obavijest

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

datum objave: 03.06.2017

U skladu sa �lanom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Grada Biha�a objavljuje informaciju, da u skladu sa �lanom 24. stav 1. ta�ka a), Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovara�ki postupak bez objave obavje�tenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora "Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji operacione sale i intezivne njege u Kantonalnoj bolnici Dr.Irfan Ljubijanki� Biha�- Faza-I".

Tenderska dokumentacija se nalazi i dostupna je u Slu�bi za podr�ku i razvoj upraveGrad Biha�a.