obavijest

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog, poslovnog i individualnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Kamenica

datum objave: 03.06.2017
B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: 03/2-31-2-906/16
Bihać, 29.03.2016. godine


Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2,5,7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (' Službene novine FBiH' broj 17/14) i Odluka Gradskog vijeća Bihać o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije br. GV-31-2-1287/16, br. GV-31-2-1289/16 , br.GV-31-2-1288/16 i GV-31-2-1286/16 od 23.02.2016. gradonačelnik Grada Bihaća , raspisuje


Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje privrednog, poslovnog i individualnog stambeno-poslovnog objekta u naselju Kamenica


I  Naziv i adresa pravnog lica – prodavca nekretnine

Grad Bihać ul. Bosanska br. 4, Bihać
Tel. 037/229- 601

II  Način prodaje i bliži podaci o nekretnini

Putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje se neizgrađenog gradsko građevinsko zemljište u državnom vlasništvu i to u poslovnoj zoni Kamenica:
 1.  k.č.br.2157/7 površine 2997 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/180 k.o. Kralje u površini  od 2997 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o.SP_KRALJE.
 2. k.č.br.2157/19 površine 1163 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/388 k.o. Kralje  u površini  od 1163 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o. SP_KRALJE.
3. k.č.br. 2157/6 površine 986 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/389 k.o. Kralje  u površini  od 986 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.33 k.o.SP_KRALJE.
4. k.č.br. 2131/25 površine 3908 m2 k.o. Kralje upisana u posjedovni list: 294 po novom katastarskom operatu , odnosno k.č.br. 964/278 k.o. Kralje  u površini  od 3908 m2 k.o. Kralje po starom katastarskom operatu upisana u zk.ul.br.1115 k.o.SP_KRALJE.

-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 1. gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.
-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 2. gradit će se individualno stambeni-poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.


-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 3. gradit će se individualno stambeni-poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a koji se odnose na obezbjeđenje trajnog pristupa na parcelu, te mogućnost priključka na elektrodistributivnu, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetna  lokacija se nalazi u V zoni gradskog građevinskog zemljišta.
-    Na građevinskoj parceli pod rednim brojem 4. gradit će se poslovni objekat a prema urbanističko tehničkim uslovima od 16.02.2016. godine, a prema kojima u okviru građevinske parcele planira se pripadajući parking prostor, manipulativni prostor, prostor za smještaj prateće sadržaje ili sl., kao i zelene i pješačke površine. Predmetna lokacija se nalazi u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.

III Početna cijena nekretnine

 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 1. ovog oglasa iznosi 194.805,00 KM                  (Slovima: stotinudevedesetčetirihiljadeosamstotinapet i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 2. ovog oglasa iznosi 75.595,00 KM                   (Slovima: sedamdesetpethiljadapetstotinadevedesetpet i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
 - Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 3. ovog oglasa iznosi 64.090,00 KM                  (Slovima: šezdesetčetirihiljadedevedeset i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.
- Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 4. ovog oglasa iznosi 156.320,00 KM                  (Slovima: stotinupedesetšesthiljadatristotinedvadeset i 00/100 KM). U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta.


IV Pravo učešća na javnom oglasu

Pravo učešća na javnom oglasu  - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u javnom oglasu podnesu prijavu sa slijedećim sadržajem i prilozima:
a)    fizička lica
-    ime i prezime JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja i broj telefona
-    ovjerena fotokopija lične karte
-    dokaz o uplati kapare
-    notarski ovjerena izjava da ima obezbjeđena finansijska sredstva u visini  početne cijene iz tačke III ovog oglasa.
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
b)    pravna lica
-    naziv i sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat
-    ovjerena fotokopija rješenja o upisu u registar privrednih subjekata ili rješenja o obavljanju djelatnosti
-    dokaz o uplaćenoj kapari
-    dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Bihać po bilo kojem osnovu
-    uvjerenje poslovne banke o solventnosti ( likvidnosti), pravnog lica – učesnika javnog nadmetanja
-    instrument obezbjeđenja plaćanja ( bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponiranim sredstvima u visini početne cijene nekretnine


V Način polaganja kapare

- Kapara za nekretninu pod rednim brojem I. se utvrđuje u iznosu od 19.480,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem II. se utvrđuje u iznosu od 7.559,50 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem III. se utvrđuje u iznosu od 6.409,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
- Kapara za nekretninu pod rednim brojem IV. se utvrđuje u iznosu od 15.632,00 KM a i ista se uplaćuje na račun Grada Bihać br. 3385002200163231, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj 0000000001, budžetska organizacija 0000000.
Dokaz o uplati kapare se prilaže uz  prijavu na javni oglas – licitaciju
Kapara se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesniku javnog nadmetanja koji ne ostvari pravo na kupovinu nekretnine uplaćena   kapara ( depozit) se vraća u roku od 8 (osam) dana, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

VI Uslovi prodaje nekretnina

Postupak licitacije predmetne nekretnine provest će Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja – za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bihaća imenovane rješenjem OV br. 02-02-5059/14 od 12.06.2014.godine a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (' Sl. novine F BiH' br. 17/14).
    Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje parcele  koja je predmet prodaje i izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini svakim radnim danom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati i to u periodu od objavljivanja javnog oglasa do kraja roka za dostavljanje prijava, uz prethodno najavu putem telefona 037/229-682

VII Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača

    Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja – licitacije.
    Postupak javnog nadmetanja – licitacije  će se provesti i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u ovom javnom oglasu o nadmetanju – licitaciji.

VIII Uslovi i način plaćanja kupoprodajne cijene

 Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.
    Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu kupoprodajnu cijenu za predmetno zemljište ( uz umanjenje plaćenog depozita) uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora. Kupac predmetnog zemljišta biće uveden u posjed istog nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene.
    Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatra će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat depozita.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac, a porez na promet nekretnina snosi prodavac.

IX Dan i mjesto održavanja postupka javnog nadmetanja

Postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u salonu na trećem katu zgrade Grada Bihaća dana 22.04.2016. godine ( petak) s početkom za parcelu označenu pod rednim brojem 1 u 13,00 h, za parcelu označenu pod rednim brojem 2 u 13,15 h, za parcelu označenu pod rednim brojem 3 u 13,30 h,
za parcelu označenu pod rednim brojem 4 u 14,00 h,

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave u postupku javnog nadmetanja ( punomoć mora biti sačinjen u formi notarske isprave)

X Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ' Oslobođenje', na oglasnoj tabli i WEB stranici Grada Bihaća.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima podnose se lično na protokol u šalter – Sali zgrade Grada Bihaća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Bihać, Bosnaska 4, 77 000 Bihać, sa naznakom:

Grad Bihać, Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada  Bihaća –RP  „Kamenica“
' ne otvarati'

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako  nisu priložene sve isprave iz tačke IV  ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a uplaćeni depoziti (kapara) će se vratiti podnosiocima istih u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
Grad Bihać ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove Grada Bihaća svakim radnim danom od 8,0 do 12,0 sati ili na broj telefona 037/229-661 od dana objavljivanja javnog oglasa do dana roka za dostavljanje ponuda.                                          Gradonačelnik
                                   mr.sci.Emdžad Galijašević