obavijest

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

datum objave: 03.06.2017

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Grad Bihać objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav c). Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja programa iz "NOVA" paketa za lokalnu upravu i sistemsko održavanje servera, sa ponuđačem "Itineris" d.o.o. Tuzla.

Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za finansije Grad Bihaća.