Javne nabavke - rezultati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za nabavku guma i potrošnog materijala za održavanje vatrogasnih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba sigurnosnih vatrootpornih ormara za smještaj matičnih knjiga u Matičnom i Mjesnim uredima Gradskog organa uprave grada Bihaća
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba sigurnosnih vatrootpornih ormara za smještaj matičnih knjiga u Matičnom i Mjesnim uredima Gradskog organa uprave grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku radova rekonstrukcije vodovodne mreže u MZ Ripač
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Bihaća
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma Gradske uprave grada Bihać