javni pozivi

Ispravak javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme

datum objave: 14.11.2018

Krajnji rok podnošenja prijava: 27.11.2018. godine

Na osnovu člana 42.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 14/17 i 16/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

I S P R A V K U   J A V N O G  K O N K U R S A

za prijem državnih službenika na određeno vrijeme,
na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

I

Vrši se ispravka javnog konkursa za prijem  državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova, i to  tačke IV integralnog teksta objavljenog na web stranici Grada Bihaća dana 09.11.2018.godine, kako slijedi:

U dijelu teksta javnog konkursa mijenja se tačka IV  i treba da glasi:

„IV PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem :

  1. Prijave, koja treba da sadrži oznaku pozicije za koju se kandiduje, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.
  2. Fakultetske diplome odgovarajuće struke (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
  3. Uvjerenja o položenom ispitu općeg znanja, odnosno stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu,
  4. Uvjerenja o traženom radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
  5. Dokaza o poznavanju rada na računaru za pozicije 2, 3 i 4.

Dokazi koji se podnose uz prijavu na konkurs mogu biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Izabrani kandidat, koji u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi  validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, navedenih u tački III, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.“

II

U ostalom dijelu tekst javnog konkursa ostaje neizmjenjen.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od zadnjeg dana objavljivanja ispravke javnog konkursa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić