obavijest

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 - 2019

datum objave: 03.06.2017

Na osnovu člana 138. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać ("Službeni glasnik Općine Bihać", broj 3/09 i 14/11), Gradsko vijeće Bihać, na 19. sjednici održanoj dana 03.02.2016. godine, donijelo je:

ZAKLJUČAK
O PRIHVATANJU I STAVLJANJU NA JAVNU RASPRAVU
NACRTA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA 2015-2019

I

Prihvata se Nacrt Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 - 2019 (u daljem tekstu: Nacrt Plana).

II

Nacrt Plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Grada Bihaća-Info pult sljedećeg dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka, u vremenu od 9,00-15,00 sati, te objavom na web stranici Grada Bihaća.

III

Javna rasprava o Nacrtu Plana, održat će se dana 22.02.2016. godine u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.
Javnu raspravu provest će Radna grupa u sastavu:
- predsjedavajući Gradskog vijeća
- zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća
- predstavnici nosioca izrade Plana
- predstavnici Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove.

IV

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Plana mogu se iznijeti usmeno u toku trajanja javne rasprave Radnoj grupi iz tačke III ovog Zaključka, ili u pismenoj formi putem Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove do 22.02.2016. godine.

V

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe iznesene u toku javne rasprave utvrditi Prijedlog Plana i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VI

Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
mr.sci.Enver Mustafić s.r.            

Gradsko vijeće
Broj: GV-02-816/16
Bihać, 03.02.2016.godineNacrt Plana upravljanja otpadom na području Grada Bihaća 2015-2019