obavijest

Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu u javnoj raspravi do 13. decembra 2017. godine

datum objave: 30.11.2017

Gradsko vijeće Bihać na 15. sjednici održanoj, dana 29.11.2017. godine usvojilo je Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu.

Nacrt Budžeta stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihaća – Info pult, od 30.11.2017. do 13.12.2017. godine  u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Budžeta mjesnim zajednicama na području grada Bihaća radi obavljanja konsultacija u skladu sa članom 89. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15), o čemu će javnost biti informirana putem medija. 

Uz Nacrt Budžeta na javni uvid stavit će se i analitika Programa JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2018.godinu. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta, održat će se dana 13.12.2017.godine u sali Muzeja I zasjedanja AVNOJ-a, sa početkom u 10,00 sati.

Javnu raspravu provest će Radno tijelo u sastavu Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća, Fatka Kulenović, predsjednica Komisije za finansije i budžet, Mara Đug, vanjski član Komisije za finansije i budžet i Jasmina Ćoralić, šefica Službe za budžet i trezor.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Budžeta mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnom tijelu ili u pismenoj formi putem Službe za budžet i trezor do 13.12.2017.godine.

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održaće završnu javnu raspravu dana 13.12.2017.godine u prisustvu svih zainteresiranih pravnih i fizičkih lica. Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave o Nacrtu Budžeta, utvrditi Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

 

Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu