obavijest

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja

datum objave: 03.06.2017

Ovim putem obavjetavamo lica koja su dostavila prijave na Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja broj 06/1-23-4-2913/17 od 13.04.2017. godine, da e se otvaranje prispjelih ponuda obaviti 08.05.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave Biha, III sprat, sa poetkom u 13:00 sati.

Kontakt osoba Edina Zanai, telefon broj 037 / 229 - 654