Materijali gradskog vijeća

Materijali za 35. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 33. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 31. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
31. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Grada Bihaća u 2018. godini
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Dedić (Zaim) Samiru iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele
Tačka 3. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu realizacije Projekta za „Izgradnju trake za spora vozila na cesti M-5 Bihać–Bosanski Petrovac–Ključ, LOT 1, dionica Ripač–Vrtoče (M 5- 0
Tačka 3. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje, transformatorske stanice 10(20) 0,4 kV „Ceravci I“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrod
Tačka 3. c - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje, transformatorske stanice 10(20) 0,4 kV „Borići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodis
Tačka 3. d - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“- prvi željezno rešetkasti stubTS 10(20) dalekovod „Vinica-Čekrlij
Tačka 3. e - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi legalizacije i izgradnje dijela podzemnog 10(20)kV kablovskog dalekovoda TS 35/10 kV „ Bihać“- TS 10(20)/o4kV „Ozimice 2“ grad Bihać u kori
Tačka 3. f - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS „Aleja“ - TS „Borići“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica
Tačka 4. Odluka o regulaciji saobraćaja
Tacka 5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „Podići- Međudražje“ sa privatnog društva „HORIZONT“ d.o.o Bihać na privredno društvo „HC-ING“ d.o.o.
Tacka 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja
Tacka 8. Zaključak za cijene ZKP-a
Tačka 9. - Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenljivih članova Komisije za koncesije USK-a za projekat javno-privatnog partnerstva na području Grada Bihaća
Tačka 10. - Prijedlog Rješenja o prestanku članstva predsjedniku predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać i imenovanju predsjednika predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinars
Materijali za 30. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
----
Materijali za 29. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Materijali za 28. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 27. sjednicu Gradskog vijeća
27. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Bihaća
Tačka 2. a - Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti
Tačka 2. b - Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać
Tačka 3. - Prijedlog Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi
Tačka 6. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju radi rekonstrukcije transformatorske stanice TS 10 Harmani škola Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH
Tačka 6. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje kablovskog dalekovoda za TS 10 Harmani škola TS 10 Harmani I Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH
Tačka 6. c - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu rekonstrukcije odcjepnog dalekovoda za TS 10 Ikići Grad Bihać
Tačka 6. d - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje elektro energetskog objekta zračni dalekovod UKB 10 dionica CO11-3577 i izgradnja STS-B Račić 2 Grad Bihać u
Tačka 6. e - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje podzemnog kablovskog dalekovoda za TS Hotel TS 10 Pošta 2 Grad Bihać u korist Elektroprivreda BiH
Tačka 7. - Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petog Korpusa Armije Bosne i Hercegovine
Tačka 9. - Plan poslovanja JKP "Komrad" d.o.o. Bihać za 2018.godinu - revidirani
Tačka 11. - Izvještaj o radu i poslovanju JU "Zavod za prostorno uređenje Bihać" za 2017. godinu
Tačka 12. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Komrad d.o.o. Bihać broj: 2453/18 od 10.09.2018. godine za kreditno zaduženje JKP Komrad d.o.o. Bihać
Tačka 13. a - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Centar za socijalni rad Bihać
Tačka 13. b - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Centar za socijalni rad Bihać
Tačka 14. - Prijedlog Zaključka za davanje saglasnosti za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Udruženju poslodavaca u FBiH
Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća
24. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2018.godinu
Tačka 2. a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije odcjepnog STS 10(20)kV dalekovoda za TS10(20) 0,4 kV Gata rezervoar grad Bihać u korist JP Elektroprivre
Tačka 2. b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje elektroenergetskog objekta KB 10(20) kV dionica TS10(20) / 0,4 kV Prisjeka 2 - TS 10(20) / 0,4 kV Voje Stanare
Tačka 2. c. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje vodovodne infrastrukture u obuhvatu Nacionalnog parka „Una“ vodovod Orašac-Ćelije-Štrbački Buk u ko
Tačka 3. a. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad
Tačka 3. b. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad
Tačka 3. c. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad
Tačka 4. - Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br. 2131/25 k.o. Kralje radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća
Materijali za 22. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 21. sjednicu Gradskog vijeća
21. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Poslovne zone „Kamenica“
Tačka 2. a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS „Aleja“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tačka 2. b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije podzemnog kablovskog dalekovoda TS Žitoprerada - TS Pivovara Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH
Tačka 2. c.- Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije ee objekta nn mreža Muslići 2, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „LIPA“ sa privrednog društva „Kamenolom Lipa“ d.o.o. Bihać na privredno društvo „RAD BH“ d.o.o. Bihać
Tačka 4. a. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad
Tačka 4. b. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad
Tačka 4. c. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2017.godini
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednike mjesnih zajednica i članova savjeta mjesnih zajednica
Tačka 7. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Vodovod“ d.o.o Bihać o načinu pokrića gubitka poslovanja 2013., 2014., 2015. i 2016.godinu
Tačka 8. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2018.godinu
Tačka 9. - Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014 – 2023. za 2017.godinu
Tačka 10. a. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Centru za održivi razvoj „COR“ Bihać
Tačka 10. b. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Gradskom odboru Građanskog saveza Bihać
Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća
20. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS20(10)/0,4 kw „Ceravci 1. nova“ Bihać
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o usvajanju Plana infrastrukturnog razvoja Grada Bihaća za 2018. godinu
Tačka 3. a. - Plan rada Gradonačelnika i Gradskog organa uprave Grada Bihaća za 2018. godinu
Tačka 3. b. - Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2017. godinu
Tačka 4. - Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2017. godinu
Tačka 5. - Konačni Izvještaj o procjenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „Jak vjetar“ na području grada Bihaća dana 11. i 12. 12. 2017. godine
Tačka 6. - Prijedlog dopunskog Rješenja o imenovanju članova Gradske izborne komisije Bihać
Tačka 7. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018. godinu
Tačka 8. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Kulturni centar Bihać za 2018. godinu
Tačka 9. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Gradska galerija Bihać za 2018. godinu
Tačka 10. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Centar za socijalni rad Bihać za 2018. godinu
Tačka 11. - Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda za obračun komunalne naknade za 2018. godinu
Tačka 12. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Udruženju demobilisanih boraca USK-a „Patriote dolaze 92 – 95“
Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća
19. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Bihać
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać
Tačka 4. - Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sportske manifestacije
Tačka 6 - Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP „Radio-televizija Bihać“ doo Bihać
Tačka 7.a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog 10(20)kV dalekovoda TS10(20) / 0,4kV „Mušići“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH
Tačka 7.b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela podzemne niskonaponske mreže TS10(20) / 0,4kV „Laser-Opal Comerc“ naselje Pritoka Grad Bihać u
Tačka 7.c. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta KBDV 10(20) / 0,4kV TS „Sportska dvorana“ TS „Aleja“ Grad Bihać u kori
Tačka 8.a. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/25 k.o. Kralje
Tačka 8.b. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/24 k.o. Kralje
Tačka 8.c. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/21 k.o. Kralje
Tačka 8.d. - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje privrednog objekta u sklopu RP Kamenica na k.č.br. 2131/23 k.o. Kralje
Materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća
18. sjednica Gradskog vijeća Bihać - Saziv
Tačka 1. - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
Tačka 2. a. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije STS-Ž TS10(20) / 0,4kV „Ripač 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica
Tačka 2. b. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje10(20)kV kablovskog dalekovoda TS10(20) / 0,4kV „ Bakšaiš škola 2“- TS10(20) / 0,4kV „Kalina“ Gra
Tačka 2. c. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije10(20)kV kablovskog dalekovoda TS 35 /10kV „ Bihać“- TS10(20) / 0,4kV „Robna kuća“ Grad Bihać
Tačka 2. d. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje10(20)kV kablovske transformatorske stanice TS10(20)/0,4kV „Livadska 2“- 630 kVA, Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d
Tačka 2. e. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 10(20)/0,4 kV „Mali Lug 1“ „TS 10(20)/0,4 kV
Tačka 2. f. - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje dalekovoda DV 10(20) „Praščijak“, DV 10(20) kV „Gorjevac 1“ i DV 10(20) kV „Gorjevac 2“
Tačka 3. a i b - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Veliki Lug B i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana Veliki Lug B
Tačka 3. a i b - Prilozi - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Veliki Lug B i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana Veliki Lug B
Tačka 5. - Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina Đački dom „Borići“ u Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije
Tačka 8. a. b. c. i d. - Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU Zavod za prostorno uređenje Bihać za 2018. godinu
Tačka 8. a. b. c. i d. - Prilozi - Prijedlog Programa rada i finansijski plan JU Zavod za prostorno uređenje Bihać za 2018. godinu
Tačka 10. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Bihać
Tačka 11. a. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Hrnjić Radmili, vl. Obrta Studio Nails „Sara“
Tačka 11. b. - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Udruženju djece i omladine oboljele od dijabetisa USK-a
Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća
Materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeća
16. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tačka 1. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije rekonstrukcije i izgradnje/ postavljanja dijela niskonaponske mreže „Mali Lug 1“ grad Bihać u korist
Tačka 1. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje Aerodroma Bihać po prijedlogu JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
Tačka 2. - Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Tačka 3. - Prijedlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednjih škola u gradu Bihaću za 2018. godinu
Tačka 4. a i b - Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ozimice II“ i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ozimice II“
Tačka 4. - Prilozi - Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ozimice II“
Tačka 5. a i b - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Urbanističkog projekta „BBI galerija“ i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „BBI galerija“
Tačka 5. - Prilozi - Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Urbanističkog projekta „BBI galerija“
Tačka 6. - Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća
Tačka 7. - Prijedlog Odluke o izradi i provođenju Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018. - 2020. godine
Tačka 8. - Prijedlog Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova
Tačka 9. - Trogodišnji plan poslovanja JP „Aerodrom Bihać“ za period 2017. - 2019. godine
Tačka 10. - Informacija o stanju izvedenih radova i radova koji su potrebni za završetak boračke zgrade u naselju Ozimice I
Tačka 11. - Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2016. godinu
Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća
15. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tacka 1. a i b - Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu
Tacka 3. a, b, c i d - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i Finansijskog plana JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2017. godinu
Tacka 5. a - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi rekonstrukcije raskrsnice cesta M5 i R403a u Kamenici, Grad Bihać u korist JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Tacka 5. b - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemne niskonaponske mreže „Ribić novo naselje“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraj
Tacka 5. c - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže "Golubićki put 2" u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tacka 5. d - Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS35/10(20)kV „Žitoprerada“ – prvi stub10 (20) dalekovod „Ružica
Tacka 7. a - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać
Tacka 7. b - Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravila JU „Stanouprava“ Bihać
Tacka 10. a i b - Izvještaj o izvršenju Budžeta i Informacija o trošenju tekuće rezerve za januar – septembar 2017. godine
Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća
14. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tacka 1. a i b - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budzeta Grada Bihaca za 2017. godinu i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvrsavanju Budzeta Grada Bihaca za 2017. godinu
Tacka 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
Tacka 3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi legalizacije izgrađenog dijela niskonaponske mreže „Lohovo 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajev
Tacka 3. b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Račić 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružn
Tacka 3. c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Muslići 3“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraje
Tacka 3. d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Jezero 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tacka 3. f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Golubić 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podruž
Tacka 3. g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog dijela dalekovoda DV 10(20) kV dionica C005-C008 i podzemnog dijela dalekovoda KB 10(20)kV dionica C008-
Tacka 3. h) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Bakšaiš škola 2“ 630 kV Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraje
Tacka 4. Nacrt Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća
Tacka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca
Tacka 6. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
Tacka 7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Bihać
Tacka 8. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama
Tacka 9. - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Tacka 10. - Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeca „Komrad“ d.o.o. Bihac
Tačka 11. - Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća za 2016.godinu
Tacka 11. Prilog - Izvještaj o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća za 2016.godinu
Tacka 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima Grada Bihaća za borbu protiv korupcije
Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća