javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE USLUGE U 2018. GODINI

datum objave: 28.03.2018

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16), Gradonačelnik Grada Bihaća upućuje :

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE USLUGE U 2018. GODINI

 

A)  Naziv ugovornog organa

Gradski organ uprave Grada Bihaća, Bosanska broj 4. 77000 Bihać

Telefon: 037 229-652;  fax: 037 229-699

Identifikacioni broj 4263145340000

  1. Opis predmetne nabavke

Predmet nabavke je: nabavka usluga iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH i to:

LOT 1 - hotelske usluge u Sarajevu i

-  LOT 2 - hotelske i ugostiteljske usluge u Bihaću

JRJN oznaka predmeta nabavke:

LOT 1

55110000-4 - usluge hotelskog smještaja

LOT 2

55110000-4 - usluge hotelskog smještaja

55300000-3 – usluge restorana i usluge posluživanja hranom

 

  1. Razdoblje na koje se zaključuje ugovor

         Tokom 2018.godine.

  1. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM za oba  LOT-a i to:

         LOT 1 - 10.000,00 KM ( bez PDV-a ) 

         LOT 2 - 10.000,00 KM ( bez PDV-a ) 

  1. Kriterij za dodjelu ugovora

       Kriterij se utvrđuje prigodom svake pojedinačne potrebe.

       Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa PDV-om ( cjenovnik i slično).

  1. Uvjeti koje ponuđači trebaju ispunjavati

 

      Ponuđači trebaju biti registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti.

  1. Razdoblje važenja ponude

        Ponuda važi do 31.12.2018.godine, odnosno do utroška ugovorenih sredstava.  Za svaki lot posebno, planirana su sredstva u iznosu do 10.000,00 KM bez PDV-a, što ukupno iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a.  Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi ugovornog organa, a na osnovu rezervacije izvršene putem telefona.

      U slučaju da se navedeni iznos ne realizira u potpunosti, to se neće smatrati neispunjenjem obaveza, obzirom da se ne može unaprijed znati plan i dinamika ostvarivanja ovog predmeta nabavke.

  1.  Način dostavljanja ponuda

        Ponude  se dostavljaju putem elektronske pošte, faksa ili pošte

I )  Adresa na koju se ponuda dostavlja:

     Grad Bihać, Služba za podršku i razvoj uprave

     Bosanska broj 4

     77000 Bihać

     Telefon: 037/229-652

     Fax: 037/229-699

  1. Da li se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na razdoblje koje ne može biti duže od četiri godine:

       Ugovori će se zaključivati jednokratno, prema potrebi, tokom 2018.godine. Račun za izvršenu uslugu, do iznosa 1.000,00 KM bez PDV-a, smatrat će se ugovorom.

  1. Krajnji rok za dostavljanje ponude ( datum, vrijeme i mjesto)

31.12.2018.godine do 12:00 sati.

  1.  Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Jasminka Poljak

037 229 652

jasminka.poljak@bihac.org

 

       

        Obrađivač                                                                              Gradonačelnik

Jasminka Poljak dipl.pravnik                                                         Šuhret Fazlić