javni pozivi

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća-poplava -na području grada Bihaća

datum objave: 26.09.2018

Na osnovu člana 27. Pravilnika o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima i pravnim licima za hitne intervencije i saniranje nastalih šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreće ("Službeni glasnik Općine Bihać" broj: 10/13) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima i pravnim licima za hitne intervencije i saniranje nastalih šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća 01-05-1374/18 od 12.03.2018. godine ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 3/18) Služba civilne zaštite upućuje:

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća-poplava - na području grada Bihaća

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu i sredstava posebne namjene Službe civilne zaštite za otklanjanje nastalih posljedica djelovanjem prirodnih i drugih nesreća-poplava - na području grada Bihaća.

PRAVO UČEŠĆA

 Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica čija je redovna djelatnost zaštita i spašavanje, druga pravna lica i građani čija je egzistencija ugrožena (član 10. Pravilnika), a koji nisu u mogućnosti svojim sredstvima izvršiti finansiranje radnji na otklanjanju nastalih posljedica koje su neophodne za stvaranje osnovnih uslova za život i rad ljudi na stradalom području, koji su uredno prijavili nastalu štetu i kojima je Komisija za procjenu šteta Grada Bihaća procijenila nastalu štetu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.   Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje nastalih šteta za pravna      lica sadrži:

 1. naziv i adresu pravnog lica koje traži pomoć;
 2. naziv prirodne ili druge nesreće i datum proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, odnosno datum prestanka stanja prirodne ili druge nesreće, (ako je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće);
 3. podatke o visini vlastitih sredstava uloženih na hitnim intervencijama i saniranju nastalih posljedica;
 4. podatke o visini vlastitih sredstava uloženih na sprovođenju preventivnih mjera u planskom period pravnog lica:
 5. akt upravnog/nadzornog odbora/direktora pravnog lica vezano za traženje pomoći i nemogućnost da vlastitim sredstvima sanira nastale posljedice;
 6. iznos jednokratne pomoći koja se traži;
 7. podatke o traženoj i dobijenoj financijskoj pomoći od viših nivoa vlasti, nevladinih organizacija i drugih izvora, odnosno izjavu da nije dobijena pomoć;
 8. konkretne namjene traženih sredstava;
 9. dokaz da prouzrokovanom štetom nije ugrožen život radnika/zaposlenika.

2.   Za saniranje štete na stambenim objektima građani uz zahtjev prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. posjedovni list;
 2. kopiju zapisnika ili nalaza komisije za procjenu šteta;
 3. građevinsku dozvolu za objekat ili uvjerenje nadležne Gradske službe;
 4. dokaz da vlasnik uništenog ili oštećenog objekta ne posjeduje drugi stambeni objekat (ovjerena izjava ili drugi dokument koji utvrdi nadležni organ);
 5. ukoliko investitor ne posjeduje građevinsku dozvolu prilaže se dokaz da vlasnik nema dovoljno sredstava da sam sanira objekat do nivoa da se u njemu može živjeti i boraviti (uvjerenje JU “Centar za socijalni rad” ili uvjerenje JU “Zavod za zapošljavanje” kao potvrdu da se radi o nezaposlenom licu sa ovjerenom izjavom istog da nema dovoljno sredstava da sam sanira oštećeni objekat).

3.   Uz zahtjev sa saniranje šteta na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, stočnom fondu ili drugom materijalnom dobru prilaže se:

 1. posjedovni list ili ugovor o zakupu;
 2. kopiju zapisnika  komisije za procjenu šteta o procjenjenoj šteti;
 3. dokaz da je registrirani poljoprivrednik i da živi od poljoprivrede.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijava na Javni poziv se podnosi u pisanoj formi sa dokazima o ispunjavanju uslova, a dokazi ne smiju biti straiji od tri mjeseca, i predaju se orginali ili ovjerene fotokopije.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave se dostavljaju na protokol Grada Bihaća ili poštom na adresu: Grad Bihać Služba civilne zaštite ulica Bosanska broj 4, 77000 Bihać, sa naznakom "Prijava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje nastalih šteta - ne otvaraj".

 Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave Javnog poziva.

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli Gradskog organa uprave, WEB stranici Grada Bihaća i na lokalnim sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Pom. Gradonačelnik za civilnu zaštitu

       Fuad Dedić, dipl.ing.