javni pozivi

Javni konkurs za prijem volontera u Gradski organ uprave Grada Bihać

datum objave: 29.01.2018

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK", br.14/17, 16/17) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine FBiH", br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK", br.23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Bihać, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Gradski organ uprave Grada Bihać

 

 

01. Diplomirani pravnik -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke -3 (tri) izvršioca

02. Diplomirani ekonomist -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -ekonomske struke 2 (dva) izvršioca

03. Diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer informatika ili diplomirani informatičar, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -elektrotehničke struke, smjer informatika -2 (dva) izvršioca

04. Diplomirani inženjer arhitekture -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -arhitektonske struke - 1 (jedan) izvršioc

05. Diplomirani inženjer geodezije -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodezijske struke -1 (jedan) izvršioc

06. Diplomirani socijalni radnik -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -socijalne struke -1 (jedan) izvršioc.

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Planom prijema volontera u Gradski organ uprave Grada Bihaća za 2018. godinu, broj: 02/1-34-8390 od 24.11.2017. godine, i to:

Za poziciju 01:
- diplomirani pravnik -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke

Za poziciju 02:
- diplomirani ekonomista -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -ekonomske struke

Za poziciju 03:
- diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer informatika ili diplomirani informatičar -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -elektrotehničke struke, smjer informatika


Za poziciju 04:
- diplomirani inženjer arhitekture -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -arhitektonske struke

Za poziciju 05:
- diplomirani inženjer geodezije -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodezijske struke

Za poziciju 06:
- diplomirani socijalni radnik -VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -socijalne struke

 

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu.

Napomena: Stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci volontera trajat će (1) jednu godinu.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Gradu Bihać, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno, sve tražene dokumente je potrebno dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za prijem volontera u Grad Bihać: 2/18"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

 

Refik Begić, magistar uprave