Materijali gradskog vijeća

Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća
Tacka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca
Tacka 7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Bihać
Tacka 3.h) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Bakšaiš škola 2“ 630 kV Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajev
Tacka 3. g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog dijela dalekovoda DV 10(20) kV dionica C005-C008 i podzemnog dijela dalekovoda KB 10(20)kV dionica C008-
Tacka 3. f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Golubić 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podruž
Tacka 3. d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Jezero 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Tacka 3. c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Muslići 3“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Saraje
Tacka 3 b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Račić 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružni
Tacka 3. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi legalizacije izgrađenog dijela niskonaponske mreže „Lohovo 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajev
Tacka 2.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
Tacka 4. Nacrt Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća
Tacka 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima Grada Bihaća za borbu protiv korupcije
14. sjednica Gradskog vijeca Bihac - Saziv
Tacka 1. a i b - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budzeta Grada Bihaca za 2017. godinu i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvrsavanju Budzeta Grada Bihaca za 2017. godinu
Tacka 6. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
Tacka 8. - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama
Tacka 9. - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Tacka 10. - Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeca „Komrad“ d.o.o. Bihac
Tačka 11. - Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća za 2016.godinu
Tacka 11. Prilog - Izvještaj o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP) za područje grada Bihaća za 2016.godinu
Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća