obavijest

Javni oglas za imenovanje sedam članova Gradske izborne komisije Bihać

datum objave: 02.11.2017
Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/91, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7.a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 15/17 i 60/17) i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/17), Gradsko vijeće Bihać, raspisuje 
 
Javni oglas za imenovanje sedam članova Gradske izborne komisije Bihać
 
I
 
(1) Gradsko vijeće Bihać raspisuje javni oglas za imenovanje sedam članova Gradske izborne komisije Bihać (u daljem tekstu Gradska izborna komisija).
(2) Članove Gradske izborne komisije imenuje Gradsko vijeće Bihać uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na period od 7 godina.
 
II
 
Kandidat za člana Gradske izborne komisije mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:
a) da je lice sa pravom glasa;
b) da je lice sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provedbi izbora.
 
III
 
(1) Pored općih uvjeta iz tačke II, lice koje je kandidat za člana Gradske izborne komisije mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
a) da ima prebivalište na području grada za koji se imenuje izborna komisija;
b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS;
c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.
(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji i 
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
(3) Izuzetno od odredbe iz tačke III stav (1) alineja a) ovog Javnog oglasa, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom;  
(4) Izuzetno od odredbe iz tačke III stav (1) tačka c) Javnog oglasa, član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS;
(5) Izuzetno od odredbe iz tačke III stav (1) tačka b) Javnog oglasa, član izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH.
 
IV
 
(1) Sastav Gradske izborne komisije je multietičan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
(2)  Sastav Gradske izborne komisije osigurat će ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa zakonom.
 
V
 
U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za člana Gradske izborne komisije ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidirati u smislu člana 1.6, 1.7 i 1.7.a Poglavlje I Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
b) koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Poglavlje II Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
d) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa, za koju je lično odgovoran, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;
f) koje je zastupnik ili punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima;
g) koje je pravosnažnom sudskom presudom osluđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže.
 
VI
 
(1) Kandidati su dužni po ovom javnom oglasu priložiti slijedeću dokumentaciju:
a) prijava na javni oglas za imenovanje članova Gradske izborne komisije Bihać sa kraćom biografijom i ličnim podacima kandidata (ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa, broj telefona za kontakt);
b) fotokopija lične karte;
c) Dokaz o stručnoj spremi. Ukoliko je diploma stečena nakon 6.aprila 1992.godine, u inostranstvu, dostavlja se i dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome, osim u slučaju kada postoje potpisani sporazumi između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja o uzajamnom priznanju diploma; 
d) dokaz o izbornom iskustvu imenovanog člana izborne komisije u smislu tačke III stav (2) alineja a) i b) Javnog oglasa, osim u slučaju koji je utvrđen tačkom III stav (4) ovog Oglasa. Dokaz o izbornom iskustvu u smislu tačke III. stav  (2) alineja a) i b) Javnog oglasa, mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost;
e) obrazac PBA-3 o prebivalištu kandidata (ne starije od tri mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
f) dokaz da se kandidat obratio Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o izjašnjenju o nacionalnoj pripadnosti, imenovanog člana izborne komisije, sa posljednjeg popisa stanovništva provedenog na državnom nivou odnosno odgovor Agencije, te izjavu o nacionalnoj pripadnosti svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
g) izjavu imenovanog člana izborne komisije da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona BiH  ovjerenu od strane nadležnog organa.
 
(2) Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ovog javnog oglasa mogu biti originali ili ovjerene fotokopije.
 
VII
 
(1) Komisija za izbor i imenovanje će provesti postupak propisan članom 7.c) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 15/17 i 60/17), sačiniti rang list sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Gradskom vijieću Bihać, uz dosljednu primjenu odredaba člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na multietičnost i ravopravnu zastupljenost spolova.
(2) Predmet intervjua će biti poznavanje Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
(3) Gradsko vijeće Bihać će, cijeneći položaj kandidata na rang listi, donijeti rješenje o imenovanju članova Gradske izborne komisije i isto dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
(4) Gradsko vijeće će imenovati predsjednika iz reda članova Gradske izborne komisije, uz saglasnost Centralne izborne komisije.
(5) Mandat članova Gradske izborne komisije teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na rješenje o imenovanju članova izborne komisije.
 
VIII
 
Ovaj javni oglas objavit će se u jednom dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Grada i „Službenom glasniku Grada Bihaća“.
 
IX
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu iz tačke VIII ovog oglasa.
 
X
 
(1) Prijave na javni oglas sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni oglas za imenovanje članova Gradske izborne komisije Bihać – NE OTVARAJ“, i to neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima ili poštom na adresu:
Grad Bihać – Gradsko vijeće – Komisija za izbor i imenovanje
Ulica Bosanska broj 4,77000 Bihać
(2) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
 
 Predsjedavajući Gradskog vijeća
              Davor Župa