 06.04.2018

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ) i člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) na preporuku Komisije za javnu nabavku, Direktor JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać donosi:

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku, imenovane Rješenjem broj: 1-60/17 od 14.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova na sanaciji asfaltnog kolovoza na pristupnom putu Aerodromu Bihać dodjeljuje ponuđaču DOO „KOV - GRAD“ Bužim sa sjedištem u Bužimu, Mrazovac 326 čija cijena ponude iznosi 125.913,38 KM (slovima:stotinudvadesetpethiljadadevetstotinatrinaest i 38/100 konvertibilnih maraka) bez obračunatog PDV-a.

Član 2.

 Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijelit će se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 10 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, sukladno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1-60/17 od 01.11.2017.godine pokrenut je postupak nabavke radova na sanaciji asfaltnog kolovoza na pristupnom putu Aerodromu Bihać, a sukladno tenderskoj dokumentaciji.

Na portalu  Agencije za javne nabavke  objavljeno je Obavještenje broj: 17714-1-3-6-3-9/17 dana 01.12.2017.godine i tenderska dokumentacija objavljena na portalu Agencije.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 139.613,70 KM bez PDV-a .

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-60/17 od 14.12.2017.godine.

U ostavljenom roku za dostavljanje ponuda pristigle su ponude ponuđača:

 

R.br.

PONUĐAČ

SJEDIŠTE

1.

DOO „ Behić Sanny Boy

Orljani b.b. Bihać

2.

DOO „KOV-GRAD“ 

Mrazovac 326 Bužim

3.

DOO „BC-GRADNJA“

Otočkih heroja 15 Bosanska Otoka

Komisija je dana 22.12.2017.godine u 13:00 izvršila otvaranje pristiglih ponuda, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i dostavila ponuđačima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je na II radnom sastanku, istog dana, utvrdila da su sve pristigle ponude blagovremeno zaprimljene, propisno uvezane, osigurane jamstvenikom, stranice propisno numerisane. Nadalje Komisija je utvrdila da su ponuđači dostavljene dokumente i izjave, uredno ovjerili prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, ali je utvrđeno da je ponuđač DOO „BC-GRADNJA“ dostavio garanciju za ozbiljnost nepropisno zapakiranu – tj- u otvorenoj prozirnoj plastičnoj foliji, ali otvor nije zaštićennaljepnicom ili jamstvenikom i pečatom ponuđača, te je istu moguće izvaditi iz ponude, ( nisu ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14).

Daljim pregledom Komisija je prema kriteriju za izbor ponude – najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, sve dostavljene ponude rangirala na slijedeći način:

R.br.

PONUĐAČ

SJEDIŠTE

1.

DOO „KOV-GRAD“  Bužim

125.913,38 KM

2.

DOO „ Behić Sanny Boy“ Bihać

137.605,96 KM

U skladu s odredbama zakona, općim aktima ugovornog organa i kriterija za vrednovanje ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, Komisija za nabavku je dala preporuku ugovornom organu da donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču čija cijena ponude iznosi 125.913,38  KM, bez PDV-a, ponuđeni popust je 0%, te cijena ponude sa popustom iznosi 125.913,38  KM bez obračunatog PDV-a. Iznos PDV-a je 21.405,28 pa je konačna cijena ove ponude 147.318,66 KM.         

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda u  skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. i primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), člana 8. stav (2)  tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 ) te člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke može podnijeti  pismenu žalbu najkasnije u roku od (10) deset dana od dana prijema Odluke.

Žalba  se izjavljuje sukladno odredbama člana 99. i 101.  Zakona o javnim nabavkama  Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa na adresu Bosanska broj 4 77000 Bihać u tri primjerka sa uplaćenom administrativnom taksom u iznosu od 10.00KM.

 v.d. direktora Aerodroma Bihać

Elvedin Sedić