obavijest

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 4

datum objave: 06.04.2018

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ) i člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) na preporuku Komisije za javnu nabavku radova na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije poslovnog kruga Aerodroma, Direktor JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać donosi:

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku, imenovane Rješenjem broj: 02/3-05-6762-1-54/17 od 05.10.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku radova na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije poslovnog kruga Aerodroma Bihać  - LOT 3 - dodjeljuje ponuđaču „BC-GRADNJA“ 77244 Bosanska Otoka  Ulica otočkih heroja 153 čija ponuda iznosi  51.468,30 KM ( slovima:pedesetjednahiljadačetiristotinešesdesetosam i 30/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim PDV-om.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodijelit će se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, sukladno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1-54/17 od 12.09.2017. godine. pokrenut je postupak nabavke radova na izgradnji oborinske i fekalne kanalizacije poslovnog kruga Aerodroma Bihać putem otvorenog postupka, a shodno tenderskoj dokumentaciji.

Na portalu  Agencije za javne nabavke  objavljeno je Obavještenje broj: 17714-1-3-3-3-6/17 objavljeno  dana 19.09.2017. godine, a sažetak obavještenja u Službenom glasniku BiH broj 68/17 od 22.09.2017.godine.

Tenderska dokumentacija objavljena na portalu Agencije sukladno članu 9. stav (5) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14 i 53/15).

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena. 

Procijenjena vrijednost nabavke216.810,00 za sva tri (3) LOT-a, od toga:

LOT 3 – oborinska i fekalna kanalizacija – 66.710,00 KM.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 02/3-05-6762-1-54/17 od 05.10.2017godine,

Komisija je dana 09.10.2017.godine u 13:00 izvršila otvaranje pristiglih ponuda te konstatirala da su u  ostavljenom roku za dostavljanje ponuda pristigle ponude ponuđača:

 

Za LOT 3  su dostavljene ponude slijedećih ponuđača:

 

R.br.

PONUĐAČ

Datum i sat prijema

1.

„HC – ING“ d.o.o.  77000  Bihać  Ceravačka brda 48

09.10.2017.godine   10:30

2.

Montmontaža Plinovodovod d.o.o. Bosanski Petrovac Ibrahimpašića b.b.

 

09.10.2017.godine   10:55

3.

DOO „BC-GRADNJA“ 77244 Bosanska Otoka  Ulica otočkih heroja 153

09.10.2017.godine   11:31

4.

DOO „KOV-GRAD“  77245 Bužim  Mrazovac 326

09.10.2017.godine   11:34

 

 

 

Nakon otvaranja Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i dostavila ponuđačima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je na II radnom sastanku utvrdila da su sve pristigle ponude blagovremeno zaprimljene, propisno uvezane, osigurane jamstvenikom, stranice propisno numerisane. Nadalje Komisija je utvrdila da su ponuđači dostavljene dokumente i izjave, uredno ovjerili prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije.

Daljim pregledom ponuda Komisija sačinila rang listu ponuda pa za LOT 2 ponude su rangirane na način kako slijedi:

Za LOT 3:

R.br.

PONUĐAČ

Cijena bez obračunatog PDV-a  u KM

Ponuđeni popust

Cijena sa popustom, bez PDV-a u KM

1.

DOO „BC-GRADNJA“

43.990,00

0 %

43.990,00

2.

„HC – ING“ d.o.o

51.653,00

5 %

49.070,35

3.

Montmontaža Plinovodovod d.o.o.

49.180,00

0 %

49.180,00

4.

DOO „KOV-GRAD“ 

54.624,00

0 %

54.624,00

U skladu s odredbama zakona, općim aktima ugovornog organa i kriterija za vrednovanje ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, Komisija za nabavku je dala preporuku ugovornom organu da donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču DOO „BC-GRADNJA“ 77244 Bosanska Otoka  Ulica otočkih heroja 153 čija ponuda iznosi  43.990,00 KM bez obračunatog PDV-a, ponuđeni popust je 0 %. PDV na cijenu je 7.478,30 KM, pa je ukupna cijena za ovaj ugovor 51.468,30 KM ( slovima:pedesetjednahiljadačetiristotinešesdesetosam i 30/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim PDV-om.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda u  skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. i primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 ), člana 8. stav (2)  tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 ) te člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 ) riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke može podnijeti  pismenu žalbu najkasnije u roku od (10) deset dana od dana prijema Odluke.

Žalba  se izjavljuje, sukladno odredbama člana 99. i 101.  Zakona o javnim nabavkama,  Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa na adresu Bosanska broj 4 77000 Bihać u tri primjerka sa uplaćenom administrativnom taksom u iznosu od 10.00KM.

 v.d. direktora Aerodroma Bihać

 Elvedin Sedić