Javne nabavke - rezultati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom konkursu za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“
Odluku o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni kotla na lož ulje sa kotlom na biomasu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku usluga održavanja programa iz NOVA paketa za lokalnu upravu i sistemsko održavanje servera
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku zaštitnih odijela i naočala za gašenje požara otvorenog prostora
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba Spomen obilježja u MZ Izačić
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga godišnjeg pregleda, ispitivanja i izdavanja upotrebnih dozvola za uređaje, opremu i sredstva rada Službe civilne zaštite
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe službe za medicinsku pomoć
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za nabavku guma i potrošnog materijala za održavanje vatrogasnih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba sigurnosnih vatrootpornih ormara za smještaj matičnih knjiga u Matičnom i Mjesnim uredima Gradskog organa uprave grada Bihaća
Odluka o prihvatanju cijene u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku radova rekonstrukcije vodovodne mreže u MZ Ripač
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Bihaća