javni pozivi

Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto u JU Stanouprava Bihać

datum objave: 08.11.2018
JU «Stanouprava» Bihać
Broj: 3132-1/18
Bihać,05.11.2018.godine 
 
Na osnovu člana 44.Pravila JU « Stanouprava» Bihać (Sl.glasnik Grada Bihaća broj 14/2017 ) člana 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JU „Stanouprava“ Bihać, broj: 2177/18 (Sl. glasnik Grada Bihaća broj: 9/2018) i Odluke broj: 3132/2018 od 29.10.2018. godine, direktor JU «Stanouprava» Bihać , objavljuje 
 
Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto 
 
Viši samostalni referent za pravne i personalne poslove 
 
UVJETI  OGLASA
 
Pored Općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete :
 
VII stepen, diplomirani pravnik ili  240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studija
 najmanje 2 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme
poznavanje rada na računaru
sposobnost komunikacije i timskog rada 
 
Pozicija radnog mjesta : 
Viši samostalni referent
 
Zasnivanje radnog odnosa: 
 
 na određeno vrijeme, do prestanka mandata direktora 
 
Broj izvršilaca : 1 ( jedan )
 
Opis poslova i radnih zadataka:
 
Vođenje matičnih i drugih evidencija iz oblasti radnih odnosa, ažurira promjene radno pravnog statusa radnika,izrađuje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija i iz oblasti radnih odnosa,prati i proučava propise iz oblasti radnog prava, obavlja poslove pripremanja i provođenja postupka popune upražnjenih radnih mjesta putem javnog oglašavanja,zastupa Javnu ustanovu u sudskim i upravnim poslovima, pred sudovima, organima uprave i drugim institucijama prema datim ovlaštenjima direktora Javne ustanove i obavlja i druge poslove vezane za dato radno mjesto po nalogu neposrednog rukovodioca ili direktora, odnosno ovlaštenog radnika u skladu sa općim aktima Javne ustanove.
 
Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti sljedeća dokumenta- ovjerne kopije :
kraću biografiju/CV,  sa kontakt adresom i telefonskim brojem
diplomu o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja VSS
izvod iz matične knjige rođenih
uvjerenje o državaljanstvu ne starije od tri (3) mjeseca
dokaz o informatičkoj pismenosti
izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja konkursa za upražnjeno radno mjesto lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 izjavu da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 
Napomena: Lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju uvijeta da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 
Nakon završenog postupka izbora, izabrani kandidat će biti dužan, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti :
uvjerenje od nadležnog Suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne stariji od 6 mjeseci ) i
ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i to ne starije od tri mjeseca. 
 
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Oglas će biti objavljen  i na službenoj web stranici Grada Bihaća. 
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu : 
JU „Stanouprava“ Bihać , ulica 502 Viteške brigade bb, 77 000 Bihać sa naznakom „Prijava na javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta- ne otvaraj „ 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje .
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove oglasa obavit će se intervju kojim će se provjeriti vještina,  osposobljenost i stručnost svakog kandidata za  obavljanju poslova  upražnjenog  radnog mjesta . 
O terminu obavljanja intervjua kandidati će biti pismenim putem obaviješteni. 
Nakon provedene procedure o rezultatima konkursa kanditati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Ugovor o radu sa odabranim kandidatom zaključit će se u skladu sa ZOR-om i Pravilnikom o radu ove ustanove.
Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu , a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 
JU „Stanouprava“ Bihać
          Direktor 
Elvira Selmanović, dipl.pravnik