Javne nabavke - u toku

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci
Nabavka guma i potrošnog materijala za održavanje vatrogasnih vozila Gradskog organa uprave Grada Bihać
Nabavka usluga izrade idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“
Nabavka izmjene kotla na lož ulje kotlom na biomasu u kotlovnici Gradske uprave Grada Bihaća
Nabavka usluga osiguranja imovine i motornih vozila Gradskog organa uprave Grada Bihać
Sukcesivna nabavku roba naftnih derivata, dizel i benzinskog goriva za motorna vozila Gradskog organa uprave Grada Bihać
Nabavka lož ulja za potrebe Gradskog organa uprave Grada Bihaća