javni pozivi

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Gradsko vijeće Grada Bihaća

datum objave: 18.01.2018
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F/BiH“, broj: 34/03 i 65/13), Zaključka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora javnih ustanova čiji je osnivač Gradsko vijeće („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 2/17), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje
 
Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Gradsko vijeće Grada Bihaća
 
I UPRAVNI ODBOR
 
1. Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać
- član iz reda predstavnika osnivača ............................…………………... 1
 
II NADZORNI ODBOR
 
1. Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać
- član  iz reda stručnih radnika ustanove…………..........……………….. 1
 
III OPIS POZICIJA
 
A) POZICIJA I 
 
 Upravni odbor Javne ustanove: 
donosi Pravila ustanove uz saglasnost Osnivača, imenuje i razrješava direktora i vršioca dužnosti direktora uz saglasnost Osnivača, zaključuje ugovor o radu sa direktorom i vršiocem dužnosti direktora, usmjerava, kontroliše rad direktora te odlučuje o njegovoj disciplinskoj odgovornosti, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druga opća akta u skladu sa zakonom i pravilima, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima, odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove, odlučuje o prigovoru zaposlenika protiv rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, podnosi godišnji izvještaj o poslovanju ustanove, vrši i druge poslove  u skladu sa zakonom, pravilima i poslovnikom o radu, utvrđuje prečišćene tekstove općih i pojedinačnih akata ustanove.
 
B) POZICIJA II
 
Nadzorni odbor ustanove:
 analizira izvještaje o poslovanju ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.
 
 MANDAT I NAKNADA ZA RAD ZA POZICIJE I i II 
 
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani, a za svoj rad u Upravnom odnosno u Nadzornom odboru imaju pravo na naknadu u visini utvrđenoj odlukom Upravnog i Nadzornog odbora u skladu sa Odlukom Osnivača.
 
IV OPĆI USLOVI ZA POZICIJE I i II 
 
Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:
- da su državljani BiH
- da su stariji od 18 godina
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja oglasa
- da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine)
- da nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup nespojiv s pozicijom  za koju se kandiduju
- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH («Službeni glasnik BiH», broj 16/02, 12/04)
- da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju
- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
 
V POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE I i II 
 
A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRUČNA SPREMA
- članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz reda predstavnika osnivača i iz reda stručnih radnika ustanove: VII stepen složenosti zanimanja, VSS. 
 
B) OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJU I i II 
- najmanje jedna godina radnog staža u struci, ili iskustva na poslovima iz djelatnosti ustanove odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
- prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove  u kojoj se kandiduje,
- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca
- da nije direktor, predsjednik ili član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u drugoj ustanovi, odnosno član uprave, predstavnik osnivača sa ovlaštenjima skupštine ili predsjednik odnosno član Nadzornog odbora ili odbora za reviziju u privrednom društvu.
           
VI POTREBNI DOKUMENTI
 
 Kandidati su dužni dostaviti:
 - prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje i u kojoj ustanovi, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.
 -  prijava se može podnijeti samo za jednu od pozicija u jednoj ustanovi.
 
 Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija slijedećih dokumenata:
- dokaz o radnom stažu u struci ili iskustva na poslovima iz djelatnosti ustanove odnosno oblasti u kojoj ustanova djeluje,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- ovjerena kopija diplome
- uvjerenje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine, odnosno da mu nije prestao radni odnos kod poslodavca kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine, prije dana objavljivanja oglasa
- druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova oglasa (ovjerene izjave: da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine, da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje, da nije na funkciji u političkoj stranci, da nije predsjednik ili član upravnog odnosno nadzornog odbora u drugom pravnom subjektu). 
 
VII OSTALE NAPOMENE
 
Javni oglas će se objaviti u «Službenin novinama Federacije BiH» i dnevnom listu «Oslobođenje»  i  na WEB stranici Grada Bihaća .
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog oglasa.
 
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Grad Bihać, Komisija za provođenje izbora u regulirane organe u Gradu Bihać, 77000 Bihać, ulica Bosanska broj 4, sa naznakom:  «Prijava na oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora  u javnim  ustanovama  sa naznakom ustanove – NE OTVARATI».
 
Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih Zakonom, a na osnovu kriterija za imenovanje, sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata.
Svi kandidati na listi sa užim izborom bit će pozvani na intervju, i uz poziv će dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
 
Nakon obavljenog intervjua, Komisija će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i proslijediti je Gradonačelniku  na konačno imenovanje.
Konačna imenovanja će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Bihaća » i na WEB stranici Grada Bihaća.
Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako raspolaže dokazima da u postupku  imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni zakonom.
 
Prigovor na konačno imenovanje se podnosi Gradonačelniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.
 
 Gradonačelnik
   Šuhret Fazlić