Vijesti
Obavijesti
Javni Pozivi
DOGAĐAJI
Kontakt podaci

+ Kabinet gradonačelnika
 • Edin Moranjkić
 • tel: 037/229-601
  e-mail: edin.moranjkic@bihac.org
+ Sekretar Gradskog organa uprave
 • Sinha Kurbegović
 • tel: 037/229-604
  e-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org
+ Služba za podršku i razvoj uprave
 • Edin Kulenović
 • tel: 037/229-606
  e-mail: edin.kulenovic@bihac.org
+ Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Alma Osmičević
 • tel: 037/229-667
  e-mail : alma.osmicevic@bihac.org
+ Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
 • Jasmin Stambolija
 • tel: 037/229-679
  e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org
+ Služba za budžet i trezor
 • Jasmina Ćoralić
 • tel: 037/229-646
  e-mail: jasmina.coralic@bihac.org
+ Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
 • Dženata Džehverović - Župa
 • tel: 03/229-660
  e-mail: dzenata.zupa@bihac.org
+ Služba za opću upravu i mjesnu samoupravu
 • Alisa Mahmutagić
 • tel:037/229-631
  e-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
+ Služba za društvene djelatnosti
 • Jadranka Redžić
 • tel: 037/229-614
  e-mail: jadranka.redzic@bihac.org
+ Služba za internu reviziju
 • Damir Đug
 • tel: 037/229-615
  e-mail: damir.djug@bihac.org
+ Služba za upravljanje lokalnim razvojem
 • Nijaz Lipovača
 • tel: 037/229-619
  e-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org
+ Služba civilne zaštite
 • Fuad Dedić
 • tel: 037/226-134
  e-mail: fuad.dedic@bihac.org
+ Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Zlata Ibrahimpašić
 • tel:037/229-607
  e-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org
+ Jedinica za implementaciju projekata
 • Ermin Merdanić
 • tel: 037/229-638
  e-mail : ermin.merdanic@bihac.org
+ Gradsko pravobranilaštvo
 • Kemal Redžić
 • tel: 037/226-402
  e-mail: kemal.redzic@bihac.org
suhret fazlic

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik +387(0)37/229-605 kabinet@bihac.org
edin moranjkic

Davor Župa

Predsjedavajući Gradskog vijeća +387(0)37/229-607 vijece@bihac.org
Informacijski centar
+387(0)37/229-618
Matični ured
+387(0)37/229-634
Komunalna inspekcija
+387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija
+387(0)61/165-546
besplatni viber telefon 061 057 057
Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.
na dan 25.04.2018. godine iznosi 49,111.54 KM
na dan 24.04.2018. godine iznosi 38,441.57 KM
na dan 24.04.2018. godine iznosi 20,000.00 KM (Doprinosi na plaću) 1,040.29 KM (JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - usluga registracija automobila) 2,801.71 KM (Obaveze iz prethodnog perioda- vansudska nagodba) 1,500.00 KM (Podizanje gotovine - dnevnice u zemlji i inostranstvu) 7,704.16 KM (Dobavljači - usluga nabavka goriva obaveze iz prethodnog i tekućeg perioda, usluga ultra dopune, usluge prevoza) 3,000.00 KM (Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova) 3,000.00 KM (Tekući grant humanitarnim organizacijama - UMDD Merhamet) ukupno: 39,046.16 KM