javni pozivi

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme

datum objave: 09.11.2018

Krajnji rok podnošenja prijava: 27.11.2018. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj:  02/1-34-5272/18
Bihać, 29.10.2018. godine

 

             Na osnovu člana 42.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 16/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

 

J A V N I  KONKURS
za prijem državnih službenika na određeno vrijeme,
na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i
neodložnog vršenja određenih poslova

 

1. Stručni saradnik za informacione sisteme u Službi za stručne i zajedničke poslove

- broj izvršilaca ............................…………………... 1 (jedan)

2. Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove u oblasti urbanog uređenja i građenja u Službi za urbanističko planiranje i građenje

- broj izvršilaca............................................................1 (jedan)

3. Stručni savjetnik za poslove urbanog uređenja u Službi za urbanističko planiranje i građenje

- broj izvršilaca.............................................................2 (dva)

4. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

- broj izvršilaca..............................................................2 (dva)

 

Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati i preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ (09.11.2018. godine).

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić