javni pozivi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog rješenja kompleks aerodromskih zgrada i poletno sletne staze

datum objave: 22.12.2017
Na osnovu člana 70. stav 1. i 3., člana 33. i 34. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br: 39/14),  člana 45. stav (3) Statuta JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj :14/15 )  i izvještaja sa preporukom  Konkursne komisije za provođenje postupka javne nabavke, po provedenom postupku Konkurs za izradu idejnog rješenja kompleks aerodromskih zgrada i poletno sletne staze) Direktor JP „AERODROM BIHAĆ” d.o.o. Bihać donosi:
                                                 
Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog rješenja kompleks aerodromskih zgrada i poletno sletne staze
 
Član 1.
U provedenom postupku Konkurs za izradu idejnog rješenja kompleks aerodromskih zgrada i poletno sletne staze izabrano je prvoplasirano, drugoplasirano i trećeplasirano idejno rješenje kojima se dodjeljuje novčana nagrada.
 
   1. Ponuđač koji je dostavio prvoplasirano idejno rješenje je: Konzorcij „EUROING“ d.o.o. i „IN-OUT“ ARH STUDIO BIHAĆ.
       Prvoplasirano idejno rješenje je rješenje pod šifrom EIO123.
       Novčana nagrada za prvoplasiranog iznosi  3.000,00 KM.
 
   2. Ponuđač koji je dostavio drugoplasirano idejno rješenje je: Institut za građevinarstvo  „IG“ d.o.o. Banja Luka
       Drugoplasirano idejno rješenje je rješenje pod šifrom TKT 456
       Novčana nagrada za drugoplasiranog iznosi  2.000,00 KM.
 
    3. Ponuđač koji je dostavio trećeplasirano idejno rješenje je : Aida Husetić i Edin Husetić Bihać.
        Trećeplasirano idejno rješenje je rješenje pod šifrom  MAH 077.
        Novčana nagrada za trećeplasiranog iznosi  1.000,00 KM.
 
Član 2. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
 
 Član 3.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.bihac.org istovremeno s upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama.
 
Član 4.
Po pravosnažnosti ove Odluke, ugovorni organ će pozvati nagrađene učesnike konkursa  na učešće u pregovorima, a sve u skladu s odredbama člana 23. 33. i 34 Zakona o javnim nabavkama.
                                                             
Obrazloženje
 
Postupak je proveden na osnovu  Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1 – 61/17 od 01.11.2017.godine, Obavještenja o nabavci broj: 17714-6-2-5-3-8/17,  objavljenim na portalu javnih nabavki dana 17.11.2017 godine, projektnim zadatkom i konkursnom dokumentacijom. 
 
Komisija za nabavke se sastala dana 18.12.2017. godine u 13:00 sati, odmah po isteku roka za dostavljanje konkursnih radova,  te je zapisnikom konstatovala da je ukupno pristiglo 5 (pet) anonimnih konkursnih radova sa navedenim šiframa i da nije bilo neblagovremeno dostavljenih radova. Komisija za nabavke je dostavila sve radove Konkursnoj komisiji na otvaranje, pregled i ocjenu, a koja se sastala 18.12.2017. godine u 14:00 sati. Nakon što je Konkursna komisija pristupila otvaranju pristiglih ponuda utvrđeno je da su dostavljene ponude anonimne i označene identifikacijskom šifrom. Koverte „AUTOR“ sa ličnim podacima autora idejnog rješenja uručene su neotvorene, sekretaru Konkursne komisije, do okončanja izbora najboljih idejnih rješenja. Konkursna komisija je pristupila analiziranju ponuđenih idejnih rješenja  na osnovu projektnog zadatka i kriterija navedenog u projektnom zadatku. Nakon što je Konkursna komisija izvršila pregled i analizu svih ponuđenih idejnih rješenja, konstatovala je da su sva,  uzimajući u obzir sve uvjete Konkursne dokumentacije,  odgovorila na projektni zadatak.
 
Analizom ponuda i primjenom kriterija funkcionalnosti, estetike, originalnosti i racionalnosti konkursna komisija je donijela je preporuku o izboru najboljeg idejnog rješenja, te na osnovu toga preporuku o dodjeli novčanih nagrada. 
 
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Konkursna komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz konkursne dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Konkursne komisije. U postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najboljeg idejnog rješenja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i konkursnom  dokumentacijom. 
Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi Direktoru JP „Aerodrom Bihać“, na adresu ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać u tri primjerka.
             
                           v.d. direktora
                 JP“AERODROM BIHAĆ“
                           Elvedin Sedić
 

Zaključak o ispravci greške